Planlama Dergisi - Planning: 31 (2)
Cilt: 31  Sayı: 2 - 2021
DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
1.
Ön Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - V

EDITÖRYAL
2.
Editöryal
Editorial

Sayfa VI

DERLEME
3.
Çevresel Sürdürülebilirliğin Dünya ve Türkiye'deki Tarihine Dair Bir İnceleme
A Review of the Environmental Sustainability History of the World and Turkey
Ayşe Akbulut, Özlem Özçevik
doi: 10.14744/planlama.2021.42103  Sayfalar 141 - 150

4.
Endüstriyel-Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi: Almanya Zollverein Maden Ocağı Kompleksi Örneği
Evaluation of Industrial-Cultural Heritage: The Case of Zollverein Mine Complex in Germany
Yaren Şekerci, İlknur Akıner
doi: 10.14744/planlama.2021.03274  Sayfalar 151 - 163

5.
Millet Bahçelerinin Çeşitli Boyutları: Jane Jacobs Bu Projeye Ne Derdi?
Various aspects of public gardens: What would Jane Jacobs say for this project?
Meriç Kırmızı
doi: 10.14744/planlama.2021.87049  Sayfalar 164 - 169

ARAŞTIRMA MAKALESI
6.
Türkiye Kentlerinin Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi Temel Bileşenlerinde Dağılımı ve Kümelenmesi
Distribution and Clustering of Turkish Cities on the Principle Components of Sustainable Quality of Life
Arzu Taylan Susan
doi: 10.14744/planlama.2020.48658  Sayfalar 170 - 190

7.
Kentsel kentsel alanının büyümesinde kentsel saçaklanma ve nedenleri
Urban sprawl and its reasons in the growth process of Konya urban area
Hale Öncel, Mehmet Çağlar Meşhur
doi: 10.14744/planlama.2021.04127  Sayfalar 191 - 207

8.
Kentsel Dönüşümün Modern Bir Konut Alanı Üzerindeki Etkileri: Talimhane, İstanbul Örneği
Effects of Urban Transformation on a Modern Housing Area: Talimhane, Istanbul Example
Elifnaz Durusoy Özmen, Ebru Omay Polat
doi: 10.14744/planlama.2020.18291  Sayfalar 208 - 231

9.
Sakin Şehir Markalaşmasının Kentsel Mekâna Etkilerinin İncelenmesi: Sığacık Örneği
Analyzing the Impacts of Slow City Branding on Urban Space: The Case of Sığacık
Aysun Aygün, Dalya Hazar Kalonya, Görkem Gülhan
doi: 10.14744/planlama.2020.64325  Sayfalar 232 - 260

10.
Piyasa Koşullarında Kentsel Sit Kararının Taşınmaz Değeri Üzerindeki Etkileri: Talas (Kayseri) Örneği
The Effects of Conservation Registration Status on Real Estate Market Values on Talas (Kayseri) Case
Ceyhan Yücel, Samet Sakal
doi: 10.14744/planlama.2021.33043  Sayfalar 261 - 279

EDITÖRYAL
11.
Planlamanın Yeşil Gündemi: İklim Değişikliği, Temiz Enerji, Çevreye Saygılı Bir Gelecek
Green Agenda of Planning: Climate Change, Clean Energy and Future Respecting the Environment
Ayda Eraydın, Tunga Köroğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.46873  Sayfalar 280 - 287
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA MAKALESI
12.
Mekânsal Planlamada Deprem Riski ve İklim Krizini Birlikte Ele Almak
Addressing Earthquake Risk and Climate Crisis together in Spatial Planning
Ender Peker, Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2021.41713  Sayfalar 288 - 301

13.
İklim Değişikliğine Uyumda Mekânsal Planlama ve Akıllı Yönetişim Çerçevesinde Türkiye
Spatial Planning in the Climate Change Adaptation and Turkey in the Framework of Smart Governance
Gamze Kazancı, Azime Tezer
doi: 10.14744/planlama.2021.87487  Sayfalar 302 - 320

14.
İklim Değişikliği Odaklı Politika Üretim ve Planlama Süreçlerinde Bilim-Politika Arayüzlerinin Yeri: İstanbul ve İzmir Kalkınma Ajansları
The Science-Policy Interfaces in Climate Change-Related Policymaking and Planning Processes: Istanbul and Izmir Development Agencies
Mehmet Eroğlu, Aslı Öğüt Erbil
doi: 10.14744/planlama.2021.83798  Sayfalar 321 - 336

15.
Rüzgârdan Enerji Üretiminin Sosyo-Mekânsal Duyarlılık Alanları: İzmir Örneği
Socio-spatial Sensitivity Areas in Wind Energy Transition: The Case of İzmir
Başak Demir, Anlı Ataöv
doi: 10.14744/planlama.2021.09226  Sayfalar 337 - 351

LookUs & Online Makale