Planlama Dergisi - Planning: 31 (3)
Cilt: 31  Sayı: 3 - 2021
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa VI

DERLEME
3.
COVID-19 Pandemisinin Derinleştirdiği Sosyo-Mekânsal Eşitsizlikler ve Kentsel Alanın Yeni Dinamikleri
Socio-Spatial Inequalities Deepened by the COVID-19 Pandemic and New Dynamics of Urban Space
Hazal Pehlivan
doi: 10.14744/planlama.2021.43765  Sayfalar 352 - 360

4.
Tasarımda Değer-Yarar İlişkisi ve Temsil Problemi Üzerine Bir İrdeleme
A Discussion on the Value-Utility Relationship and Representation Problem in Design
Murad Babadağ, Oğuz Haşlakoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.64426  Sayfalar 361 - 367

5.
Çevresel Dönüm Noktaları ile Ekosistem Hizmetleri ve Ekonomik Kökenleri
Environmental Milestones and Ecosystem Services and Economic Origins
Merve Ersoy Mirici
doi: 10.14744/planlama.2021.79926  Sayfalar 368 - 377

6.
Açık Yeşil Alan Sistemi Planlanma ve Tasarım Süreçlerinde Millet Bahçelerinin Rolü
The Role of Nation Gardens in the Planning and Design Processes of the Open Green Space System
Berfin Şenik, Osman Uzun
doi: 10.14744/planlama.2021.36043  Sayfalar 378 - 392

7.
Türkiye'de Kentsel Dönüşümün Yasalar ve Aktörler Üzerinden Dönemsel Olarak Değerlendirilmesi
Periodical Evaluation of Urban Transformation in Turkey Via Laws and Actors
Fidan Yolcu
doi: 10.14744/planlama.2021.46504  Sayfalar 393 - 401

8.
Sürdürülebilir Mahalleler, COVID-19 Benzeri Pandemilerin Etkilerini Azaltmaya Katkıda Bulunabilir mi? LEED-ND Sistemi Bağlamında Bir Değerlendirme
Can Sustainable Neighborhoods Contribute to Reducing the Impacts of Pandemics Like COVID-19? An Evaluation in the Context of LEED-ND System
Serkan Yıldız, Zennure Özdemir Yıldız
doi: 10.14744/planlama.2021.71501  Sayfalar 402 - 413

ARAŞTIRMA MAKALESI
9.
Kentsel Yenileme ile İlgili Yasal Düzenlemelerde Takdir Yetkisinden Gelen Esneklikler
Flexibility from Discretion in Legal Regulations on Urban Renewal
Sezen Tarakçı, Şevkiye Şence Türk
doi: 10.14744/planlama.2021.65707  Sayfalar 414 - 427

10.
Kültürel Mirasa Katkı Sağlayan Kültür Rotalarında Yerelin Katılımı ve Sosyo-Ekonomik Kalkınması Üzerine Bir Yaklaşım
An Approach to the Participation of the Local Community and the Socio-Economic Development in Cultural Routes Contributing to the Cultural Heritage
Ezgi Özer, Kevser Üstündağ
doi: 10.14744/planlama.2021.90277  Sayfalar 428 - 447

11.
Müştereklerin Çitlenmesi Ekseninde Kadınlar: Ekofeminist Perspektiften Türkiye’de Çevre Hareketleri
Women in the Axis of the Enclosure of Commons: Environmental Movements in Turkey from the Ecofeminist Perspective
Dalya Hazar Kalonya
doi: 10.14744/planlama.2021.82712  Sayfalar 448 - 465

12.
Farklı Sokak Kanyonlarında Rüzgârın Hava Kirliliği Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Erzurum Örneği
The Effect on Air Pollution Distribution of Wind in Different Street Canyons: The Case of Erzurum
Elif Nur Sarı, Sevgi Yılmaz
doi: 10.14744/planlama.2021.49368  Sayfalar 466 - 479

13.
İmar Barışının Kentsel Korumaya Yönelik Olumsuz Etkilerinin İstanbul Tarihî Yarımada Perspektifinden İncelenmesi
Investigation of Negative Effects of Zoning Peace on Urban Conservation from the Perspective of Istanbul Historical Peninsula
Can Bulubay
doi: 10.14744/planlama.2021.16023  Sayfalar 480 - 499

14.
Türkiye’deki Serbest Planlama Bürolarının Coğrafyası: Mekansal ve Sektörel Analiz
Geography of Private Planning Offices in Turkey: Spatial and Sectoral Analysis
Binnur Öktem, Gizem Aksümer
doi: 10.14744/planlama.2021.18942  Sayfalar 500 - 518

15.
Kuşak Değişimi Bağlamında Kentsel Kamusal Mekânı Yeniden Düşünmek
Rethinking Urban Public Space in the Context of Generational Change
Selin Karaibrahimoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.94899  Sayfalar 519 - 529

16.
Kentin Organik Dokusunun Değişiminin Yapılan Planlama Çalışmaları ile Karşılaştırılarak İncelenmesi, Isparta Örneği
Comparison Between Change in the Organic Urban Fabric and Urban Planning Studies, A Case Study of Isparta
Neşe Aydın, Erkan Polat
doi: 10.14744/planlama.2021.35762  Sayfalar 530 - 545

17.
Soylulaştırmanın Güncel Dinamiklerinin Bir Analizi: Serinyol/Antakya Örneğinde "Öğrencileştirme" Süreci ve Etkileri
Analysis of the Current Dynamics of Gentrification: "Studentification" Process and its Impact in Serinyol/Antakya Case
Ahmet Suvar Aslan, Bilge Çakır
doi: 10.14744/planlama.2021.80270  Sayfalar 546 - 561

LookUs & Online Makale