Planlama Dergisi - Planning: 32 (2)
Cilt: 32  Say: 2 - 2022
EDITRYAL
1.
Editrden
Editorial

Sayfa X

KITAP NCELEME
2.
Kitap ncelemesi: Leyla Bekta Atann Limontepede Yaamak Bymek Beklemek: Kentsel Dnm ncesi Bir Mahalle Anlats Balkl almas
Book Review: Leyla Bekta Ata's Study Titled "Living, Growing and Waiting in Limontepe: A Neighborhood Narrative Before Urban Regeneration"
Tuba Tuncer Tiryaki
doi: 10.14744/planlama.2022.30316  Sayfalar 175 - 179
Makale zeti | Tam Metin PDF

GR YAZISI
3.
Mersin niversitesi ehir ve Blge Planlama rencilerinin Genel Profili ve Emek Piyasasna Baklar
General Profile of Mersin University City and Regional Planning Department Students and Their Views of the Labor Market
Ali Cenap Yololu
doi: 10.14744/planlama.2022.99710  Sayfalar 180 - 184
Makale zeti | Tam Metin PDF

4.
Yatay ve Dikey ehircilik Kavramlar zerine Eletirel Bir Deerlendirme
A Critical Evaluation on the Concepts of Horizontal and Vertical Urbanisms
Sava Zafer ahin
doi: 10.14744/planlama.2022.71602  Sayfalar 185 - 190
Makale zeti | Tam Metin PDF

ARATIRMA MAKALESI
5.
Trkiyede 2003-2019 Yllar Arasnda Fiziki Planlamann Kapsam: Planlama Dergisi zerinden Bir Deerlendirme
The Scope of Physical Planning Between 2003-2019 in Turkey: An Evaluation Through The Journal Of Plannig
Selin Karaibrahimolu
doi: 10.14744/planlama.2021.02411  Sayfalar 191 - 204
Bu almann amac; 2003-2019 arasnda Trkiyede fiziki planlamann kapsamn Planlama Dergisi zerinden analiz etmek ve deerlendirmektir. almann k noktas; toplumsal yapdaki deiim ve dnmle etkileimli bir sre ieren planlamann gndeme getirildii, tartld ortamlar zerinden takip edilebilecei kabuldr. Bu kabulle alma, uygulamalara ilikin konularn yan sra planlamann kavramsal ieriinin, deien anlamlarnn hem akademik bakla akademisyenler, hem de uygulayc gzyle planclar tarafndan tartld bir ortam sunan Planlama Dergisinde yer alan makalelere odaklanmtr. ehir Planclar Odas tarafndan yaynlanan dergi, planlama alanna ilikin dergiler arasnda gerek sreklilii, gerek kapsam, gerekse bir meslek odas yayn olmasnn kazandrd ok ynl bak as ve zgr tartma ortam ile ne kmaktadr. alma kapsamnda 1986da yayn hayatna balayan derginin dzenli, srekli olarak yaynlanmaya balad 2003-2019 arasnda baslan 53 sayda yer alan 519 makale incelenmitir. almada ncelikle Trkiyede 2003 sonras planlamann genel seyrine deinilerek lkenin planlama gndemine yn veren unsurlar literatre katk salayan temel referanslarla ele alnmtr. almann zgn tarafn oluturan planlamann 2003 sonras kapsamnn Planlama Dergisi zerinden irdelendii blmde ise ncelikle dergide yer alan makaleler ierik analizi yntemiyle incelenmi, makalelerin odakland konular kronolojik dzende sralanmtr. Daha sonra bu konular lkede planlamann genel seyrini tanmlayan olaylarla paralel dzlemde aktrlarak okunmu, lkenin toplumsal yapsnda meydana gelen deiim/dnm balamnda tartlmtr. Sonu olarak ise Planlama Dergisinde yer alan, lke gndemini etkileyen ya da lke gndeminden etkilenen konularn; akademik yaklamlar da arkasna alarak sadece meknsal sorunlarn zmnde deil, toplumla ilgili pek ok sorunun zmnde etkin rol oynayabilecei ve ayn zamanda derginin lke planlama gndemini takip eden bir ariv olarak da irdelenebilecei belirlenmitir.
The purpose of the study was to analyze and evaluate the scope of physical planning in Turkey between 2003-2019 through the Journal of Planning. The starting point of the study was the acceptance that planning, which includes an interactive process with the change and transformation in the social structure, can be followed through the settings where it is brought up and discussed. With this acceptance, the study focused on the articles in Journal of Planning, which provided a setting where the conceptual content and changing meanings of planning, and the subjects regarding applications, were discussed by academicians, who provided an academic viewpoint, and planners, who provided a viewpoint of implementers. The 519 articles in 53 issues published 2003-2019, when the journal started to be published regularly, continuously, were examined in the scope of the study. Firstly, the general course of planning in Turkey after 2003, that guided the countrys planning agenda were also discussed with basic references. In the section where the scope of the planning after 2003, was examined through the Journal of Planning Then, the issues were read on a parallel plane overlapping with the events that defined the general course of planning in the country, and were discussed in the context of the change in the social structure of the country. As a result of the evaluations, it was determined, the issues in the journal can play active roles not only in solving spatial problems, but also in solving many problems regarding the society itself.

6.
mar Bar Uygulamasnn Deerlendirilmesi: Trabzon rnei
The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon
Suna Ersava Kavanoz, Nisa Erdem
doi: 10.14744/planlama.2021.92259  Sayfalar 205 - 220
Kentlemenin yaratt imar ve planlama problemi gnmzde yalnzca kent merkezleri ile snrl deildir. Meknn yeniden retiminin meknn genilemesinde karln bulmas kent merkezlerindeki, metropoller-deki deiimler kadar krsal alanda meydana gelen deiimlerin de gz-lenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda, 11.05.2018 tarihinde Resm Gazetede yaynlanarak yrrle giren 7143 sayl Vergi ve Dier Baz Alacaklarn Yeniden Yaplandrlmas ile Baz Kanunlarda Deiiklik Ya-plmasna likin Kanun kapsamnda uygulamaya konulan imar bar dzenlemesi birok tartmay da beraberinde getirmitir. Bu alma-da imar bar uygulamas ve sz konusu uygulamaya getirilen ele-tirilerin Dou Karadeniz Blgesinde en ok bavuru yaplan il olma zelliine sahip olan Trabzon zerinden tartlmas ve ilgili konuda elde edilen teorik bulgularn pratikteki verilerle desteklenmesi ama-lanmtr. zellikle Dou Karadeniz blgesinde yer alan yaylalardaki kaak yaplamalarn siyaset gndeminde igal ettii yer dnldn-de, alma arlkl olarak imar bar uygulamalarnn zel hukuk h-kmlerine tabi olan yerleri bu uygulamalarn kapsam dnda brakma-masnn sonular zerine kurulmutur. Bunun yannda almada imar bar srecinin dnda braklmasnn ortaya karabilecei sonular da yer almtr. almann amacna uygun bir ekilde yntem olarak, Trabzon evre, ehircilik ve klim Deiiklii l Mdrl ve Dou Karadeniz Belediyeler Birlii (DKBB) ile iletiime geilerek Trabzonda imar bar uygulamasna dair saysal verilere ulalmtr. Sz konusu saysal veriler, teorik arka planlarna bal olarak deerlendirilmi ve imar bar ile ortaya kabilecek riskler tartlmtr.
The problem of zoning and planning created by urbanization is not limited to urban centers today. The re-production of the space corresponds to the expansion of the space requires changes in rural areas as well as changes in metropolises. In this context, the zoning peace regulation implemented within the scope of the Law No. 7143, which was published in the Official Journal on 11.5.2018, brought many discussions. In this study, it is aimed to discuss the zoning peace practice and the criti-cisms brought to the said application over Trabzon, which has the feature of being the most applied province in the Eastern Black Sea Region, and to support the theoretical findings in the relevant subject with practical data. Especially considering the place occupied by the illegal settlements in the plateaus in the Eastern Black Sea region on the political agenda, the study is based on the results of the fact that zoning peace practices do not exclude the places subject to private law provisions. In ad-dition, the results of excluding the municipalities from the zon-ing peace process were also included in the study. As a method suitable for the purpose of the study, numerical data on the implementation of zoning peace in Trabzon were reached by contacting Trabzon Provincial Directorate of Environment and Urbanization and the Eastern Black Sea Municipalities Union. The numerical data in question have been evaluated based on their theoretical background and the risks that may arise with zoning peace are discussed.

7.
Kent Yoksulluu ile Mcadelede Yerel Ynetimlerin Rol
Role of Local Administrations in Combating Urban Poverty
Osman Smer
doi: 10.14744/planlama.2021.53215  Sayfalar 221 - 246
Yoksulluk, gnmzde zerinde en ok durulan olgulardan birisi hline gelmitir. stelik sadece ekonomik adan dnlemeye-cek kadar kapsaml ve bir o kadar da karmak bir olgudur. Hakika-ten maddi adan sorunu olmayan insanlar bile zaman zaman yok-sul statsne inebilmektedir. Dolaysyla yoksulluk olgusu, sosyal ve siyasal sorunlarla i ie gemi bir sorundur. Bu adan bakld-nda birey, kentsel mekndan, hem fiziksel ihtiyalarn, hem de sosyal ve psikolojik ihtiyalarn karlama ilevi stlenmesini ister. Keza, kentin sunduu imknlardan eit ve daha adil bir dzeyde faydalanlamamas, salksz evre, sosyal koruma mekanizmala-rnn snrll veya hi olmamas, istihdam olanaklarna ve gelire snrl eriim, yetersiz ve gvencesiz barnma ile hizmetler, eitim ve salk hizmetlerine snrl yetersiz eriim gibi nedenler yoksul-luk tabanl kentsel sorunlarn zeminini olumaktadr. Bu nedenle; yoksulluun ortaya kard olumsuzluklarn bir sosyal patlama olarak yansmasnn engellenmesi iin yerel dzeyde yoksula sahip kma ve yoksullua zm yolu boyutunda; kent yoksulluu ile mcadelede yerel ynetimlerin roln a kartmak, alma-mzn amacn oluturmaktadr. Trkiye de Kent Yoksulluu ile Mcadelede Yerel Ynetimlerin Rol ve etkinlii nedir? sorusuna cevap aradmz bu almada, yerel ynetimlerin mevcut rolnn sorgulanarak, bu roln ne olmas gerektii zerine odaklanacaktr.
Poverty is one of the most being dwelt on facts today. Moreover, it is far more complicated and comprehensive to be handled only in terms of economy. As a matter of fact, even people who has no trouble economically can descend to an indigent status. Hence the fact of poverty is a problem entwined together with social and political issues. In this point of view, individual awaits from urban environment to have a function to satisfy its physical, social and psychological needs. Also unutilization of the oppor-tunities provided by urban life fairly and equally, unhealthy envi-ronment, limited or none social protection mechanisms, limited access to income and employment opportunities, insufficient and insecure shelter services, limited or insufficient access to educa-tion and sanitary services are the ground of poverty-based urban problems. So that the purpose of this study is to display the role of municipal authorities in struggling against urban poverty in terms of finding a solution for poverty and protecting impov-erished people and to hinder disadvantages caused by poverty which would reflex as a social explosion. In this study, it is going to be focused on current roles of municipal authorities, what should this role be like and respond an answer to the question of What is the role of Municipal Authorities in struggling process of Urban Poverty in Turkey?

8.
Trkiyede Akll Kent Olma Eiliminin Az Gelimilik Balamnda Deerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz
Assessment of Tendency to Become a Smart City Among Turkish Cities in the Context of Underdevelopment: An Empirical Analysis
Suat Tysz, Ahmet Yazar, Mge Manga
doi: 10.14744/planlama.2021.01346  Sayfalar 247 - 255
Dnya nfusunun yardan fazlas kentlerde yaamaktadr. Bu du-rum kentler zerinde ciddi bir bask oluturmaktadr. Bu basknn ortadan kaldrlmas kentlerin srdrlebilirlii asndan nem-li olduu kadar kentsel yaam kalitesinin artrlmas asndan da nemlidir. Bu erevede akll kent modeli, hem kentlerin srd-rlebilirlii hem de kentsel yaam kalitesinin artrlmas asndan son yllarda giderek artan bir biimde kullanlmaya balamtr. Sz konusu model, teknolojinin kullanlmas yoluyla bahsedilen sorun-larn stesinden gelmeyi amalayan bir ereveye sahiptir. yle ki bu model, hem dnyada hem de Trkiyede st lekli politika belgelerinde de ilenmeye balamtr. Ancak akll kentin bileen-lerini oluturan beeri ve fiziki unsurlar, meknsal olarak farkl-lklar arz etmektedir. Bu da akll kent modelinin her yerde ayn lde etkin olamayacana ilikin bir soruna iaret etmektedir. Bu balamda bu alma, teknolojik altyap, beeri sermaye ve yneti-im yaps gibi akll kentin en nemli bileenleri olarak kabul edilen deikenlere dayal olarak Trkiyede dzey 3 (il) blgelerinin akll kent olma eilimini ortaya koymay amalamaktadr. Bu amac ger-ekletirebilmek iin sz konusu deikenlere kmeleme analizi uygulanmtr. Analiz neticesinde Trkiyede akll kent olma eilimi asndan birbirinden farkllaan be farkl kmenin olduu ortaya konulmutur. Elde edilen bulgular, gelimilik dzeyinin farkllama-syla paralel olacak biimde akll kent uygulamalarnn her blgede ayn lde etkin ve verimli kullanlamayacana iaret etmektedir.
More than half of the world's population lives in cities, which creates serious pressure on cities. Eliminating this pressure is important for the sustainability of cities, as well as for im-proving the quality of urban life. In this context, the smart city model has recently been utilised to address urban sustainability challenges and enhance the quality of urban life. The model has a framework aimed at overcoming the mentioned issues through the use of technology. This model has begun to be included in upper-scale policy documents all around the world, along with Turkey. However, the human and physical entities that make up the components of the smart city differ spatially within the country, which points to the problem that the smart city model cannot be equally effective everywhere. Therefore, this study aims to demonstrate the trend of NUTS 3 regions in Turkey to become smart cities based on variables considered the most important components of a smart city, such as tech-nological infrastructure, human capital, and governance struc-ture. In order to achieve this goal, cluster analysis was applied to these variables. The analysis has revealed that there are five different clusters in Turkey that differ from each other in terms of the tendency to become smart cities. The findings indicate that smart city applications cannot be used equally effectively and efficiently in each region in parallel with the differentiation of the level of development.

9.
Krsal Kalknma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadn nderliginde Ekoturizm Sürecinde Piraziz eyhli Kyü (Dogu Karadeniz Blgesi, Türkiye)
Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz eyhli Village (the Black Sea Region of Turkey)
Neslihan Aydn Ynet, Funda Yirmibesoglu
doi: 10.14744/planlama.2021.44227  Sayfalar 256 - 268
Ekoturizm, bir yerin sosyal ve kltrel btnln korurken, doal kaynaklarnn srdrlebilirliini gvence altna alan ve ayn zamanda yerel toplumun ekonomik geliimini destekleyen bir yaklamdr. zellikle son yllarda Trkiye'de de ekoturizm bir krsal kalknma modeli olarak kullanlmaya balanmtr. Dou Karadeniz Blgesi, Trkiye'de ekoturizmin gelitirilmesi asndan ncelikli blgelerdendir. Bu alma kapsamnda Dou Karadeniz Blgesi'nde yer alan Giresun ili Piraziz ilesine bal eyhli Ekoturizm Ky incelenmitir. eyhli Ky, Turizm Marka Kent Kalkn-ma Plan kapsamnda ekoturizm ky ilan edilmi ve ekoturizm gelime sreci Giresun Valilii GRTAB (Giresun Turizm Altyap Hizmet Birlii) tarafndan koordine edilmitir. eyhli Ky'nn en nemli zellikleri eriilebilirlii, ulam kolayl, yerel halkn ei-tim seviyesinin yksek olmas ve kadnlarn bu sreci ynetip yrtmesidir. almada, eyhli Ekoturizm Ky'nn potansiyelleri ve ekoturizm alan olarak seilme nedenleri anlatldktan sonra ekoturizm ky yaklam, krsal kltrel deerlerin, doal kaynaklarn korunmas ve krsal alanda kadnlarn rollerinin anlalma-s balamnda tartlmtr. alma yntemi; saha ziyaretlerini, anketleri, mlakatlar ve gzlemleri iermektedir.
Ecotourism is an approach that maintains the social and cultural integrity of a locale, while securing the sustainability of the natural resources of the earth, as well as supporting the economic devel-opment of the local community. Turkey has recently begun actualizing the idea of ecotourism as a rural development model. The Eastern Black Sea Region is one of the priorities given region to develop ecotourism in Turkey. Within the scope of this study, eyhli Ecotourism Village of Piraziz district in the Black Sea Region will be examined. The most important features of eyhli Village, which was declared an Ecotourism Village within the scope of Tourism Brand Urban Development Plan and coordinated by Giresun Governorate GIRTAB (Giresun Tourism Infrastructure Service Asso-ciation), are accessibility, ease of transport, high level of education, and women being in charge of this process. In this study, after the potentials of eyhli Ecotourism Village and the reasons for its selection as an ecotourism area are explained, the ecotourism village approach will be discussed in the context of protection of rural cultural values, natural resources and of understanding womens roles in rural development. The methodology of the study includes site visits, questionnaires, interviews and unobtrusive observation.

10.
iftilerin Gznden Tarm Politikalarnn Dayankll
Resilience of Agricultural Policies Through the Eyes of Farmers
erife Betl etinkaya, Hilal Erku
doi: 10.14744/planlama.2021.45477  Sayfalar 269 - 279
Son yllarda tarm sektr, ar hava olaylar, rn hastalklar, pazar belirsizlikleri ve ekonomik krizler gibi birok zorlukla kar karyadr. Yaanan bu olaylar, gn getike sektrde yer alan aktrleri retim faaliyetlerini gerekletirirken daha da zorlamaktadr. Bu sorunlara zm bulabilmek adna, aka-demide ve politika yapclar arasnda, deien koullara uyum salayabilme yetisini vurgulayan dayankllk kavramnn sklkla tartld grlmektedir. Bu alma, dayankllk kavram nda tarm politikalarn iftilerin gznden deerlendirmeyi amalamaktadr. Bu kapsamda Antalya Kumluca blgesinde iftilerle yz yze grmeler yaplmtr. Saha almasndan elde edilen bulgular, On Birinci Kalknma Plannda yer alan politika hedefleri kapsamnda tartlmtr. Bulgular iftilerin mevcut ekonomik durumlarnn yetersiz olduu, girdi maliyetlerinin fazlalndan kaynaklanan sorunlar yaadklar, pazara eriim srecinde kooperatiflemeyi ve devlet kontroln gerekli grdkleri ve inovatif retim yapabilmeleri iin maliyetlerin drlmesi gerektiini gstermektedir. ncelenen On Birinci Kalknma Plannda her ne kadar politika yapclarn iftilerin sorunlarn zmeye ynelik giriimlerde bulunduklar, iftilerin istekleri ve beklentileri dorultusunda hedefler gelitirdikleri tespit edil-mi olsa da sektrde yaanan sorunlarn yllardr devam ediyor olmas, politikalarn uygulanma srecinde zlmesi gereken sorunlarn olduunu gstermektedir.
In recent years, the agricultural sector has experienced many chal-lenges, such as extreme weather events, plant diseases, market uncertainties and economic crises. These challenges have become more and more severe for related actors of the sector, especially for farmers. In order to tackle these problems, the concept of resilience, which emphasizes the ability to adapt to changing conditions,has re-cently been discussed in academia as a solution to adapt the changing conditions. This article aims to evaluate agricultural policies through the lens of farmers within the perspective of resilience discussions. In this context, face-to-face interviews were held with farmers in Antalya Kumluca region. Findings of the case study were discussed within the scope of the policy objectives contained in the Eleventh Development Plan. As a result of the study, it has been determined that the current economic situation of farmers is insufficient, that they have problems caused by excess of input costs, that they con-sider co-operative and state control necessary in the process of ac-cessing the market, and that costs should be reduced in order to make innovative products. Another finding in the study is that farm-ers need more government support to eliminate these problems. Although it has been determined that policy makers have developed targets in accordance with the wishes and expectations of farmers in the examined plan, the fact that the problems experienced in the sector have been going on for many years shows that there are still problems need to be solved in the implementation process.

11.
Ak Geirgen Mahalle Kavram ve Levent Blgesinde Ak Geirgen Mahalle Sisteminin Gelitirilmesine Ynelik Tasarm Kriterlerinin Tanmlanmas
Definition of Open-Permeable Neighborhood Concept and Design Criteria for Development of an Open-Permeable Neighborhood System in the Levent Region
Melih Birik, Omer Devrim Aksoyak, Ozlem Caliskan
doi: 10.14744/planlama.2021.53765  Sayfalar 280 - 297
Levent Blgesinde yaklak kilometrelik yrnebilir nitelikteki kentsel kamusal ve zel alanlarn kademelenmesiyle oluan ve mahallelerin ilev odaklarn birletiren geitler, sokaklar ve caddeler sisteminin oluturduu kentsel doku, farkl dnemlerde tasarlanm Ak Geirgen Mahalleleri oluturan konut alanlarn birbiriyle ilikilendirerek yaayan bir sistem oluturmaktadr. Makale bu kapsamda gelitirilen niversite aratrma projesi ve sonularn deerlendirmektedir. Ak Geirgen Mahalle kavram kentsel meknn fiziksel bileenlerinin dinamik etkileiminden yola karak mahallenin yeniden tanmlanmas zerine gelitirilmi bir meknsal okuma biimi olarak ele alnmtr. Sz konusu aratrma yntemi iki aamada ele alnm; meknn yapsal bileenleri ve kullanc deneyimi zerinden gelitirilen analitik almalar ortak bir kentsel rota zerinde sorgulanmtr. Birinci aama, Levent Blgesinde yapsal niteliklere ve yaklak otuz yl iine alan bir srete mevzii imar planlarnn oluturduu meknsal planlama ve tasarm kurgusuna dayal analizleri iermektedir. kinci aama, meknsal analizler sonucu Ak Geirgen Mahalle ile ilgili elde edilen verilerin kullanc deneyimi zerinden gndelik yaamda nasl karlk bulduunun aa karlmas zere yaplandrlmtr. Bu balamda, aratrma projesi kapsamnda, stanbul Levent Blgesi olarak tanmlanan; Levent, Akatlar, Etiler ve Uaksavar alt blgelerinin oluturduu kentsel sistem zerinde, Ak Geirgen Mahalle kavram sorgulanarak, bu olguya ait nitelikler belirlenmitir. Kentsel tasarm disiplini erevesinde elde edilen bulgular deerlendirilerek, Levent Blgesinde meknsal bellein srekliini salayacak ve yaam kalitesini artracak tasarm kriterlerinin ortaya konulmas amalanmtr.
The urban texture formed by the hierarchic relations of walkable urban public and private areas of approximately three kilometres in the Levent Region and the system of passages, streets and avenues that combine the functional focal points of the neighbourhoods, creates a living system by linking the residential areas that have been designed in different periods. In this context, the article evaluates the results of the university research project developed for the Levent Region. The concept of Open-Permeable Neighbourhood is considered as a spatial reading methodology developed on the redefinition of the neighbourhood based on the dynamic interaction of the physical components of the urban space. The research method in question has been considered in two stages. The first stage includes analysis based on the structural features and the spatial planning and design setup created by the local development plans in a period of approximately thirty years. The second stage is structured in order to reveal how the data obtained about the Open-Permeable Neighbourhood as a result of spatial analysis corresponds to daily life through the user experience. In this context, the defined spatial analysis method was used and the characteristics of this phenomenon were determined. By evaluating the findings obtained within the framework of the urban design discipline, it is aimed to reveal the design criteria that will ensure the continuity of the spatial memory in the Levent Region and increase the quality of life.

12.
Park et-Devam et Sistemlerinin Trkiye'de Uygulanabilirliine Ynelik Bir Kavramsal Model nerisi
A Conceptual Model Proposal for the Applicability of Park and Ride Systems in Turkey
Hatice Gl nder, Hlag Kaplan
doi: 10.14744/planlama.2021.29292  Sayfalar 298 - 311
Kentsel yolculuk amalarnn farkllamasnn yan sra, yolculuk taleplerinde yaanan art, kentlerin byklne bal olarak tat hareketliliinin daha uzun mesafeler arasnda yaplmasn gerekli klmtr. Farkl kent byklkleri, hzl ulamn amaland gnmzde, zel otomobil kullanm odakl nlemlerin alnmasna neden olarak kentsel ulam an ekillendirmitir. Her kentlinin farkl ulam talepleri, kentsel ulam sisteminde alternatif ulam trlerinin hizmete girmesini gerektirmitir. Bylesi bir durumda, bykehir ya da kk ve orta lekli her kentin ulatrma altyapsnn ve kentin ihtiyalarnn gz nnde bulundurulduu bir model retilmesi ihtiyac ortaya kmtr. Bu model vastasyla, kentin ulam yaps zmlenir, kentlinin deien yolculuk taleplerine gre kurgulanacak ulam sistemi ve eitli ulam trleri arasnda yolculuk younluuna gre nasl seim yaplacana ilikin ngrlerde bulunulur. Bu alma kapsamnda, temelde Varlk-liki modeli olarak adlandrlan bir kavramsal model erevesi oluturulmutur. Bu kavramsal model, kentsel ulam sistemlerinin ve alternatif ulam trlerinin belirlenmesinde, teorik altyapy pratik uygulamaya dntren kuramsal bir temel oluturmay amalamtr. Bu almada, Trkiyede farkl nfus byklne sahip farkl boyutlarda kentler iin alternatif bir ulam tr olan P+D sistemlerinin, kent merkezi eperi ve kent btnnde konumlandrlmasnda kurgulanan Varlk-liki modelinin retildii bir kavramsal model nerisi gelitirilmitir.
In addition to the differentiation of urban travel objectives, the increase in travel demands made it necessary to make vehicle mobility between longer distances depending on the size of the cities. Different urban sizes have shaped the urban transportation network by taking measures focused on the use of private cars today, where rapid transportation is aimed. Different travel demands of each inhabitant required alternative modes of transportation to be put into service in the urban transportation system. In such a situation, the need to produce a model that takes into account the transportation infrastructure of the metropolitan or small and medium-sized city and the needs of the city has emerged. With this model, the transportation structure of the city is analyzed and forecasts are made regarding the transportation system to be designed according to the multiple journey demands of the city and how to choose among the various transportation types according to the travel density. In this study, a conceptual model framework, basically called the Entity-Relationship Model, has been created. This conceptual model aims to create a theoretical basis that transforms the theoretical infrastructure into practical application in determining urban transportation systems and alternative modes of transportation. In this study, for cities of different sizes with different population sizes in Turkey an alternative transportation modes with a P + D systems, town walls and the city a conceptual model is proposed for the production of remixed Entity-Relationship model in the positioning of the whole it has been developed.

13.
Bahelievler Millet Bahesi Katlmc Tasarm Uygulamasnda Bir Aktr Olarak niversite: Katlm Merdiveni zerinden Bir Deerlendirme
University as an Actor in Bahelievler Millet Bahesi Participatory Design Practice: An Evaluation via Ladder of Participation
Ufuk Kkyazc, Berkay Oskay, Evrim Tre, Zeynep Aye Gkin, Yasemin Erkan Yazc, Ayenur Hilal Iavarone, eyda en
doi: 10.14744/planlama.2021.04875  Sayfalar 312 - 328
Katlmc tasarm sreleri, toplumun her kesimi iin yaadklar evrenin tasarm, gelitirilmesi ve dnm zerine karar alma srecine dhil olmalarna olanak tanyan uygulamalar iermektedir. Yaratlan demokratik ortam iinde planlama ve tasarm aamalar, profesyonel mimar, planc ve tasarmclarn bilgi, beceri ve kaynaklaryla yerel topluluklarn bilgi, beceri ve kaynaklarnn birletirilmesi yoluyla gerekletirilmektedir. Katlmc srelerde farkl aktrlerin etkileimi asndan ok boyutlu bir yaplanma olumakta, gerek katlmn salanabilmesi iin niversitelerin tarafsz aktrler olarak nemli bir rol bulunmaktadr. Katlmc tasarm srelerini aklayan merdiven metaforlar bu srete yer alan paydalarn rollerini ve katlmn hangi durumlarda ortaya ktn aamalaryla tanmlamaktadr. Sz konusu katlm merdivenleri hem farkl corafyalarda, farkl lek ve kapsamdaki pratikleri iermekte hem de topluluklarn szde katlm ile gerek katlm arasnda geni bir yelpazedeki deneyimlerini basamak basamak sunarak tartmaya ve deerlendirmeye amaktadr. Trkiyenin zgn koullar tasarm ve planlamada katlmc srelere de kukusuz yansmakta, yerel koullar baznda katlmc tasarm asndan da farkl yaklamlar ortaya kmaktadr. Son yllarda Trkiyede niversitelerin tarafsz aktrler olarak yer aldklar katlmc tasarm uygulamalar grlmektedir. Ancak, formel eitim kapsamnda yrtlen katlmc uygulamalar asndan deneyim zemininin yeterince gl olmad gzlenmektedir. Bu balamda, stanbul Kltr niversitesi Mimarlk Blm ve Bahelievler Belediyesi i birliinde Bahelievler Millet Bahesinin katlmc bir sre ile yeniden tasarlanmasna ynelik bir uygulama gerekletirilmi ve bulgular, katlm merdiveni yardmyla deerlendirilmitir. dnemde tamamlanan bu almada belediyenin ekinceleri ve pandemi sebebiyle katlm basamaklar asndan katlmszlk ve szde katlm arasnda kalan bir uygulama ortaya kmtr.
Participatory design process includes practices that enable all seg-ments of society to participate in decision-making about design, de-velopment, and transformation of their environment. Within such democratic environment, planning and design stages are conducted by combining the knowledge, skills and resources of professional architects, urban planners, designers, and local communities. In participatory processes, the interaction between different actors provides a multi-dimensional structure, and the universities have an important role as objective actors to ensure actual contributions in terms of effective participation. Ladder metaphor for citizen par-ticipation in design process defines the roles of the stakeholders and the situations in which the participatory approaches are expe-rienced. Abovementioned ladder of participation includes practices in different scales and scopes in different geographies. Accordingly, it also represents and discusses wide range of experience levels in-between symbolic participation (tokenism) and actual participation. In Turkey, participatory planning and design practices undoubt-edly reflect the national circumstances, and different approaches emerge in terms of participatory design. In recent years, participa-tory design practices, in which the universities are included as ob-jective actors, began to gain importance in Turkey. However, these experiences do not establish a firm ground in terms of participa-tory practices conducted within the scope of formal education. In this context, a case study was developed to redesign Bahelievler National Garden in cooperation with Istanbul Kultur University Department of Architecture and Bahelievler Municipality, and the findings were evaluated within the scope of ladder of participation. This study consists of three stages and concluded with a practice in-between non-participation and symbolic participation as a con-sequence of the pandemic and hesitations of the local government.

LookUs & Online Makale