Planlama Dergisi - Planning: 32 (1)
Cilt: 32  Say: 1 - 2022
GR YAZISI
1.
Türkiyenin Otopark Politikasnda Paradigma Deiimi in ki neri
Two Recommendations for Paradigm Change in Turkeys Parking Policy
Metin enbil, Emine Yetikul enbil
doi: 10.14744/planlama.2022.21548  Sayfalar 1 - 4
Makale zeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Kentsel Mekann Sosyallik Durumlar zerine Biim Odakl Bir Bak
A Form-Based Perspective Towards Urban Sociality
Guzin Yeliz Kahya
doi: 10.14744/planlama.2021.77699  Sayfalar 5 - 12
Meknn iletiime ve etkileime izin veren yaplan, (b) Mekandaki hareket ve karlama koordinasyonu, (c) Bireylerin evresel farkndalklar ve meknsal deneyim duyumlar gibi kentsel meknn sosyabilitesi dair bilgi veren birok durum, kentlerin fiziksel koullarndan ayr dnlemeyecek biimlerle ilintilidir. Kentin maddeselliinin sosyal iliki rntleri zerindeki olas etkileri dnldnde, sosyalliin halleri ile kentsel mekan arasndaki dolayml ilikisellik meselesinin, meknsal olmayan iletiim ve sosyal etkileim yollar aracl ile hzla dnen gnmz kent yaam balamnda yeniden tahlil edilmesi gerekmektedir. Bu makalede, biim kavram merkeze yerletirilerek, kentsel mekan ile sosyalliin fakl halleri arasnda iliki kuran bir bak as oluturmak amalanr. Bunu yaparken ritim ve gndelik hayat ilikisine dair gelitirilen kaynaklara bavurarak; mekann maddesellii ilevi ve kullanmnn ortaya koyduu incelikli ve karmak biimsel rntlere dikkat gstermeyi dener. Dolaysyla, bu makalenin temel motivasyonu kentin maddesellii ve sosyal formlar arasndaki etkileimi grnr klan biim odakl teorik perspektifi kentsel almalar alannda geniletmektir; ikincisi, kentsel mekann incelemesinde mekann fiziksel koullarnn sosyallik durumlar zerindeki olanak ve kstllklarn beraber kavramaya izin veren bir yntem nermektir.
The conditions of urban sociability, such as (a) increase in communication and interaction (b) easiness of mobility coordination and encounters (c) increase in users urban awareness and experiences are closely related to the forms that are shaped within physical conditions of urban environments. Considering the formational and integrative effects of materiality of urban space on generation of social forms, it is necessary to re-think the mediated relationship between urban space and textures of urban sociality in the contexts of changes brought to contemporary city life by aspatial forms of communication and social interactions. This article presents a perspective and a methodological starting point through putting the concept of form in the context of dynamic relationship between urban space and different stances of everyday life. In doing so, the ideas on everyday life and rhythm are engaged at various levels in this article to highlight the forms of complex and intricate relationships between materiality of urban space, its function and its use. Meanwhile, the main motivation of the article is expand the usual definition of form within urban studies; and second, to develop a method for analyzing any given urban space simultaneously enables and constrains the constituents of its physical condition.

3.
Poplizme Kar Katlm: Sosyal Srdrlebilirlik Balamnda Konut Alanlarnda Katlmc Tasarm Yaklamlar
Participation against Populism: Participatory Design Approaches in Residential Areas in the Context of Social Sustainability
Berkay Oskay, mr Barkul
doi: 10.14744/planlama.2022.01033  Sayfalar 13 - 23
Toplumun eitlenen ihtiya ve isteklerinin, ilerleme ve iyiletirme hedeflerinin karlanmas bakmndan nicel ve nitel ok katmanl ilkeleri ieren sosyal srdrlebilirliin salanmasnda, tm toplumsal kesimleri ieren katlm ilkesi nemli rol oynar. Mimarlk ve planlama disiplinleri asndan, herkes iin yaanabilir konut ve evrelerin oluumunda, katlmc planlama ve katlmc tasarm pratiklerine ynelik aratrmalar son yllarda yeniden n plana kmaktadr. Liberal demokrasilerin srklendii temsil krizine kar 1960lardan itibaren ykseli gsteren katlmc tasarm ve planlama uygulamalar, zaman iinde neoliberal politikalarn belirleyici hale gelmesiyle hzn yitirmi ve sermaye hareketleri kent meknn belirleyen en nemli unsur haline gelerek halklar yaam alanlar hakknda sz sahibi olamayan, kaderine raz topluluklara indirgemitir. 2000li yllardan gnmze ise dnemin yaygn iklimini belirleyen illiberal poplist eilimlerin ykseliine kar tm dnyada ve lkemizde de ska grlen kentsel muhalefet hareketlerinin ortak taleplerinin katlm ilkesi erevesinde rgtlendii grlmektedir. Bu balamda, ncelikli olarak almann k noktasn oluturan kuramsal arka planda, sosyal srdrlebilirliin inasnda katlm ilkesinin rol ve gnmzde yaygnlaan poplist eilimlere kar katlmc mekanizmalarn nemi tartmaya almaktadr. Sonrasnda, planlamada ve konut alanlarnda katlmc tasarm ilkeleri, aralar ve katlm yntemleri zerinden betimleyici bir ereve izilmektedir. almann zgn yan, gncel bir konuyu ele alan betimleyici bir ereve sunmasdr. Bylece, gnmzde yeniden ykselie geen katlm yaznna katk sunmas hedeflenmektedir.
The principle of participation has an important role in maintaining social sustainability. In recent years, debates on participatory planning and participatory design practices have come to the fore in the creation of liveable environments for everyone in terms of architecture and planning disciplines. Participatory design and planning practices, which have risen against the representation crisis driven in liberal democracies since the 1960s, have lost momentum while the neoliberal doctrines have become determinant over time, and capital flows have become the most important factor that determines the urban space, and reduced the societies to the communities who cannot have a say on their environments. It is seen that the common demands of urban opposition movements, which are spreading around the world and in Turkey, against the rise of illiberal populist tendencies that have determined the widespread climate of the period since the 2000s, have been organized within the framework of the principle of "participation". In this study, we discussed the role of the principle of participation in the construction of social sustainability and the importance of participatory mechanisms against the populist tendencies today in the theoretical background that constitutes the starting point of the study. Afterwards, we examined the participatory design principles, tools and participation typologies in planning and housing areas according to this framework. The unique aspect of the study is that it presents a descriptive framework that evaluates a current question. Thus, it is aimed to contribute to the participation literature, which is on the rise again in the immediate present.

4.
Direnii Planlama: Gelimekte Olan lkeler in Yeni Bir Planlama Kuram
Insurgent Planning: A New Planning Theory for Developing Countries
Pelin Albayrak Fakolu
doi: 10.14744/planlama.2021.93270  Sayfalar 24 - 37
1970lerin sonundan itibaren artan neoliberalizm gr ve lkelerin liberal politikalar terk edip neoliberal politikalara arlk vermesi, zellikle gelimekte olan ve henz insan haklar konusunda yeterli dzeye ulaamam nc dnya lkelerinin demokratikleme srecine ket vurmutur. Gelimekte olan nc dnya lkelerinde kapitalin gcnn artmas ile lkedeki insan haklar gz ard edilmeye balanm; smrge dneminde gdlen eitsiz ve sert politikalar bu sefer de sosyoekonomik ve sosyokltrel ynden geri planda braklm halk zerinde uygulanmaya balamtr. Direnii planlama, ezilen halkn otoriteye kar durarak, bu eitsiz ve sert uygulamalara direni gstermesini ve halkn belirli yasal boluklardan da yararlanarak kendini planlamann bir paras haline getirmesini savunan bir planlama teorisidir, yani bu kuram ile birey yaad alanda herhangi bir aracya ihtiya duymadan birebir sz sahibidir. Makale kapsamnda zellikle Dnya Bankasnn Kresel Gney olarak adlandrd blgelerde gelien bu kuram detayl bir ekilde irdelenecek; ikinci ksmda ise Dominik Cumhuriyeti, Gney Afrika Cumhuriyeti ve sraildeki direnii planlama uygulamalar olarak grlen Los Platanitos, Western Cape ve srail Bedevileri rnekleri hazrlanan tablolar yardmyla zetlenecektir. Son aamada, direniin rgtleme dzeyi, srecin baar/baarszlk durumu ve otoriter rejimin duruu parametreleri zerinden kuram ktlar aratrlarak farkl corafyalarda kuramn ileyii ve kuram etkileyen unsurlar zerine bir tartma ortam oluturularak planlama dnyasnda yeni bir kuramn ne kadar mmkn olduu tartlacaktr.
The rise of neoliberalism that began at the end of 1970s and the countries abandonment of liberal policies for neoliberal policies; hindered in particular the democratization process of Third World countries that were developing and lacked in human rights. With the increase of capitals power in developing Third World countries, human rights were becoming ignored, the unfair and harsh policies administered during the colonial ages were now being conducted on people that were socioeconomically and socioculturally left behind. Insurgent planning is a planning theory that advocates oppressed people to stand against authority by resisting harsh practices and using legal loopholes to make themselves part of the planning process; meaning that with this concept, individuals have a voice in the places they live, without any intermediaries. Within this article, this developing theory will be thoroughly investigated, particularly in regions defined by the World Bank as the Global South. In the second part, cases like Los Platanitos, Western Cape and Negev Bedouins that are seen as insurgent planning practices in their respective countries Dominican Republic, Republic of South Africa and Israel; will be compiled in table format. To conclude, the outputs of the theory using the parameters: the organization level of the resistance, the success status of the process and the stance of the authoritarian regime; will be examined, and a groundwork for discussing the practice of the theory in other places and the factors affecting the theory will be provided to ultimately discuss if a new theory in planning is possible.

ARATIRMA MAKALESI
5.
Julia Kristevada Platonik Mekn Kavram Chora
Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva
Pnar Yurdadn
doi: 10.14744/planlama.2021.03360  Sayfalar 38 - 46
ada feminist edebiyat eletirisinin nde gelen isimlerinden dilbilimci ve psikanalist Julia Kristeva, kendi zgn yaklamn ina ederken Platonun meknsala ilikin kavram choradan fazlasyla faydalanmtr. Ortaya koyduu balam esasta 1970lere kadar giden ve 1980 sonras dnemde ivme kazanan Meknsal Dn (Spatial Turn) srecinin belki de en az dikkat eken ancak en belirgin ve yaratc rneklerinden biri olarak deerlendirilebilir. Buradan hareketle almann temel amac, Kristevann hangi motivasyonla chora kavramna yneldii, neden bu kavram ile analoji yapt ve kendi alan ile corafya arasnda kurduu bu iletiimi meknsal dnn bir boyutu olarak anlamlandrmaya almaktr. Bu kapsamda, ncelikle Platonun meknsal mecaz chora kavram zerinde durulmakta, ardndan Kristevann edebiyat eletirisi ve psiko-analitik balama ikin ok ynl dn mekn odanda irdelenmektedir. alma meknn nasl dili/edebiyat, psiko-analitik ierimi, feminist balam dnmenin bir tarz olarak gelitiine ynelik yaplan karsama ile sonlanmakta olup, feminist eletiri, edebiyat almalar, psiko-analitik ereve ile ilikilenmekle birlikte esasta yeni ve farkl bir corafi perspektifin nasl retilebileceini sorgulamaktadr. Mekn kavramnn imknlar, yapsal inac bir yaklam ve tarihsel-corafya perspektifiyle aranrken, Kristevann kendi almalar ve konuya ynelik yazlm ikincil metinlere dayal nitel-yorumlayc bir aratrma deseni benimsenmitir. Sonu olarak, Kristevann anne bedeniyle btnleen iirsel dilin ocuun dil geliiminde etkili olduu ynndeki izahatnn, o zamana kadarki fallusu bakn annelie oryantalist yaklam olarak da ifade edilebilecek ehresini yerle bir ettii, balca desteini ise meknsal bir metafordan, maternal bulunup tarihsel dikotomiler varlnda teki ile buluturulan, rtklenen oklu ses ve anlamlarn heterotopik ura, kitonyen choradan ald vargsna ulalmaktadr.
A leading feminist literary critic, linguist and psychoanalyst, Julia Kristeva has considerably benefited from Platos space related term chora to construct her own approach. The work she created is one of the most salient of the all produced with reference to Spatial Turn process dating back to 1970s and boomed after 1980s. As to this importance, the purposes of this paper are to show the motivation behind Kristevas use of the term chora, with and for what she associates this term and finally how her manipulation of her subject area into geography contributes to spatial turn process. To this end, first Platos use of the term chora will be analyzed and then Kristevas multifaceted literary and psychoanalytic approach will be scrutinized with reference to space notion. As a final conclusion, how space turns into a language with which we think on language/literature, psychoanalytical content and feminist criticism will be stated to concretize possible ways of creating a different geographical perspective. The prospects of the term space have been worked on with a structural constructivist approach and a historical geography perspective. As for Kristevas own works and secondary sources on her works a qualitative text-hermeneutic method has been adopted. All in all, it has been concluded that Kristevas notion that the poetic language coalesced with mothers body contributes to childs language drastically refuted long lasting alleged phallocentric and somehow orientalist notions of motherhood, and it has been stressed that the chthonian chora as a geographical metaphor, as a heterotopic latent haunt of multiple voices and meanings is at the center of all these discussions.

6.
1999 Depremlerinin Ardndan Planlama Mevzuat zerine Bir Deerlendirme
An Evaluation on Planning Legislation Following the 1999 Earthquakes
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2021.48569  Sayfalar 47 - 56
lkenin nfusu en yksek, en kentlemi ve sanayilemi blgesi olan Marmara Blgesinde yaanan 1999 Depremlerinin ardndan geni lekli iyiletirme almalar balatlm, merkezi ve yerel ynetimlerin yan sra pek ok kurum ve sivil toplum bu almalarn paras haline gelmitir. Ancak, 1999 Depremlerinin ykc etkileri karsnda afet politikalarn ynlendiren yasal erevenin kstll anlaldndan bu alanda nemli admlar atlmtr. te yandan, uluslararas dzeyde risk ynetimini benimseyen bir yaklam gelimesi, lkeleri afet ynetimlerini biimlendiren politikalarn ve yasal dzenlemelerini gzden geirmeleri gerekliliini tetiklemitir. Bu ihtiyatan hareketle alma, lkemizdeki afet politikalarn ekillendiren mevzuat ve sre iindeki deiimlerini mekansal planlamay nasl ynlendirdiini incelemektedir. Risk azaltma amacyla son 20 ylda kentsel planlama mevzuatna eklenen yasal dzenlemelerin neler olduu, ama ve kapsamlar ele alnmtr. Bu dorultuda, 5393 sayl Belediye Yasasnn 73. Maddesi, 5366 sayl Ypranan Tarihi ve Kltrel Tanmaz Varlklarn Yenilenerek Korunmas ve Yaatlarak Kullanlmas Hakknda Kanun, 6306 sayl Afet Riski Altndaki Alanlarn Dntrlmesi Hakknda Kanun ve 3194 Sayl mar Kanununun Geici 16. Maddesi (mar Bar) kentsel riskleri azaltma politikalarn biimlendiren ana dzenlemeler olup, alma kapsamnda deerlendirilmitir. Bu alma, ykm gren alanlarn iyiletirilmesinin yan sra kentsel riskleri azaltma amacyla oluturulan yasal dzenlemelerin uygulanmasna ilikin sorunlar ve eletirileri ortaya koymaktadr.
Following the 1999 Earthquakes stricken Marmara Region, as the most populated, urbanized and industrialized region of the country, large-scale recovery efforts have been initiated; and in addition to central and local administrations, many institutions and civil societies have become the part of these studies. However, in the face of the devastating effects of the 1999 Earthquakes, significant steps have been taken in legal framework due to its limitedness in guiding disaster policies. Besides, development of the risk management approach at the international level has triggered countries to review their policies and legal regulations shaping their disaster management. Based on this need, the study examines the legislation that shapes the disaster policies and guides spatial planning in our country and its change in the meantime. The legal regulations that have been added to the urban planning legislation in the last 20 years for the purpose of risk mitigation have been discussed. To this end, Article 73 of the Municipality Law (no. 5393), Law on Conservation of Deteriorating Historic and Cultural Property through Renewal and Re-use (no. 5366), Law on the Transformation of Areas at Disaster Risk (no. 6306), and Temporary Article 16 of Development Law (no. 3194) (Peace of Reconstruction) are determined as the main regulation shaping policies for reducing urban risks, and evaluated within the scope of the study. Therefore, this study puts forward the problems and criticisms regarding the implementation of legal arrangements established for the purpose of mitigating urban risks as well as recovery of the disaster-prone areas.

7.
Ky Kanunundaki Deiimlerin Ky Yerlemelerindeki Arazi Kullanm Deiimine Etkisi: Kuadas Merkez rnei
The Effect of Changes in Coastal Law on Land Use Change in Coastal Settlements: Kuadas Center Case
Rana Baak Serim, Neslihan Karata, Ayegl Altnrs rak, Neriman Yrr, Sibel Ecemis Kl
doi: 10.14744/planlama.2021.98598  Sayfalar 57 - 76
Kylar toplum iin sunduu kullanm olanaklar kapsamnda hep ekici alanlar olmu; kylardaki doal kaynaklar, ky blgelerinin ve lkenin, ekonomik ve sosyal adan kalknmasnda nemli roller stlenmitir. Ky alanlar asndan zengin bir lke olan Trkiyede ise bu nemli blgeleri korumaya ve planlamaya ilikin mevzuat; doru arazi kullanm kararlarn belirleme, toplumun yaam kalitesini artran dzenlemeleri ortaya koyma ve srdrlebilir gelimeyi salama adna yeterli olamamtr. Bu alma Trkiyede kylarn planlanmas sorununu nde gelen ky yerlemelerinden biri olan Aydn li Kuadas lesi kylar zerinden ele almtr. Kuadas kylarndaki arazi kullanm deiimleri ve planlama sreleri aratrlp, karlatrmal olarak deerlendirilerek ky kullanm dnemler ierisinde analiz edilmitir. Kuadas kylarna ynelik meknsal inceleme sonular Trkiye mevzuatndaki deiim sreleri erevesinde deerlendirilmi ve ky planlamasna ynelik sorunlar ortaya konulmutur. Kuadas kylarnda kamusal olmayan uygulamalar, kaak ve dzensiz yaplamalarn gerekletii, pek ok doal alann zarar grm olduu anlalmaktadr. Bu sorunlarn balca kaynaklarnn; ilgili mevzuatta kylarn kamusal kullanmna ynelik kesin hkmlerin eksik olmas, zellikle turizm odakl ayrcalkl mevzuatlarn yrrlkte olmas, denetim eksiklii, btncl planlama ve ynetim eksiklii olduu anlalmtr.
Coasts have always been attractive areas within the scope of the possibilities for use for the society; The natural resources on the coast have played an important role in the economic and social development of the coastal regions and the country. In the coastal areas of Turkey, country rich in this important area of protection and legislation relating to planning; it was not sufficient to determine the right land use decisions, to introduce regulations that increase the quality of life of the society and to ensure sustainable development. This study, which is planned to be one of the leading coastal settlements on the shores of the issue of Turkey Aydin Province Kuadas District has addressed over the coast. Land use changes and planning processes in Kuadas coasts have been investigated and evaluated comparatively and coastal use has been analyzed within periods. spatial analysis results for Kuadas coast evaluated within the framework of the process of change in Turkey and has introduced legislation for coastal planning issues. It is understood that non-public practices, illegal and irregular constructions have occurred on the coasts of Kuadas and many natural areas have been damaged. The main sources of these problems are; It is understood that there is a lack of definitive provisions regarding the public use of the coasts in the relevant legislation, especially tourism-oriented privileged legislation, lack of control, lack of holistic planning and management.

8.
Kentsel Mekann Deiimi ve Gelime Dngleri; Eski Keresteciler ars (zmir) rnei
Change of Urben Space and Redevelopment Cycle; Eski Keresteciler Carsisi (Izmir) Case Study
Seda Sakar Ateken
doi: 10.14744/planlama.2021.93899  Sayfalar 77 - 89
Kentler, kurulduklar gnden itibaren politik, corafi, beer, ekonomik deikenlerin etkisiyle biimlenen dinamik oluumlardr. Gelien bilgi ve teknolojinin salad imkanlarla, modern slup ve biimlerde ekillenen tasarmlarn kentsel alanlarda grlmeye balamas, kentlerin dinamik yapsna daha da hz kazandrmtr. Ancak mevcut kentsel doku ve yaplama biimlerinden bamsz olarak retilen bu tasarmlar sonucunda, kentsel evrelerin zgn geleri kaybolmaya, yeni retilen kent paralar aynlamaya ve standartlamaya balamtr. Buna ramen insan ve doal evrenin etkileiminden meydana gelen kentler, farkl toplumsal ihtiyalar ve bu ihtiyalarn gerektirdii meknsal organizasyonlar sonucunda farkllamaktadr. Kentsel meknn biimlenmesinde en nemli deiken olan kullancnn, sahip olduu deerleri kentsel dokuya aktarmas ve zgn geler kazandrmas ise tarihsel bir srecin sonucudur. Bu balamda kent dokusunun hangi srelerden geerek farkllat ve bu srelerin nasl bir zmleme ile ortaya koyulaca sorusu ortaya kmaktadr. Kentsel karakterin tanm ve tarihsellii zerine teorik ve metodolojik bir ereve sunmay amalayan bu almada, kentsel meknn deiimi tartlacaktr. almann yntem blmnde kentsel meknn deiim srelerini analiz etmeyi salayan kentsel morfoloji bilimi ve Conzen tarafndan gelitirilen gelime dngleri ele alnacaktr. ehirlerde farkl dnemlere ait zgn deerlerin grld ve tarihsel bir srecin rn olan en nemli alanlar olan tarihi kent merkezleri, aratrmann teorik erevesi asndan nemlidir. Eski Keresteciler ars (zmir) rnek alannda gerekletirilen bu almann, benzer alanlarda yrtlecek aratrmalar iin yol gsterici olmas amalanmaktadr.
Cities are dynamic formations that have been formed by the effects of political, geographical, human and economic variables. The appearance of designs shaped by the developing information and technology in modern styles and forms in urban areas has accelerated the dynamic structure of cities even more. However, as a result of these designs which are produced independently of the existing urban forms, the original elements of the urban environments have started to disappear. Nevertheless, cities, which are formed by the interaction between human and natural environment, differ as a result of different social needs and the spatial organizations. The user transfers his/her values to the space and gains original elements in historical process. In this context, the question of which processes the urban fabric differs through and how these processes will be presented emerges. In this study, which aims to present a theoretical and methodological framework on the definition and historicity of urban character, the change of urban space will be discussed. In the methodology section of the research, urban morphology which enables to analyze the formation processes of urban space, and the "redevelopment cycle" developed by Conzen will be discussed. Historic city centers, which are the most important areas where unique values of different periods are observed in cities and the products of a historical process, are important in terms of the theoretical framework of the research. This study, which is carried out in Eski Keresteciler ars (Izmir), is intended to be a guide for researchers in similar studies.

9.
Edirne Makedonya ve Sarayii Yerlekelerinde Jeofizik ile Tarihin zlerini Srmek ve Kentin Planlama Srecine Entegrasyonu
Tracing the Traces of History with Geophysics in Edirne Makedonya and Sarayii Campuses and Integration of the City Planning Process
Mehmet Ali Kaya, Neslihan Karata
doi: 10.14744/planlama.2021.72602  Sayfalar 90 - 113
Birka on santimetreden birka metreye kadar olan derinlikleri aratran tahribatsz jeofizik aratrmalar yakn yzey (/s) jeofizik olarak tanmlanmaktadr. Kltrel mirasn korunmasna ynelik jeofizik aratrmalar, restorasyon amal jeofizik aratrmalar, yeraltndaki arkeolojik yap kalntlarn belirlemeyi amalayan arkeoloji jeofizii aratrmalar, yakn yzey jeofizik aratrmalara rnek oluturmaktadr. Yeraltnda bulunan arkeolojik yap kalntlarnn ortaya karlmas ve gnmz kent planlama srecine eklenmesi konusunda arkeoloji jeofizii aratrmalar ile elde edilen veriler deerli katklar salamaktadr. Edirnede Osmanl dnemine ait yaplardan Makedonya Yerlekesi ve Yeni Sarayn etrafndaki Sarayii Yerlekesi s jeofizik aratrmalar iin rnek alan seilmitir. Her iki yerleke de tarihsel neminin yansra bugn de kentsel alan iinde aktif olarak kullanlan nemli yerlemelerdir. Dolaysyla bu yerleimlere ait yeraltndaki arkeolojik yap kalntlarnn ortaya karlmas alann yerleim plannn tasarlanmasnda nemli bir veri taban oluturmaktadr. Hem Makedonya Yerlekesi hem de Sarayii yerlekesinin tasarmna altlk olmak zere yksek znrlkl hasarsz jeofizik uygulamalar gerekletirilmitir. Makedonya Yerlekesi bahesinde mmkn olduunca sk dorultular zerinde 1m aralklarla elektriksel zdiren tomografi (ET) uygulanarak Osmanl dnemine ait yeraltndaki yap kalntlar belirlenirken Sarayii Yerlekesinde ise yer radar (GPR) yntemi ile 1m aralkl paralel profiller zerinde 5 cm aralklarla 500 MHz korumal anten kullanlarak yaklak 20.000 m2'lik bir alan aratrlmtr. Bu bilgilerle varl belirlenmi fakat arkeolojik kazlarla henz ortaya karlamayan alanlar bulunmaktadr. Bu alanlar planlama srecine dahil edilerek kentin kltrel ve tarihi miras korunup gelecek nesillere aktarlacaktr.
Non-destructive geophysical surveys exploring depths from a few tens of centimeters to several meters are described as near-surface geophysics. Geophysical surveys for the protection of cultural heritage, geophysical surveys for restoration, archaeological geophysical surveys are examples of near-surface geophysical surveys. The data obtained by archaeological geophysical surveys provide valuable contributions to the discovery of cultural heritage) remains underground and their inclusion in today's urban planning process. Two of the Ottoman period buildings in Edirne, the Macedonian campus and the Sarayii campus were selected as sample sites for geophysical surveys. Both settlements are important settlements that are actively used within the urban area today. Therefore, the unearthing of the underground archaeological remains of these settlements constitutes an important database in the design of the site's settlement plan. High-resolution Geophysical applications were carried out as underlining the design of both the Macedonian campus and the Sarayii campus. In the Macedonia campus garden as often as possible at intervals of 1m in line with the campus electrical resistivity tomography (ERT) when determining the underground ruins of the Ottoman period by applying, in the Sarayii campus georadar (GPR) with 500 MHz shielded antenna using parallel profiles 1m spaced at 5 cm intervals on method 20.000 m2 was investigated. There are areas that have been identified with this information but have not yet been uncovered by archaeological excavations. These areas will be included in the planning process and the cultural and historical heritage of the city will be preserved and transferred to future generations.

10.
Kadky rneinde Alternatif Tiyatro Sahnelerinin Kamusallk Balamnda Kamusal Mekn ile Etkileimi
The Impact of Alternative Theater Stages on Public Spaces within the Context of Publicness in Kadky
Ebru Firidin zgr, Devran Beng
doi: 10.14744/planlama.2021.60565  Sayfalar 114 - 131
Makalede, ncelikle toplumsal ortak yaamn kurulmasnda ve toplumun kendini ifadesinde nemli olan kamusal alan kavramn kamusal mekn kavram ile ilikilendiren teorik bir ereve tanmlanmaktadr. Bunun iin farkl kuramsal yaklamlar ilikisel olarak ele alnmaktadr. Kamusal alann bir tartma ortam olduu temel tanmndan hareketle, bu tartma ortamnn dnce retiminden beslendii ortaya koyulmaktadr. Bu erevede, nce son dnemde kltr ve dnce retim mekn olarak Kadky merkezinde gelien alternatif tiyatro sahnelerinin kamusallk balam tartlmaktadr. Ardndan tiyatrolar meknsal boyutlar ile tipolojik olarak incelenmekte ve drt alternatif sahne rneinde sanatlarn gznden ve gzleme dayal olarak ele alnmaktadr. Makalede, alternatif sahnelerin kamusall ve kamusal mekn ile etkileimleri gzlem, meknsal analiz ve derinlemesine mlakat yntemleri ile deerlendirilmitir. Bu bak asyla, tiyatrolara zg yerel dinamiklerin fakl kamusallk aralar ortaya karabildii gzlemlenmitir. Sonu olarak, tiyatro sahnelerinin kamusal tartma iin ortam oluturduu, kamusal meknlar dorudan ya da dolayl etkileyebildii, kentsel dokunun kamusal mekn ile tiyatro ilikisinde nemli, sanatlarn bak asnnsa belirleyici olabildii ve tiyatrolarn hem meknsal kullanm biimlerine hem de sokak sakinlerinin toplumsal ilikilerine etkide bulunabildii ortaya konmutur. Makale, tm bu bileenlerin btncl olarak ele alnmasyla tiyatrolar rneinde, sosyo-kltrel meknlar iin farkl yaklamlarn gelitirilebileceine dikkat ekmektedir.
This study defines a theoretical frame that associates the concept of the public sphere as a significant component of public life with the concept of public space based on the common ground of publicness. The concepts of publicness and the public sphere, which are used in an explanatory manner for forming common life, also reach beyond this in their consideration of social life as a socialization environment. These issues were discussed based on different approaches. Considering a basic definition of the public sphere as a discussion environment, an argument is made that this discussion environment is supported by the production of ideas. Newly-formed theater environment might have a positive role to reinforce to publicness as previous studies shows. Considering that, the conceptual and spatial aspects of publicness, as presented in this field study concerning alternative stages in Kadky, stanbul, were reviewed through four typologically different theater cases. This study evaluated alternative stages interaction with the public space based on observations, spatial analysis and in-depth interviews with theater artists. It was observed that theater stages either directly or indirectly interact with public spaces. Besides, artists perspectives can determine and impact both the spatial uses of theaters and social relationships with neighborhood residents. Holistically reviewing all relevant components within this context and using theaters as a case study, this article points out that theaters as sociocultural spaces are a feature in publicness on diverse layer of urban life.

11.
mar Planlarnda Park Eriiminin Meknsal Hakal: Karabalar ve Buca'da bir konut alan rnei (zmir)
Do Spatial Development Plans Provide Spatial Equity in Access to Public Parks: A Case with a Residential Area in Karabalar and Buca (zmir)
Sevim Pelin ztrk, Fatma enol
doi: 10.14744/planlama.2021.69772  Sayfalar 132 - 142
Kamusal parklarn konumu, eriilebilirliklerini ekillendiren en nemli faktrlerden biridir. Birok doal ve fiziksel zellik (r. Topografya, akarsu yollar, sokak a, trafik younluu, yol kavaklar ve arazi kullanm) konutlardan bu konumlara yrme mesafelerini etkiler. Ayrca, bu konumlara eriim maliyeti (zaman ve metre cinsinden llr), farkl yrme kapasitesine sahip ya gruplar arasnda farkllk gsterir. Trkiye'deki mekansal planlar, parklarn tahsisinin belirlenmesi ve uygulanmasna ynelik belgelerdir. Bununla birlikte, plan yapma uygulamalarnn, farkl mahalle sakini gruplar iin yryerek park eriilebilirliini gz nnde bulundurmada snrl kalmaktadr. Bu alma, kamusal parklarn eriilebilirliini mekansal hakalk sorunu olarak ele almaktadr. zmir'in Karabalar ve Buca ilelerinde bir konut yerleim alan ile ilgili yakn tarihli bir mekansal planda park eriilebilirliini deerlendirmektedir. Planlanan parklarn tahsisini deerlendirmeyi ve yeni park alanlar iin potansiyel yerler nermeyi amalamaktadr. alma, park eriilebilirliine ynelik noktaya dayal bir yaklamla, analizi Corafi Bilgi Sistemlerinde ok kriterle Konum Tahsisi (LA) Analizi ile gerekletirir. Sonular, planda, belirtilen konut yerleim alannn park eriilebilirliinde mekansal hakkaniyetsizlie sahip olduunu gstermektedir. Planlanan dier kamu hizmeti alanlar arasnda, baz yerler yeni park alanlar olarak yeniden planlanabilir ve bu da plandaki mekansal eitsizlikleri ksmen iyiletirir. Ayrca bu alma, Trkiye'de kamu hizmet alanlarnn tahsisinin mekansal analizi iin verilerin CBS yardmyla nasl hazrlanp altrlacana bir rnek tekil etmektedir.
Public parks' location is one of the major factors shaping their accessibility. Many natural and physical features (e.g., topography, stream ways, street network, traffic density, road junctions, and land uses) affect walking distances from dwellings to these locations. Also, the cost of access (measured in time and meter) to these locations vary among age groups with different walking capacities. Spatial plans in Turkey are the documents for determining and implementing the allocation of parks. However, plan-making practices have limitations in considering the park accessibility by walking among different groups of dwellers. This study considers the accessibility of public parks as an issue of spatial equity. It evaluates the park accessibility at a recent spatial plan about a residential area in Karabalar and Buca Districts of zmir. It aims to assess the allocations of planned parks and propose potential locations for new park areas. With a point-based approach to park accessibility, the study analysis performs the Location-Allocation (LA) Analysis with multiple criteria at Geographic Information Systems. The results show that at the plan, the specified residential area has spatial inequities with park accessibility. Among the other planned public service areas, some locations can be re-planned as new park areas, which partially improves spatial inequities at the plan. Also, the study is an example of how to prepare and run the data for the spatial analysis of allocations of public service areas with the help of GIS in Turkey.

12.
Yok Olan Spor Yaplarnn Ardndan Kentte Ykma Eylemi ve Bellek: Trabzon rnei
Remains of the Demolished Sports Venues Destruction and Memory in City: An Example of Trabzon
engl Yalnkaya, mran Sofuolu
doi: 10.14744/planlama.2021.08760  Sayfalar 143 - 161
almada, kentin sosyal ve kltrel yaamnda yer alan spor yaplarnn yklmasnn spor kltr ve toplumsal bellek asndan etkilerine dikkat ekmek amalanmtr. Problem, yakn dnemde yklan spor yaplarnn tespiti ve bir rnek zerinden deerlendirilmesi eklinde ele alnmtr. Spor yaplar kent ierisinde sahip olduklar mimari ile kentin referans yaplar olurken, ilevsel olarak spor ve dier etkinlikler ile kentsel yaam ynlendiren en nemli yaplardr. almada, Trabzon kenti zelinde konu irdelenmi, genel durum deerlendirilmitir. Kuramsal olarak konu ykma eylemi, kent kimlii ve bellek kavramlar erevesinde ele alnmtr. Trabzon kentinde spor yaplarnn kentte stlendii grevler, spor yaplarna yklenen anlam ve ykmnn yaratt etki ortaya konulmutur. Bunun iin ncelikle yaplarn bulunduu alann ve spor yaplarnn kentte stlendii grev ve anlamn belirleme adna literatr taramas yaplmtr. Sonra ykmn yarat etkiyi ortaya koyma adna ise bir anket uygulanmtr. Elde edilen verilere bal olarak kent kimlii ve bellek asndan bu derece nemli yaplarn sahip olduu deerlerin gz ard edilerek, yklmasnn nemli bir kayp olduu grlmektedir. Trabzon kentinde ykmlarn kent ve kentli zerinde olumsuz etkileri olduu tespit edilmitir. Sonu olarak kentlerin hzl deitii ve birbirine benzedii gnmzde kentsel deerlerin korunmas ile kent kimlii bata olmak zere aidiyet duygusunun salanmas ve yabanclama duygusunun nne gemesi asndan nemlidir. Kentsel yaam ve spor kltrnn devaml iin yerin devamnda benzer ilevlerle deerlendirilmesinin, kent ve kentli asndan ykmn etkisini minimalize edecei ve srekliliin bir lde salanabilecei ngrlmtr.
The aim of this study was to investigate the effect of the demolition of sports venues on sports culture and collective memory. Recently demolished sports venues were identified, and one of them was selected as a case. Sports venues, which are significant urban landmarks due to their architectural features, lead urban life through sports and other activities. This study examined the issue in question and evaluated the general situation within the context of the city of Trabzon. This study also pointed out the roles that sports venues played in the urban life of Trabzon, and the meanings they were attributed, and the effect of their demolition. First, a literature review was conducted to determine the duties and meanings of the sports venues in the city. Second, a survey was conducted to determine the effect of their demolition. The results show that although the sports venues are extremely important for urban identity and collective memory, their values are underappreciated, and therefore, their demolition is a great loss. The demolition of those structures has negative effects on the city and its dwellers. In conclusion, cities are rapidly changing and resembling each other. Therefore, urban values should be preserved in order to maintain urban identity, to preserve the sense of belonging, and to prevent alienation. We believe that sports venues should survive with similar functions to preserve urban life and sports culture and to reduce the impact of demolition on city and its dwellers.

13.
Kentsel Gvenliin Salanmasnda Tasarm Rehberleri
Design Guidelines for Urban Safety
Tuba Koca, Nilgn olpan Erkan
doi: 10.14744/planlama.2021.36036  Sayfalar 162 - 173
Kentsel yaam ierisinde gvenliin salanmas ncelikli ihtiyalardan biridir. Dnya kentlerinde gvenliin salanmasnda, emniyet glerinin su nleyici almalar yan sra evresel tasarm yoluyla su nlenme almalar da gerekletirilmektedir. Yaplan aratrmalar meknsal dzenleme ile baz sulara kar nlemler alnabileceini ve bu ekilde ksmen su ve su korkusunun azaltlabileceini gstermektedir. Buna dayanarak Dnyada su nleme ve gvenlik salamada evresel Tasarm Yoluyla Su nleme (Crime Prevention Through Environmental Design - CPTED) rehberlerinin kullanld grlmektedir. Bu almada da kentsel tasarm rehberleri iinde yer alan, tematik rehberlerden olan, CPTED rehberleri konu edilmektedir. almada ncelikle ksaca kentlerdeki su ve su korkusuna ilikin, kentsel gvenliin salanmasnda ne kan yaklamlar ele alnmtr. Bu yaklamlardan ortaya kan tasarm rehberlerine odaklanlmtr. Bu balamda Bat Avustralya ile Virginia Beach rehberleri olmak zere, iki adet gvenlik odakl kentsel tasarm rehberi incelenmitir. Avusturalya rehberi geni kapsaml, eyalet leinde bir rehber olmas ve alt rehberlerin hazrlanmasna ilikin ilkeleri de iermesi nedeniyle; Virginia Beach rehberi ise daha yerel lekte bir rehber olmas sebebiyle seilmitir. Bu rehberler amalar, kapsamlar, paydalar, teknikleri ve ilkeleri balamnda karlatrlmtr. Trkiyede henz kentsel gvenliin salanmasna ynelik bir planl bir evresel tasarm veya rehber almas yaplmad grlmektedir. Bu nedenle farkl lekteki iki rehberden salanan bilgilenme ile Trk kentleri iin kurgulanacak evresel tasarm yoluyla su nleme rehberi konusunda neriler ele alnmaktadr.
Ensuring security in urban life is one of the primary needs. In ensuring security in the cities around the world, crime prevention activities through environmental designs are carried out as well as the crime prevention efforts of the police forces. Researches shows that spatial arrangements can create prevention against some crimes, therefore crime and fear of crime can be partially reduced as well. Based on this finding, it is seen that Crime Prevention Through Environmental Design - CPTED Guides are used around the world in crime prevention and security. In this study, CPTED Guides, one of the thematic guides included in the urban design guides, are discussed. Firstly, the study briefly discusses the prominent approaches in ensuring urban security, regarding crime and fear of crime in cities. It focuses on the design guidelines that emerge from these approaches. In this context, two safety-oriented urban design guides, Western Australia and Virginia Beach Guides, were reviewed. The Australian Guide was chosen due to the fact that it is a comprehensive, state-level guide and it includes the principles for the preparation of sub-guides; whereas the choice of The Virginia Beach Guide was due to its local scale. These guides were compared in terms of their purpose, scope, stakeholders, techniques and principles. It is seen that, in Turkey, there has not been a planned or organized environmental design or a study for a guide on urban security yet. For this reason, the information provided by these two guides of different scales are taken into consideration for recommendations on a crime prevention through environmental design guide for Turkish cities.

LookUs & Online Makale