En Çok İndirilen Makaleler - Planlama Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESI
1.
Temel Tasarım Eğitimi: Bir Ders Planı Örneği
Basic Design Education: A Course Outline Proposal
Gülsün Pelin Sarioğlu Erdoğdu
doi: 10.5505/planlama.2016.52714   2016; 26 - 1 | Sayfalar 7 - 19

DERLEME
2.
Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji
Renewable Energy for Sustainable Development
Hatice Selcen Seydioğulları
doi: 10.5505/planlama.2013.14633   2013; 23 - 1 | Sayfalar 19 - 25

3.
Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram
Gencay Serter
doi: 10.5505/planlama.2013.98608   2013; 23 - 2 | Sayfalar 67 - 76

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Kırsal Kalkınma Politikalarında Yeni Yaklaşımlar ve Bu Yaklaşımların Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikalarına Etkisi
New Approaches in Rural Development Policies and the Effects of These Approaches on Turkey’s Rural Development Policies
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.14744/planlama.2016.47450   2017; 27 - 1 | Sayfalar 16 - 25

5.
Yer Seçimi Sürecinde Yeni Yerleşim Alanları Üretiminin Doğal Yapı ve Planlar ile İlişkisinin Yeniden Düşünülmesi - Küçükçekmece İlçesi – Atakent Mahallesi Örneği
Re-thinking the Relationship Between Natural Conditions and Plans in the Production of New Residential Areas in the Site Selection Process, Case study: Kucukcekmece – Atakent District
Ufuk Fatih Küçükali
doi: 10.5505/planlama.2016.70288   2015; 25 - 3 | Sayfalar 212 - 226

DERLEME
6.
Kentsel Gelişim ve Dönüşüm Planlanması Sürecinde Gayrimenkul Mülkiyet Haklarının Değerlendirilmesi: İmar Hakları Transferi Plan Uygulama Aracı
Urban Development and Planning Transformation Process Assessment of Real Estate Ownership Rights: Transfer of Development Rights Planning Implementation Tool
Nalan Özbilen, Nuran Zeren Gülersoy
doi: 10.14744/planlama.2016.22932   2016; 26 - 3 | Sayfalar 172 - 180

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Bursa Tarihi Ticaret Merkezinde 16. Yüzyıldan Günümüze Ticari Fonksiyonların Değişimi
Commercial Functions Changes of Bursa Historical City Centre in the 16th Century and Today
Ayşegül Keleş Eriçok
doi: 10.5505/planlama.2014.66375   2014; 24 - 3 | Sayfalar 173 - 181

8.
Kent Kimliğinin Oluşumunda Kentsel Bellek ve Kentsel Mekan İlişkisi: Mersin Örneği
The Relation Between Urban Memory and Urban Space on Evolution of Urban Character: Case of Mersin
Tülin Selvi Ünlü
doi: 10.14744/planlama.2017.06078   2017; 27 - 1 | Sayfalar 75 - 93

9.
Kış Kenti Erzurum’da İklim, Planlama ve Yerel Yönetim Politikalarının Etkileşim Düzeyi
The Level of Integration among Climate Issues, Urban Planning and Local Government Policies for the Winter City Erzurum
Doğan Dursun, Merve Yavaş, Cansu Güller
doi: 10.14744/planlama.2016.73644   2016; 26 - 2 | Sayfalar 147 - 159

10.
Bir Kentsel Tasarım Yarışmasının Süreç Analizi: Edirne/Selimiye Örneği ve “Tarihi Merkezde Araç Yolu” Tartışması
Analysis of an Urban Design Competition: Case of Edirne/Selimiye and Discussion of Vehicular Road at a
Sertaç Erten
doi: 10.5505/planlama.2016.53824   2016; 26 - 1 | Sayfalar 20 - 31

GÖRÜŞ YAZISI
11.
Büyük Şehirlerde Ulaşım Sistemleri ve Sorunları: İzmir İli Özelindeki Sorunlara Çözüm Önerileri
Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir
Fevzi Yasin Kababulut, Cahit Helvacı
doi: 10.14744/planlama.2017.18894   2017; 27 - 3 | Sayfalar 215 - 221
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
İzmir’de Neoliberal Kentleşme Eğilimleri Kapsamında Lüks Konut Üretiminde Yeni Yaklaşımlar: Folkart Konut Proje leri
New Approaches to Luxury Housing Construction in Izmir in the Context of Neoliberal Urbanization: Folkart Housing Projects
Eylem Bal, Didem Akyol Altun
doi: 10.5505/planlama.2016.03522   2016; 26 - 1 | Sayfalar 65 - 80

13.
Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm
New Regulations and Urban Renewal
Hatice Selcen Seydioğulları
doi: 10.5505/planlama.2016.54254   2016; 26 - 1 | Sayfalar 51 - 64

14.
Afet Sonrası Acil Toplanma ve Geçici Barınma Alanlarının Planlanmasındaki Faktörlerin İncelenmesi: İzmir-Karşıyaka Örneği
Analyzing The Planning Criteria for Emergency Assembly Points and Temporary Shelter Areas: Case of İzmir-Karşıyaka
Ali Kemal Çınar, Yenal Akgün, Hüseyin Maral
doi: 10.14744/planlama.2018.07088   2018; 28 - 2 | Sayfalar 179 - 200

15.
İstanbul’daki Boş Zaman Değerlendirme Mekanlarının Dağılımı Üzerine Niceliksel Bir Değerlendirme
A Geographic Approach to Leisure Spaces in İstanbul
Tayfun Salihoğlu, Handan Türkoğlu
doi: 10.14744/planlama.2016.39306   2016; 26 - 3 | Sayfalar 204 - 218

BILDIRI METNI
16.
Kırsal Mekanda Yeni Düzenleme Araçları; Köy Tasarım Şeması, Köy Tasarım Rehberi ve Eylem Projeleri
New Planning Tools in Rural Areas: Village Design Framework, Village Design Guide and Action Projects
Hürriyet Öğdül, Seher Demet Kap Yücel, Binnur Öktem Ünsal, Gizem Aksümer
doi: 10.14744/planlama.2018.36025   2018; 28 - 50 1 | Sayfalar 52 - 72

ARAŞTIRMA MAKALESI
17.
İstanbul'da Afet Yönetimi Ve Acil Ulaşım Yollarının Değerlendirmesi
Dısaster Management In Istanbul And Assessment Of Emergency Access Road
Mesture Aysan Buldurur, Hüseyin Kurucu
doi: 10.5505/planlama.2015.47965   2015; 25 - 1 | Sayfalar 21 - 31

DERLEME
18.
Karmaşık Kentler ve Planlamada Karmaşıklık
Complex Cities and Complexity in Planning
Emine Yetişkul
doi: 10.14744/planlama.2017.38358   2017; 27 - 1 | Sayfalar 7 - 15

ARAŞTIRMA MAKALESI
19.
İstanbul Derelerinin Fiziki Yapısı
The Physical Structure of Streams in Istanbul
Hülya Dinç, Fulin Bölen
doi: 10.5505/planlama.2014.97269   2014; 24 - 2 | Sayfalar 107 - 120
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Katılımın Yokluğunda Gezi'de Direniş
Gezi Resistance in the Absence of Participation
Erhan Kurtarır, Ayşenur Ökten, Tuba İnal Çekiç
doi: 10.5505/planlama.2013.58077   2013; 23 - 1 | Sayfalar 45 - 51

LookUs & Online Makale