Planlama Dergisi - Planning: 32 (1)
Cilt: 32  Sayı: 1 - 2022
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa VI

GÖRÜŞ YAZISI
3.
Türkiye’nin Otopark Politikasında Paradigma Değişimi İçin İki Öneri
Two Recommendations for Paradigm Change in Turkey’s Parking Policy
Metin Şenbil, Emine Yetişkul Şenbil
doi: 10.14744/planlama.2022.21548  Sayfalar 1 - 4
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Kentsel Mekanın Sosyallik Durumları Üzerine Biçim Odaklı Bir Bakış
A Form-Based Perspective Towards Urban Sociality
Guzin Yeliz Kahya
doi: 10.14744/planlama.2021.77699  Sayfalar 5 - 12

5.
Popülizme Karşı Katılım: Sosyal Sürdürülebilirlik Bağlamında Konut Alanlarında Katılımcı Tasarım Yaklaşımları
Participation against Populism: Participatory Design Approaches in Residential Areas in the Context of Social Sustainability
Berkay Oskay, Ömür Barkul
doi: 10.14744/planlama.2022.01033  Sayfalar 13 - 23

6.
Direnişçi Planlama: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Yeni Bir Planlama Kuramı
Insurgent Planning: A New Planning Theory for Developing Countries
Pelin Albayrak Fakıoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.93270  Sayfalar 24 - 37

ARAŞTIRMA MAKALESI
7.
Julia Kristeva’da Platonik Mekân Kavramı “Chora”
Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva
Pınar Yurdadön
doi: 10.14744/planlama.2021.03360  Sayfalar 38 - 46

8.
1999 Depremlerinin Ardından Planlama Mevzuatı Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on Planning Legislation Following the 1999 Earthquakes
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2021.48569  Sayfalar 47 - 56

9.
Kıyı Kanunundaki Değişimlerin Kıyı Yerleşmelerindeki Arazi Kullanım Değişimine Etkisi: Kuşadası Merkez Örneği
The Effect of Changes in Coastal Law on Land Use Change in Coastal Settlements: Kuşadası Center Case
Rana Başak Serim, Neslihan Karataş, Ayşegül Altınörs Çırak, Neriman Yörür, Sibel Ecemis Kılıç
doi: 10.14744/planlama.2021.98598  Sayfalar 57 - 76

10.
Kentsel Mekanın Değişimi ve Gelişme Döngüleri; Eski Keresteciler Çarşısı (İzmir) Örneği
Change of Urben Space and Redevelopment Cycle; Eski Keresteciler Carsisi (Izmir) Case Study
Seda Sakar Atçeken
doi: 10.14744/planlama.2021.93899  Sayfalar 77 - 89

11.
Edirne Makedonya ve Sarayiçi Yerleşkelerinde Jeofizik ile Tarihin İzlerini Sürmek ve Kentin Planlama Sürecine Entegrasyonu
Tracing the Traces of History with Geophysics in Edirne Makedonya and Sarayiçi Campuses and Integration of the City Planning Process
Mehmet Ali Kaya, Neslihan Karataş
doi: 10.14744/planlama.2021.72602  Sayfalar 90 - 113

12.
Kadıköy Örneğinde Alternatif Tiyatro Sahnelerinin Kamusallık Bağlamında Kamusal Mekân ile Etkileşimi
The Impact of Alternative Theater Stages on Public Spaces within the Context of Publicness in Kadıköy
Ebru Firidin Özgür, Devran Bengü
doi: 10.14744/planlama.2021.60565  Sayfalar 114 - 131

13.
İmar Planlarında Park Erişiminin Mekânsal Hakçalığı: Karabağlar ve Buca'da bir konut alanı örneği (İzmir)
Do Spatial Development Plans Provide Spatial Equity in Access to Public Parks: A Case with a Residential Area in Karabağlar and Buca (İzmir)
Sevim Pelin Öztürk, Fatma Şenol
doi: 10.14744/planlama.2021.69772  Sayfalar 132 - 142

14.
Yok Olan Spor Yapılarının Ardından Kentte Yıkma Eylemi ve Bellek: Trabzon Örneği
Remains of the Demolished Sports Venues Destruction and Memory in City: An Example of Trabzon
Şengül Yalçınkaya, Ümran Sofuoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.08760  Sayfalar 143 - 161

15.
Kentsel Güvenliğin Sağlanmasında Tasarım Rehberleri
Design Guidelines for Urban Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.14744/planlama.2021.36036  Sayfalar 162 - 173

LookUs & Online Makale