Planlama Dergisi
Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadın Önderliginde Ekoturizm Sürecinde Piraziz Şeyhli Köyü (Dogu Karadeniz Bölgesi, Türkiye) [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 256-268 | DOI: 10.14744/planlama.2021.44227

Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadın Önderliginde Ekoturizm Sürecinde Piraziz Şeyhli Köyü (Dogu Karadeniz Bölgesi, Türkiye)

Neslihan Aydın Yönet1, Funda Yirmibesoglu2
1Mimarlık Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Ekoturizm, bir yerin sosyal ve kültürel bütünlüğünü korurken, doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan ve aynı zamanda yerel toplumun ekonomik gelişimini destekleyen bir yaklaşımdır. Özellikle son yıllarda Türkiye'de de ekoturizm bir kırsal kalkınma modeli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye'de ekoturizmin geliştirilmesi açısından öncelikli bölgelerdendir. Bu çalışma kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Giresun ili Piraziz ilçesine bağlı Şeyhli Ekoturizm Köyü incelenmiştir. Şeyhli Köyü, Turizm Marka Kent Kalkın-ma Planı kapsamında ekoturizm köyü ilan edilmiş ve ekoturizm gelişme süreci Giresun Valiliği GİRTAB (Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği) tarafından koordine edilmiştir. Şeyhli Köyü'nün en önemli özellikleri erişilebilirliği, ulaşım kolaylığı, yerel halkın eği-tim seviyesinin yüksek olması ve kadınların bu süreci yönetip yürütmesidir. Çalışmada, Şeyhli Ekoturizm Köyü'nün potansiyelleri ve ekoturizm alanı olarak seçilme nedenleri anlatıldıktan sonra ekoturizm köyü yaklaşımı, kırsal kültürel değerlerin, doğal kaynakların korunması ve kırsal alanda kadınların rollerinin anlaşılma-sı bağlamında tartışılmıştır. Çalışma yöntemi; saha ziyaretlerini, anketleri, mülakatları ve gözlemleri içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Kırsal kalkınma modeli, Şeyhli Ekoturizm Köyü; Kadın.

Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz Şeyhli Village (the Black Sea Region of Turkey)

Neslihan Aydın Yönet1, Funda Yirmibesoglu2
1Department of Architecture, Bahçeşehir University, Faculty of Architecture and Design, İstanbul, Türkiye
2Department of Urban and Regional Planning, İstanbul Technical University, Faculty of Architecture, İstanbul, Türkiye

Ecotourism is an approach that maintains the social and cultural integrity of a locale, while securing the sustainability of the natural resources of the earth, as well as supporting the economic devel-opment of the local community. Turkey has recently begun actualizing the idea of ecotourism as a rural development model. The Eastern Black Sea Region is one of the priorities given region to develop ecotourism in Turkey. Within the scope of this study, Şeyhli Ecotourism Village of Piraziz district in the Black Sea Region will be examined. The most important features of Şeyhli Village, which was declared an Ecotourism Village within the scope of Tourism Brand Urban Development Plan and coordinated by Giresun Governorate GIRTAB (Giresun Tourism Infrastructure Service Asso-ciation), are accessibility, ease of transport, high level of education, and women being in charge of this process. In this study, after the potentials of Şeyhli Ecotourism Village and the reasons for its selection as an ecotourism area are explained, the ecotourism village approach will be discussed in the context of protection of rural cultural values, natural resources and of understanding women’s roles in rural development. The methodology of the study includes site visits, questionnaires, interviews and unobtrusive observation.

Keywords: Ecotourism, Rural development model; Şeyhli Ecotourism Village; Woman.

Neslihan Aydın Yönet, Funda Yirmibesoglu. Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz Şeyhli Village (the Black Sea Region of Turkey). Planning. 2022; 32(2): 256-268

Sorumlu Yazar: Neslihan Aydın Yönet, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale