Metropoliten Planlama Ölçeğinde Yerel Bilgi Desteği: Mersin İl Çevre Düzeni Mahalle Muhtarları Araştırması Örneği [Planning]
Planning. 2018; 28(1): 91-104 | DOI: 10.14744/planlama.2018.88598  

Metropoliten Planlama Ölçeğinde Yerel Bilgi Desteği: Mersin İl Çevre Düzeni Mahalle Muhtarları Araştırması Örneği

Hülya Berkmen, Sırma Turgut
Yıldız Teknik Üniversitesi; Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Bilindiği gibi, planlama çalışmalarının hemen her kademesi için önem arz eden analitik araştırmalar ve farklı düzlemlerde gerçekleştirilecek katılım süreçleri bu çalışmaların, gerçekçi, uzun soluklu ve sürdürülebilir olmalarını sağlayan en önemli araçlardandır.

Mersin İl Çevre Düzeni Planı (MÇDP – 1/100 000 ölçekli) çalışmaları gerek analitik araştırma ve çözümlemeleri, gerekse kurgulamış olduğu katılım süreci bağlamında oldukça kuvvetli bir altlığa sahiptir. Planlama sürecinin başında kabul edilmiş olan 3 temel ilke söz konusu planı bu çerçevede farklılaştırarak öne çıkarmaktadır.
Bunlar,
1- Detaylı, kapsamlı bir analitik araştırma – çözümleme sürecinin oluşturulması,
2- Farklı kuruluşlarda bulunan ilgili bilgi, belge ve dokümanların yenilenerek ve mümkün olduğunca bütünleştirilerek veri, bilgi bankasının oluşturulması,
3- Yerel katılımın en yüksek düzeyde sağlanması, en küçük yerleşme birimi olan mahalle düzeyinde araştırma ve incelemelerin ilgili tüm alt başlıkları kapsayacak şekilde tamamlanması, yerel beklenti, tercih, sorun ve ihtiyaçların mahalle ölçeğinden il bütününe aktarılması,
dır.
Bu kabulden hareketle, MÇDP farklı ölçek ve düzeyde hazırlanan geniş perspektifli ön araştırma ve çalışmalara dayanılarak hazırlanmıştır. Gerçekçi sürdürülebilir bir sürecin yapılandırılması ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi için yeni yasal statü ile birlikte büyükşehir sınırları değişen Mersin için bütünü kavrayan, farklılıkları, yerel beklenti ve sorunları tanıyan bir yaklaşımla kurgulanan Çevre Düzeni Planı “mahalle” ölçeğine dek inen araştırmalarla beslenmiştir. Muhtarlıklar aracılığıyla desteklenen bu süreç de, son düzenlemelerle “köy” statüsünden “mahalle statüsüne dönüşen bütün yerleşmelerin katılımı sağlanmıştır.

Bu makale, Mersin İl Çevre Düzeni Planı katılım çalışmaları içinde bir alt başlık olan mahalle muhtarlıklarıyla gerçekleştirilen araştırma süreci kapsamında, kabul edilen yöntem ve araştırma sonuçlarını aktarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mahalle, Mahalle Muhtarları, Katılım, İl Çevre Düzeni Planı, Mersin


Local Informatıon Support At Metropolitan Planning Scale: Case of Neighborhood Chief Research Within The Scope Of Mersin Environmental

Hülya Berkmen, Sırma Turgut
Yıldız Technical university, Faculty of Architecture, Department of Regional Planning

As known, analytical researches that carry major importance for almost any stage of planning studies, and participation processes that are conducted at disparate dimensions, are the most significant tools for these studies to be realistic, long-term, and sustainable.
Mersin Environmental Plan (MEP - 1/100.000 scaled) studies have a quite strong fundament in terms of both analytical research and resolutions, and of the participation process it plotted. 3 main principles that are accepted at the beginning of the planning process diversify and bring the aforementioned plan forward.
These principles are:
1. Creating a detailed and extensive analytical research - resolution process,
2. Forming a data and information bank by integrating and renewing the relevant information, records, and documents,
3. Ensuring local participation at highest level, completing research and analysis at neighborhood level, which is the smallest settlement unit, by covering each and every sub-titles, and to deliver local expectations, choices, problems, and needs from neighborhood scale to full extent of the city.

MEP is prepared based on pre-researches and studies prepared from a broad perspective at different scales and levels. Mersin Environmental Plan is plotted with an approach that knows the diversities, local expectations, and problems of the city, and that comprehends Mersin as a whole, whose metropolitan boundaries have changed with the new legal status for a better administration. It was nourished by researches that went down to “neighborhood” scale. In this process, which was supported by the neighborhood chiefs, the participation of every settlement whose status transformed into “neighborhood” from “village” was provided.

This article delivers the method and research results that are accepted in the context of research process, conducted with neighborhood chiefs, which are a sub-title within the participation studies of Mersin Environmental Plan.

Keywords: neighborhood, neighborhood chief, Participation, Environment Plan, Mersin


Hülya Berkmen, Sırma Turgut. Local Informatıon Support At Metropolitan Planning Scale: Case of Neighborhood Chief Research Within The Scope Of Mersin Environmental. Planning. 2018; 28(1): 91-104

Sorumlu Yazar: Hülya Berkmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.