Planlama Dergisi - Planning: 31 (1)
Cilt: 31  Sayı: 1 - 2021
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa VI

KITAP İNCELEME
3.
Kitap İncelemesi: Feminist City: Claiming Space in the Man-Made World (Feminist Şehir)
Book Review: Feminist City: Claiming Space in the Man-Made World (Feminist Şehir)
Sezen Savran Penbecioğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.79836  Sayfalar 1 - 3
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
4.
30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminin Düşündürdükleri
Critics on 30 October 2020 Earthquake
Ali Kemal Çınar, Yusuf Ekici, Nejla Baysan
doi: 10.14744/planlama.2021.90912  Sayfalar 4 - 11
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
5.
Türkiye’de Yakınsama ve Bölge İçi Eşitsizlikler: İlçe Düzeyinde Sosyo-Ekonomik Gelişme Endeksi Aracılığı ile Bir Değerlendirme
Convergence and Intra-Regional Inequalities in Turkey: An Evaluation Through Socio-Economic Development Index at District Level
Ali Cenap Yoloğlu
doi: 10.14744/planlama.2020.88310  Sayfalar 12 - 30

6.
Kırsallığın Seçilmiş Sosyo-demografik Değişkenler Yardımıyla Kümelenmesi ve Zamana Bağlı Değişimi
Clustering of Rurality Based on Selected Sosyo-demographic Variables and Their Variations Over Time
Seda Özlü, Sinem Dedeoğlu Özkan, Dilek Beyazlı
doi: 10.14744/planlama.2020.13540  Sayfalar 31 - 46

7.
Kırsal Yerleşmelerde Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi İçin Bir Yöntem Önerisi: Bursa Köylerinden Örnekler
A Methodology Proposal to Measure the Quality of Life in Rural Settlements: Example Villages of Bursa
Selman Küçükoğul, Handan Türkoğlu
doi: 10.14744/planlama.2020.93685  Sayfalar 47 - 62

8.
Eşikler ve Değerler Bağlamında Kırsalda Kadın Örgütlenmeleri: Bursa Üreten Kadın Dernekleri Federasyonu Örneği
Women Organisations in Rural Within the Context of Thresholds and Values: Case of Federation of Productive Women Associations in Bursa
Zeynep Erdoğan
doi: 10.14744/planlama.2020.46794  Sayfalar 63 - 77

9.
Genel Kentsel Dönüşüm Alanları ile Öncelikli Riskli Alanlar Arasındaki İlişkinin Sorgulanması Üzerine Bir Değerlendirme: İstanbul Örneği
An Evaluation of the Relationship Between General Urban Regeneration Areas and Priority Risk Areas: The Case of Istanbul
Yasin Bektaş
doi: 10.14744/planlama.2020.95914  Sayfalar 78 - 94

10.
İnşaat Odaklı Ekonomide Kentsel Dönüşüm Mevzuatının Dönüşümü, Pratiği ve Planlama İlke-Esasları Çatışması: Mahkeme Kararlarında Ankara Örneği
Transformation of Urban Regeneration Legislation, Practice, and Planning Principles Conflict in a Construction-Led Economy: Ankara Case in Court Decisions
Kübra Cihangir Çamur, Cansu Korkmaz
doi: 10.14744/planlama.2020.76993  Sayfalar 95 - 107

11.
Bir Şehircilik Problemi: Değişen İklimde Termal Konforu Sağlamak
An Urbanism Challenge: Provision of Thermal Comfort in Changing Climate
Ender Peker
doi: 10.14744/planlama.2020.92679  Sayfalar 106 - 119

12.
İstanbul Anadolu Yakası D-100 Karayolu Üzerindeki Alışveriş Merkezlerinin Trafiğe Etkisi
The Impact of Shopping Centers on Istanbul Anatolian Side D-100 Highway on Traffic
Gülay Kayadibi, Esin Özlem Aktuğlu Aktan
doi: 10.14744/planlama.2020.49092  Sayfalar 120 - 127

13.
Kadına Yönelik Şiddetin, Şiddeti Uygulayan ve Mekân Bağlamında İncelenmesi: Katledilmiş Kadınlar Örneği
Investigation of Violence Against Women in the Context of Enforcer and Place: Example of Murdered Women
Ayşegül Akgül, Örgen Uğurlu
doi: 10.14744/planlama.2020.50490  Sayfalar 128 - 140

LookUs & Online Makale