Yazarlars Bilgi

YAZARLARA BLG

Yazarlar; makalelerin sisteme yklenmesi, kr hakem deerlendirmesi ve yayn srelerinde gecikmeleri nlemek iin bu talimatlar dikkatli bir ekilde takip etmelidirler.

 • A. GENEL BLGLER 

TMMOB ehir Planclar Odasnn yayn organ olan Planlama Dergisinde; planlama, tasarm, kent sosyolojisi ve kentsel ve blgesel alma alanlarndan orijinal makaleleri, aratrma zetlerini, kitap incelemelerini ve meslek alanna ilikin gncel tartma, gr ve derlemeleri yaymlanmaktadr. Ak ve cretsiz eriim olana olan Dergi; ehir ve blge planlama alanndaki uygulama rneklerinin yan sra politika uygulamalarn, uygulama aralarn ve sosyolojik almalar meslektalarna ve okurlarna ulatrma abasndadr. 

Ylda kez yaymlanan Planlama Dergisinde her bir aratrma makalesi, tarafsz bir deerlendirme srecine tabi tutulmakta olup; kendi alanlarnda uzman hakemler tarafndan incelenmektedir. Editrler, Derginin Yayn Kurulu yelerinden gelen makalelerin deerlendirme srelerini ynetmek iin harici ve bamsz hakemleri davet etmektedirler. Tm yazlar iin karar verme srecindeki nihai otorite, Editrlerdir.

Planlama Dergisi Yayn Kurulu ve Kare Yaynclk, editoryal ve yayn srelerini Bilim Editrleri Konseyi (Council of Science Editors - CSE), Yayn Etii Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE) ve Avrupa Bilim Editrleri Birlii (European Association of Science Editors - EASE) kurallarna gre ekillendirmitir. 

 • B. MAKALELERN GNDERLMES

Sorumlu yazar makaleyi gndermeden nce, makalenin tm yazarlar Uluslararas Yazar Kimlik Numaralarndan Open Researcher and Contributor ID (ORCID) kimlik numaras edinmeli ve bu numaray sorumlu yazara iletmelidirler. lgili ORCID numaras edinmek iin https://orcid.org balantsn tklayabilirsiniz.

Etik kurul karar gerektiren sosyal almalarda etik kurul onay alnm olmal, bu husus yazar(lar)n kimlik ifasna yol amayacak biimde makalenin yntem ksmnda belirtilmeli ve bavuru formu ile etik kurul onay belgesi veya ilgili yasal dkmantasyon ayr bir dosya olarak sisteme yklenmelidir.

Planlama Dergisinde Trke ve ngilizce dillerinde makalelere yer verilmektedir. Yaz uzunluu, aratrma makaleleri iin (metin, tablo, ekil, dipnot vd. dhil; balk, zet, anahtar kelimeler ve kaynaka hari) 9000; derlemeler iin 5000; gr yazs, kitap incelemesi ve dier yazlar iin ise 2500 kelimedir. Tm yazlar nce Dergi Sekretaryas ve Editrler tarafndan n deerlendirmeye alnr; ardndan incelenmeleri iin hakemlere gnderilir. Tm yazlarda yazar adlar gizlenerek anonim deerlendirmeye ve dzeltmeye bavurulur, gereken koullarda yazar(lar)dan yaz hakkndaki sorular yantlamalar veya eksikleri tamamlamalar istenebilir. Dergide yaymlanmasna karar verilen yazlar, yayna hazrlk srecine alnr; bu aamada tm bilgilerin doruluu iin ayrntl kontrol ve denetimden geirilir ve yayn ncesi son ekline getirilen eser, yazar(lar)n kontrolne ve onayna sunulur.

Dergiye yaz teslimi, almann daha nce yaymlanmad ve Planlama Dergisinde yaymlanmasnn yazar(lar) tarafndan uygun bulunduu anlamna gelmektedir. Yazar(lar), almann yaymlanmasn kabul ettiinde, yazya ait her hakk TMMOB ehir Planclar Odasna devretmekte; izin almakszn almay baka bir dilde ya da yerde yaymlamayacaklarn kabul etmektedir(ler)*. Gnderilen yaz daha nce herhangi bir toplantda sunulmusa toplant ad, tarihi ve toplantnn dzenlendii ehir; lisansst tez almalarndan retilmi yazlarda ise tezin ismi ve hazrland kurum, ilk sayfada dipnotla belirtilmek zere evrimii bavuru srasnda editre not olarak bildirilmeli ve fakat kimlik ifasna yol amamak adna metin dosyasnda yer verilmemelidir.

Yazar(lar), telif hakkyla korunan materyali baka kaynaklardan oaltmak iin izin almakla ykmldr(ler) ve telif hakknn yayncya devredilmesi iin bir anlama imzalamalar gerekmektedir. Bir yazar, baka bir kaynaktan herhangi bir ekli, tabloyu veya metni almak istiyorsa mutlaka nce izin almaldr. Bu, dorudan reprodksiyonlarda olduu gibi "trev reprodksiyonlar" iin de geerlidir (rnein, telif hakkyla korunan bir kaynaktan tretilen yeni bir ekil veya tablo oluturulmas durumunda olduu gibi).

* Telif hakk devir ilemleri, makale Yayn Kurulu ve hakemlerce onaylandktan sonra, makalenin yayna hazrlanma aamasnda yaync tarafndan e-postayla gerekletirilmektedir.

 • C. MAKALE KATEGORLER

Aratrma Makaleleri: Makale kategorileri ksmnda belirtilen alanlarda, yeterli bilimsel incelemelere, gzlemlere ve aratrmalara dayanarak bir sonuca ulaan orijinal ve zgn almalardr. Trke yazlm makaleler, Trke balk, Trke zet ve anahtar kelimeler, ngilizce balk, ngilizce zet ve anahtar kelimeler ile giri, materyal, metot, bulgular, tartma, sonu ve kaynaklar blmlerinden olumal; metin, tablo, ekil, dipnot vd. dhil -balk, zet, anahtar kelimeler ve kaynaka hari- 9000 kelimeyi amamaldr. ngilizce makaleler ise ngilizce balk, ngilizce zet ve anahtar kelimeler ile Trke balk, Trke zet ve anahtar kelimelere sahip olmal; Trke makale yazm kurallarnda belirtilen blmlerden olumaldr. Trke ve ngilizce zetlerin her biri maksimum 250 kelimeden olumaldr.

Derleme Makale: Makale kategorileri ksmnda belirtilen alanlarda, belirli bir konudaki bilimsel almalar veya gncel gelimelere dair, o konuda youn almalar bulunan deneyimli yazarlarca kapsaml bir literatr taramasna dayanarak mevcut bilgi birikimi ve dnsel oluumlarn sentezlendii, eletirel bir deerlendirme ile kuvvetli ve zayf yanlarnn vurguland, literatrdeki tartmal ya da eksik noktalarn belirtildii, ileriye ynelik aratrma gereksinimi olan alanlarn ortaya karld zgn yazlardr. Bu yazlarn balk ve zet blmleri, orijinal aratrma makalesi formatnda yazlmal; bundan sonraki blmleri giri, metin ve kaynaklardan olumal ve 5000 kelimeyi gememelidir.

Gr Yazs: Makale kategorileri ksmnda belirtilen alanlarda, gncel ve nemli bir konunun ve/veya yazar(lar)n kendi grlerinden ve aratrmalarndan elde ettii sonularn deerlendirildii zgn yazlardr. Bu yazlarn balk ve zet blmleri, orijinal aratrma makalesi formatnda yazlmal; bundan sonraki blmleri giri, metin ve kaynaklardan olumal ve 2500 kelimeyi gememelidir.

Yukarda belirtilenler ve kitap inceleme kategorisi dndaki (eviri, yarma sunumlar, aratrma zetleri, Oda gr ile deerlendirme ve tartma balklarnda yer alan) yazlar, Editrler ve/veya Yayn Kurulu szgecinden getikten sonra yaymlanrlar.

 • D. MAKALELERN HAZIRLANMASI

Planlama Dergisine makale bavurular, evrimii olarak kabul edilmektedir. Derginin web sayfasnda (www.planlamadergisi.org / www.journalofplanning.org / www.jplanning.org) yer alan evrimii Makale Gnder ya da Journal Agent sekmesi kullanlarak makale bavurusu yaplabilir.

Yazda ana metin, referanslar, tablolar, ekiller, etik kurul onay (gerekirse) yer almaldr. Aadaki belgeler evrimii bavuru sistemine ayrca yklenmelidir: 

 1. Bavuru Mektubu 

 2. Bavuru Sayfas 

 3. Ana Metin ve Referanslar

 4. Tablolar, ekiller ve Fotoraflar (varsa - ayr dosyalar eklinde yklenecektir)

 5. Teekkr Yazs (varsa)

 6. Etik Kurul Onay Formu (gerekliyse)

Makalenin tm blmleri, 11 punto byklkte Arial yaz karakterinde ve iki satr aralkl olarak hazrlanmal; sayfa kenarlarnda 2,5 cm. (1 in) kenar boluklar braklmaldr. Ana metin ile tablo ve ekiller, sisteme ayr dosyalar olarak yklenmeli; ana metin Word formatnda olmal; satr numaralar metnin iine dahil edilmemelidir. Makale sayfalar, makale boyunca ardk olarak numaralandrlmaldr.

 1. Bavuru Mektubu 

Bavuru mektubunun ayr bir dokman olarak sisteme yklenmesi gerekmekte olup; yaznn tm yazarlar tarafndan okunup onayland, orijinal bir alma rn olduu ve baka bir yerde yaymlanmad veya yaymlanmak zere deerlendirme srecinde olmad aka ifade edilmelidir. Bunlara ek olarak, yaznn bal; yazarlarn ad, soyad ve unvanlar; almann yapld kurumun ad ve ehri; eer varsa almay destekleyen fon ve kurulularn ak adlar; etik kurul izni gerektiren bir alma yaplm ise izinle ilgili bilgiler (kurul ad, tarih ve say no) yer almaldr. Bu sayfaya ayrca yazmadan sorumlu yazarn isim, ak adres, telefon, mobil telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir.

 1. Bavuru Sayfas 

Makalenin ana metin, kaynaka, tablo ve ekil (grafik ve fotoraflar ekil ad altnda yer almaldr) dosyalarnn ieriinde ya da dosya adnda; yazar(lar)n ad ve soyad ya da ad ve soyadnn ba harfleri ile yazar(lar)n altklar kurumlarn ad ya da ksaltmas bulunmamaldr. Eer makale bir tez almasndan retildiyse ilgili almann ad ya da ksaltmas; eer makale daha nce bilimsel bir etkinlikte sunulduysa o etkinliin ad ya da ksaltmas bulunmamaldr.

Bu bilgiler ayr bir dokmanda sisteme yklenmelidir.

 1. Ana Metin ve Referanslar

Ana Metin Dokman: Sayfalara gre sralama, tam metin ve kaynaka eklinde yaplmaldr. Makale bal, yazar ad, zet ve anahtar kelimeler, evrimii makale gnderme sisteminde istenecek olup; ayr bir dokman olarak sisteme yklenmemelidir.

Kaynak Gsterme: Makalelerin kaynaklar, uluslararas APA 6.0 Biimlendirme ve Stil Klavuzu'na gre yazlmaldr. Kaynak gsterimi iin dipnot kullanlmamaldr. Metin iinde yer alan referanslar iin metnin uygun yerinde parantez alarak yazarn soyad, yayn yl ve sayfa numaras belirtilmelidir. Kullanlan tm kaynaklar, kaynakada, yazarlarn soyadlarna gre alfabetik srayla ve her yazar iin kronolojik srayla listelenmelidir. APA stilinin byk ve kk harf kurallarna ve noktalama trlerine dikkatlice uyulmaldr. APA stili hakknda daha fazla ayrnt uradan grlebilir: http://www.apastyle.org

 1. Tablolar ve ekiller (varsa - ayr dosyalar eklinde yklenecektir)

Tm tablolar word dosyas olarak (.doc, .docx), ekiller ise .jpg veya .png formatlarnda ayr birer dokman eklinde gnderilmelidir. ekil olarak nitelendirilebilecek grsellere grafikler, izelgeler, haritalar, izimler ve fotoraflar da dahildir. Gnderilecek ayr dokmanlarda, tablolarn ve ekillerin numaralar, balklar ve varsa kaynaklar belirtilmeli; bu bilgiler tablolarda tablonun stnde, ekillerde ise eklin altnda yer almaldr. Tablolarn ve ekillerin ana metin ierisindeki yerleri, metin iinde ayr bir paragraf alarak yazyla (rnein, ekil 1 burada yer alacaktr ifadesi kullanlarak) belirtilmelidir. (nemli Not: Tablo ve ekillerin yerleri dizgi esnasnda deiiklie urayabileceinden, belirtilen yerler mutlak deildir ve mizanpaj ekibi tarafndan en uygun yerlere yerletirilir.)

 1. Teekkr Yazs (varsa)

Teekkr sayfasnn ayr bir dokman olarak sisteme yklenmesi gerekmektedir.

 1. Etik Kurul Onay Formu (gerekliyse)

Etik kurul karar gerektiren sosyal almalarda etik kurul onay alnm olmal ve etik kurul onay belgesi ayr bir dosya olarak sisteme yklenmelidir. 

 • E. TELF HAKKI, ZGNLK VE ETK 

Telif Hakk Bildirimi: Yaymlanan tm materyallerin telif haklar, yazar(lar) tarafndan Dergi'ye devredilir. Yayncnn nceden yazl izni olmakszn, yaynn hibir ksm kullanlamaz. Makalelerin tm haklar, yaymlandktan sonra Dergiye ait olur.

 Ak Eriim ve Ortak Kullanm zinleri:

 • Ak Eriim: Planlama Dergisi ak eriimli bir dergidir; bu, kullanclarn tm ierie cretsiz olarak ulaabilecekleri anlamna gelir. Okuyucular, yaync ya da yazar(lar)n izni olmakszn, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kaynak gstermek artyla kopyalayabilir, databilir veya dier yasal amalar iin kullanabilirler. Bu, Budapete Ak Eriim Giriiminin (BOAI) ak eriim tanmyla uyumludur.

 • Ortak Kullanc zinleri: Creative Commons Attribution - Non Commercial 4.0 (CC BY - NC 4.0) ticari olmayan amalar iin, makalelerin datmlarna veya kopyalanmalarna, ortak bir alma iinde kullanlmalarna, makalenin deitirilmemesi ve kaynak gsterilmesi kouluyla izin verir.

zgnlk: Makaleler, etik olmayan durumlar ve intihal tespiti amacyla yaync tarafndan iThenticate program kullanlarak taranr. Benzerlik orannn toplamda %20yi getii durumlarda makale intihal olasl ynnden mnhasran incelemeye alnr. Bu inceleme ayn kaynaa dayal alntlarn youn olmas durumunda da iletilir. Editrler, intihal incelemesinde gerekli grlmesi halinde hakem grne de bavurabilirler. Bavurunun intihal ynnden reddi veya olaan hakem deerlendirme srecine alnmas karar Editrlere aittir. 

Etik: Daha nce yaymlanm herhangi bir materyalin (metin, tablolar, ekiller vb.) yazarlarndan ve yaynclarndan yazl izin almak yazarn sorumluluundadr.

Yayn Kurulu, dergiye gnderilen almalar hakkndaki intihal, atf ynlendirmesi ve veri sahtecilii iddialar ve/veya pheleri karsnda Yayn Etii Komitesi (Committee on Publication Ethics - COPE) klavuzunda belirtilen ilkelere gre hareket edecektir. 

 • F. DEERLENDRME VE YAYIMLANMA SREC 

n Deerlendirme: n deerlendirme, tm makale kategorileri iin uygulanmaktadr. Tm makaleler ncelikle Dergi Sekretaryas tarafndan Derginin yazm kurallar asndan deerlendirilir ve Derginin kapsam dnda olan yazlar Dergi Sekretaryasnca iade edilir. Uygun bulunan makaleler, deerlendirme amacyla Yayn Kuruluna ve hakemlere iletilir. Gerekli grldnde yazda istenen deiiklikler yazar(lar)a Editrlerce yazl olarak bildirilir. 

Aratrma Makaleleri, hakem deerlendirmeleri sonucunda uygun bulunursa, Yayn Kurulu araclyla karar sreci balatlr. Bir makale hakemler tarafndan deerlendirilip nerilen dzenlemeler yaplmak zere yazara gnderildikten sonra 6 ay ierisinde yazardan yant gelmemesi halinde, uyarda bulunmakszn yaz iade edilir ve tekrar deerlendirmeye alnmaz.

Yaznn Sorumluluu: Yazar(lar) baslm halde olan makalelerinde bulunan bilgilerin tm sorumluluunu stlenir(ler). Dergi bu makalelerin sorumluluunu stlenmez. 

Basm Hakk: Dergide baslm bir makalenin tamam veya bir ksm, makaleye ait resimler veya tablolar Planlama Dergisi Editrleri ile Planlama Dergisi Yayn Kurulunun bilgisi ve yazl izni olmadan baka bir dergide baslamaz. 

Gerekli Bilgiler: Dergi Editrleri ya da Yayn Kurulu, n deerlendirme srecinde gerek duyduklarnda incelemek iin makalenin dayandrld verileri yazar(lar)dan isteyebilirler. Bu nedenle yazar(lar)a kolay ulam salayacak adresin ve dier iletiim aralarnn balk sayfasnda yer almas nemlidir.

cretler: Makale gnderme, makale ilemleri ve yayn iin herhangi bir cret alnmamaktadr.

LookUs & Online Makale