Planlama Dergisi
Julia Kristevada Platonik Mekn Kavram Chora [Planning]
Planning. 2022; 32(1): 38-46 | DOI: 10.14744/planlama.2021.03360

Julia Kristevada Platonik Mekn Kavram Chora

Pnar Yurdadn
Ankara niversitesi, Sosyal Bilimler Enstits, Beeri ve ktisadi Corafya Bilim Dal, Ankara

ada feminist edebiyat eletirisinin nde gelen isimlerinden dilbilimci ve psikanalist Julia Kristeva, kendi zgn yaklamn ina ederken Platonun meknsala ilikin kavram choradan fazlasyla faydalanmtr. Ortaya koyduu balam esasta 1970lere kadar giden ve 1980 sonras dnemde ivme kazanan Meknsal Dn (Spatial Turn) srecinin belki de en az dikkat eken ancak en belirgin ve yaratc rneklerinden biri olarak deerlendirilebilir. Buradan hareketle almann temel amac, Kristevann hangi motivasyonla chora kavramna yneldii, neden bu kavram ile analoji yapt ve kendi alan ile corafya arasnda kurduu bu iletiimi meknsal dnn bir boyutu olarak anlamlandrmaya almaktr. Bu kapsamda, ncelikle Platonun meknsal mecaz chora kavram zerinde durulmakta, ardndan Kristevann edebiyat eletirisi ve psiko-analitik balama ikin ok ynl dn mekn odanda irdelenmektedir. alma meknn nasl dili/edebiyat, psiko-analitik ierimi, feminist balam dnmenin bir tarz olarak gelitiine ynelik yaplan karsama ile sonlanmakta olup, feminist eletiri, edebiyat almalar, psiko-analitik ereve ile ilikilenmekle birlikte esasta yeni ve farkl bir corafi perspektifin nasl retilebileceini sorgulamaktadr. Mekn kavramnn imknlar, yapsal inac bir yaklam ve tarihsel-corafya perspektifiyle aranrken, Kristevann kendi almalar ve konuya ynelik yazlm ikincil metinlere dayal nitel-yorumlayc bir aratrma deseni benimsenmitir. Sonu olarak, Kristevann anne bedeniyle btnleen iirsel dilin ocuun dil geliiminde etkili olduu ynndeki izahatnn, o zamana kadarki fallusu bakn annelie oryantalist yaklam olarak da ifade edilebilecek ehresini yerle bir ettii, balca desteini ise meknsal bir metafordan, maternal bulunup tarihsel dikotomiler varlnda teki ile buluturulan, rtklenen oklu ses ve anlamlarn heterotopik ura, kitonyen choradan ald vargsna ulalmaktadr.

Anahtar Kelimeler: Kristeva, chora, meknsal dn, annelik.

Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva

Pnar Yurdadn
Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Department of Human and Economic Geography, Ankara, Turkey

A leading feminist literary critic, linguist and psychoanalyst, Julia Kristeva has considerably benefited from Platos space related term chora to construct her own approach. The work she created is one of the most salient of the all produced with reference to Spatial Turn process dating back to 1970s and boomed after 1980s. As to this importance, the purposes of this paper are to show the motivation behind Kristevas use of the term chora, with and for what she associates this term and finally how her manipulation of her subject area into geography contributes to spatial turn process. To this end, first Platos use of the term chora will be analyzed and then Kristevas multifaceted literary and psychoanalytic approach will be scrutinized with reference to space notion. As a final conclusion, how space turns into a language with which we think on language/literature, psychoanalytical content and feminist criticism will be stated to concretize possible ways of creating a different geographical perspective. The prospects of the term space have been worked on with a structural constructivist approach and a historical geography perspective. As for Kristevas own works and secondary sources on her works a qualitative text-hermeneutic method has been adopted. All in all, it has been concluded that Kristevas notion that the poetic language coalesced with mothers body contributes to childs language drastically refuted long lasting alleged phallocentric and somehow orientalist notions of motherhood, and it has been stressed that the chthonian chora as a geographical metaphor, as a heterotopic latent haunt of multiple voices and meanings is at the center of all these discussions.

Keywords: Kristeva, chora, spatial turn, motherhood.

Pnar Yurdadn. Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva. Planning. 2022; 32(1): 38-46

Sorumlu Yazar: Pnar Yurdadn, Trkiye
Makale Dili: Trke
LookUs & Online Makale