Kentin organik dokusunun değişiminin yapılan planlama çalışmalarıyla karşılaştırılarak incelenmesi, Isparta örneği [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-35762 | DOI: 10.14744/planlama.2021.35762  

Kentin organik dokusunun değişiminin yapılan planlama çalışmalarıyla karşılaştırılarak incelenmesi, Isparta örneği

Neşe Aydın1, Erkan Polat2
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Isparta

Kentlerde yapılan planlama çalışmaları, “planlama” kavramının genel tanımından da anlaşıldığı gibi kentlerde geleceğe yönelik olarak, istenilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır. Kimi zaman yapılan planlar kentlerin organik yönelimini kestirip bu doğrultuda gerçekçi hedefler koyup, kentlerin gelişme yönünü tahmin edebilirken; kimi zaman da kestirimlerinde yanılıp, kentin organik yöneliminden çok farklı kararlar verebilmektedir. Bu çalışma kapsamında kent için yapılan planlama çalışmaları ve kentin organik gelişim dokusu ve yönü karşılaştırılarak, Isparta merkez ilçesi örnekleminde incelenmiştir. Araştırmada öncelikle belediye ve bakanlık tarafından Isparta merkez ilçesi için yapılan planlama çalışmaları elde edilmiştir. Isparta kenti için bu planlar kapsamında belirlenen gelişme alanları ve gelişme yönleri incelenmiştir. Sonrasında Isparta kentinin fraktal sisteminin nasıl değiştiğini tespit etmek amacı ile iki ayrı yöntem kullanılmıştır. İlk yöntem 2016'da yapılmış olan bir çalışmadan alınmış olup ikinci yöntemde CORINE veri tabanından yararlanılmıştır. Sonrasında Isparta kenti için yapılmış olan planlama çalışmaları ve kent fraktal sisteminin değişiminin tespiti için kullanılan yöntemler hem kendi aralarında hem de birbirleri ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Sonuç olarak planlarda, Isparta kenti için öngörülen gelişim yönü ve kentin organik gelişim yönü karşılaştırılarak değerlendirilmiş; kentin organik yönünün planlarda kimi zaman öngörülüp buna bağlı olarak kararlar alındığı, kimi zaman planın kentin gelişme yönünü belirlediği, kimi zaman planın mevcutta oluşan taleplere karşılık verdiği, kimi zamansa planlarda kentin organik gelişme yönünün desteklenmediği ve buna bağlı olarak kararlar alındığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent Makroformu, Kentin Gelişme Yönü, CORINE, Fraktal sistem


Comparison between change in the organic urban fabric and urban planning studies, a case study of Isparta

Neşe Aydın1, Erkan Polat2
1Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Department of City And Regional Planning, Ankara
2Suleyman Demirel University, Faculty of Architecture, Department of City And Regional Planning, Isparta

The concept of "planning" in cities, as is understood from the general definition, are studies that are carried out in the direction of achieving the desired goals and objectives for the future. While sometimes city plans can predict the organic growth direction of the cities, set realistic goals; sometimes they can be wrong in their estimates and make very different decisions. Within the scope of this study, the planned growth and the organic growth of cities were compared in the Isparta example. First planning studies for Isparta were obtained from the municipality and the ministry then the growth areas determined within these plans were examined. Afterwards to determine how the fractal system of Isparta has changed, two different methods have been used. The first method was taken from a study conducted in 2016, and the second method was made using the CORINE database. Afterwards, the planning studies that have been made for the Isparta and the methods that have been used to determine the change in the organic urban fabric compared both among themselves and with each other. All in all, it has been observed that the organic fabric of the city is sometimes foreseen in the plans and decisions are taken accordingly, sometimes the plans determine the growth direction of the city, sometimes plans respond to existing demands, and sometimes the organic development direction of the city is not supported by plans.

Keywords: Urban Macroform, Growth Direction of the City, CORINE, Fractal system
Sorumlu Yazar: Neşe Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.