Planlama Dergisi - Planning: 24 (3)
Cilt: 24  Sayı: 3 - 2014
DERLEME
1.
Kamusal Alanlarda İmaj Çatışması: Doğal ve Yapay İmaj Olgusu
Image Conflict in Public Spaces: Natural and Artificial Image Phenomena
Eren Kürkçüoğlu
doi: 10.5505/planlama.2014.87597  Sayfalar 125 - 130

ARAŞTIRMA MAKALESI
2.
Elektronik Devletin Çevresel Ve Sosyal Etkileri: İran Örneği
Electronic Government, Its Environmental And Social Effects: Case Of Iran
Torkan Borna
doi: 10.5505/planlama.2014.18480  Sayfalar 131 - 138

3.
Medya Pratiklerinin Kentsel Politikadaki Rolü: Sinpaş Altınoran Konut/Rezidans Projesi Örneği
The Role of Media Practices in Urban Politics: The Case of Sinpaş Altınoran Housing/Residence Project
Deniz Kimyon
doi: 10.5505/planlama.2014.69188  Sayfalar 139 - 156

4.
Bir Kentleşme Stratejisi Olarak Yasanın Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Etkisi: Ankara Örneği
The effect of law in the transformation of the urban space as an Urbanization Strategy: The case of Ankara
Yasin Bektaş
doi: 10.5505/planlama.2014.83803  Sayfalar 157 - 172

5.
Bursa Tarihi Ticaret Merkezinde 16. Yüzyıldan Günümüze Ticari Fonksiyonların Değişimi
Commercial Functions Changes of Bursa Historical City Centre in the 16th Century and Today
Ayşegül Keleş Eriçok
doi: 10.5505/planlama.2014.66375  Sayfalar 173 - 181

6.
İstanbul'da suça sürüklenen çocukların yaşadığı mahallelerde arazi değerleri
Price value of urban land in delinquents' neighbourhood in İstanbul
Ufuk Altunbaş
doi: 10.5505/planlama.2014.21939  Sayfalar 182 - 188

LookUs & Online Makale