Planlama Dergisi - Planning: 28 (1)
Cilt: 28  Ek: 1 - 2018
BILDIRI METNI
1.
Küre-Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi; Süreç ve Yöntem Üzerine Bir Tartışma
Küre-Ersizlerdere Village Design Guide: A Debate on Process and Methodology
Hürriyet Öğdül, Mustafa Gül, İnci Olgun, Seher Demet Kap Yücel, Çare Olgun Çalışkan
doi: 10.14744/planlama.2018.98700  Sayfalar 1 - 14

2.
Rüzgar Enerjisi Çatışması: Kırsal Alanlar ve Rüzgar Enerjisi-Karaburun Deneyimi
Wind Farm Conflict: Rural Areas and Wind Energy-The Karaburun Experience
Zeynep Özçam
doi: 10.14744/planlama.2018.21043  Sayfalar 15 - 24

3.
Türkiye’de Özel Proje Alanı (ÖPA) Olarak Belirlenen Tarım Alanları İçin Koruma Temelli Planlama Yaklaşımı Önerisi; Muğla Ovası Örneği
Proposal Of Conservation-Based Planning Approach For Agricultural Areas Designated As Special Project Area (ÖPA) in Turkey; Example of Mugla Plain
Neriman Yörür, Ayşegül Altınörs Çırak, Burcu Sılaydın Aydın, Ülkü İnceköse, Füsun Erduran Nemutlu, Gönül Aydın, Levent Atatanır, Alper Yorulmaz
doi: 10.14744/planlama.2018.52533  Sayfalar 25 - 41

4.
Bölge Planlamada Kırsal Alanların Önemini Yeniden Keşfetmek: Yeni Bölgecilik Perspektifinde Kuramsal Tartışmalar
Re-Thinking the Importance of Rural Areas in Regional Planning: Theoretical Discussions in the context of New Regionalism
Özer Karakayacı
doi: 10.14744/planlama.2018.16870  Sayfalar 42 - 51

5.
Kırsal Mekanda Yeni Düzenleme Araçları; Köy Tasarım Şeması, Köy Tasarım Rehberi ve Eylem Projeleri
New Planning Tools in Rural Areas: Village Design Framework, Village Design Guide and Action Projects
Hürriyet Öğdül, Seher Demet Kap Yücel, Binnur Öktem Ünsal, Gizem Aksümer
doi: 10.14744/planlama.2018.36025  Sayfalar 52 - 72

6.
Türkiye kentleşmesinin çok boyutlu sürdürülemezliğinde yeni bir yol arayışı: Orta ölçekli kentler üzerinden kır-kent dayanışma ağları
In search of a new approach for multidimensional unsustainability of Turkey’s urbanisation: Rural-urban solidarity networks on the basis of medium-sized cities
Çare Olgun Çalışkan, Azime Tezer
doi: 10.14744/planlama.2018.66376  Sayfalar 73 - 90

7.
Metropoliten Planlama Ölçeğinde Yerel Bilgi Desteği: Mersin İl Çevre Düzeni Mahalle Muhtarları Araştırması Örneği
Local Informatıon Support At Metropolitan Planning Scale: Case of Neighborhood Chief Research Within The Scope Of Mersin Environmental
Hülya Berkmen, Sırma Turgut
doi: 10.14744/planlama.2018.88598  Sayfalar 91 - 104

8.
Çanakkale'de kentsel gelişme, yayılma ve kırsal alanlarla etkileşim
Interaction with the urban development, sprawl and the rural areas in Canakkale
Canan Zehra Çavuş, Arzu Başaran Uysal
doi: 10.14744/planlama.2018.85547  Sayfalar 105 - 117

9.
Kırsal Mekanların Planlanmasında Peyzaj Kalitesi Kavramı: Yeşilırmak Havzası Örneği
The Concept of Landscape Quality in the Planning of Rural Spaces: Yeşilırmak Basin Example
Osman Uzun, Haldun Müderrisoğlu, Zeki Demir, Sultan Gündüz, Latif Gürkan Kaya, Pınar Gültekin
doi: 10.14744/planlama.2018.96967  Sayfalar 118 - 138

10.
Hızla Üzerine Kent Gelen Köyün, Kentleşme İle İmtihanı: Uzundere
The Challenging Dilemma of The Village Between The Rural and The Urban: Case of Uzundere Village Under Pressure of Rapid Urbanization
Tolga Çilingir, Esra Kut Görgün
doi: 10.14744/planlama.2018.88700  Sayfalar 139 - 151

LookUs & Online Makale