Planlama Dergisi - Planning: 32 (2)
Cilt: 32  Sayı: 2 - 2022
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITÖRYAL
2.
Editörden
Editorial

Sayfa VI

KITAP İNCELEME
3.
Kitap İncelemesi: Leyla Bektaş Ata’nın “Limontepe’de Yaşamak Büyümek Beklemek: Kentsel Dönüşüm Öncesi Bir Mahalle Anlatısı” Başlıklı Çalışması
Book Review: Leyla Bektaş Ata's Study Titled "Living, Growing and Waiting in Limontepe: A Neighborhood Narrative Before Urban Regeneration"
Tuğba Tuncer Tiryaki
doi: 10.14744/planlama.2022.30316  Sayfalar 175 - 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

GÖRÜŞ YAZISI
4.
Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Öğrencilerinin Genel Profili ve Emek Piyasasına Bakışları
General Profile of Mersin University City and Regional Planning Department Students and Their Views of the Labor Market
Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.14744/planlama.2022.99710  Sayfalar 180 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Yatay ve Dikey Şehircilik Kavramları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
A Critical Evaluation on the Concepts of Horizontal and Vertical Urbanisms
Savaş Zafer Şahin
doi: 10.14744/planlama.2022.71602  Sayfalar 185 - 190
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Türkiye’de 2003-2019 Yılları Arasında Fiziki Planlamanın Kapsamı: Planlama Dergisi Üzerinden Bir Değerlendirme
The Scope of Physical Planning Between 2003-2019 in Turkey: An Evaluation Through The Journal Of Plannig
Selin Karaibrahimoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.02411  Sayfalar 191 - 204

7.
İmar Barışı Uygulamasının Değerlendirilmesi: Trabzon Örneği
The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon
Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem
doi: 10.14744/planlama.2021.92259  Sayfalar 205 - 220

8.
Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü
Role of Local Administrations in Combating Urban Poverty
Osman Sümer
doi: 10.14744/planlama.2021.53215  Sayfalar 221 - 246

9.
Türkiye’de Akıllı Kent Olma Eğiliminin Az Gelişmişlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz
Assessment of Tendency to Become a Smart City Among Turkish Cities in the Context of Underdevelopment: An Empirical Analysis
Suat Tüysüz, Ahmet Yazar, Müge Manga
doi: 10.14744/planlama.2021.01346  Sayfalar 247 - 255

10.
Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadın Önderliginde Ekoturizm Sürecinde Piraziz Şeyhli Köyü (Dogu Karadeniz Bölgesi, Türkiye)
Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz Şeyhli Village (the Black Sea Region of Turkey)
Neslihan Aydın Yönet, Funda Yirmibesoglu
doi: 10.14744/planlama.2021.44227  Sayfalar 256 - 268

11.
Çiftçilerin Gözünden Tarım Politikalarının Dayanıklılığı
Resilience of Agricultural Policies Through the Eyes of Farmers
Şerife Betül Çetinkaya, Hilal Erkuş
doi: 10.14744/planlama.2021.45477  Sayfalar 269 - 279

12.
Açık Geçirgen Mahalle Kavramı ve Levent Bölgesi’nde Açık Geçirgen Mahalle Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Tasarım Kriterlerinin Tanımlanması
Definition of Open-Permeable Neighborhood Concept and Design Criteria for Development of an Open-Permeable Neighborhood System in the Levent Region
Melih Birik, Omer Devrim Aksoyak, Ozlem Caliskan
doi: 10.14744/planlama.2021.53765  Sayfalar 280 - 297

13.
Park et-Devam et Sistemlerinin Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Kavramsal Model Önerisi
A Conceptual Model Proposal for the Applicability of Park and Ride Systems in Turkey
Hatice Gül Önder, Hülagü Kaplan
doi: 10.14744/planlama.2021.29292  Sayfalar 298 - 311

14.
Bahçelievler Millet Bahçesi Katılımcı Tasarım Uygulamasında Bir Aktör Olarak Üniversite: Katılım Merdiveni Üzerinden Bir Değerlendirme
University as an Actor in Bahçelievler Millet Bahçesi Participatory Design Practice: An Evaluation via Ladder of Participation
Ufuk Küçükyazıcı, Berkay Oskay, Evrim Töre, Zeynep Ayşe Gökşin, Yasemin Erkan Yazıcı, Ayşenur Hilal Iavarone, Şeyda Şen
doi: 10.14744/planlama.2021.04875  Sayfalar 312 - 328

LookUs & Online Makale