Planlama Dergisi - Planning: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2017
EDITÖRYAL
1.
Editörden
Editorial

Sayfa XI

GÖRÜŞ YAZISI
2.
Büyük Şehirlerde Ulaşım Sistemleri ve Sorunları: İzmir İli Özelindeki Sorunlara Çözüm Önerileri
Transportation Systems in Big Cities and Their Problems: Solution Proposals for Problems in Izmir
Fevzi Yasin Kababulut, Cahit Helvacı
doi: 10.14744/planlama.2017.18894  Sayfalar 215 - 221
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
3.
Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm İçin Performans Göstergeleri
Indicators for Sustainable Urban Regeneration
Aslı Ulubaş Hamurcu, Mesture Aysan Buldurur
doi: 10.14744/planlama.2017.30074  Sayfalar 222 - 235

ARAŞTIRMA MAKALESI
4.
Türkiye’de Bölgesel Rekabet ve Rekabetçi Bölgeler
Regional Competitiveness in Turkey and Competitive Regions
Ebru Kerimoğlu, Semih Sözer
doi: 10.14744/planlama.2017.08208  Sayfalar 236 - 253

5.
Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlamasına Yönelik Veri Altyapısının Oluşturulması
Database Construction for Conservation-Oriented Rural Area Planning
Aygün Erdoğan, Sinem Dedeoğlu Özkan, Beydullah Sulak, Meltem Barut
doi: 10.14744/planlama.2017.39200  Sayfalar 254 - 273

6.
Mekansal Yapı Özellikleri Açısından İklim Değişikliğine Karşı Risk Taşıyan Bölgelerin Saptanması, İzmir
Determination of Areas Vulnerable to Climate Change Due to Spatial Structure Characteristics, Izmir
Mediha Burcu Sılaydın Aydın, Hilmi Evren Erdin, Emine Duygu Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2017.61587  Sayfalar 274 - 285

7.
Plan Kararlarının Uygulanmasında Bir Konsensüs Oluşturma ve İşbirliği Deneyimi: İzmir Kemeraltı Sokak Sağlıklaştırma Çalışmalarının Öyküsü
An Experience of Consensus Building and Collaboration in the Implementation of Planning Decisions: The Story of Izmir Kemeraltı Street Rehabilitation Studies
Ayşegül Altınörs Çırak
doi: 10.14744/planlama.2017.21932  Sayfalar 286 - 302

8.
Yeni Bir Soylulaştırma Formu Olarak Öğrencileştirme (Studentification): Bosna-Hersek Mahallesi’nde (Konya) Değişen Mahalle İçi Dinamikler
Studentification as a New Form of Gentrification: Changing Neighborhood Dynamics in Bosna Hersek Neighborhood (Konya)
Tuğba Tuncer, Tolga İslam
doi: 10.14744/planlama.2017.77698  Sayfalar 303 - 313

9.
Dönüşüm Alanlarında Yaşam Kalitesi: Ankara, Akpınar Mahallesi’nden Ampirik Bulgular
Quality of Life in Regeneration Areas: Empirical Findings from the Akpınar Neighbourhood, Ankara, Turkey
Ezgi Orhan, Zerrin Ezgi Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2017.75436  Sayfalar 314 - 328

10.
Parsel Bazındaki Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Maliyetleri, Karşıyaka-Bostanlı Mahallesi Örneği
The Urban Cost of Parcel-Based Transformation: The Case of Karşıyaka-Bostanlı Neighborhood
Hayat Zengin Çelik, Tolga Çilingir
doi: 10.14744/planlama.2017.73745  Sayfalar 329 - 346

11.
Hanehalkı Konut Hareketliliğini Etkileyen Faktörler: Ankara Örneği
Factors Affecting Household Housing Mobility: The Case of Ankara
Tanyel Özelçi Eceral, Aysu Uğurlar
doi: 10.14744/planlama.2017.83007  Sayfalar 347 - 361

12.
Yapılı Çevrelerde Zamana Bağlı Mekansal Değişimin Analitik Olarak Ölçülmesi ve Görselleştirilmesi: İstanbul Beyazıt Meydanı Örnek Alan İncelemesi
Analytical Measuring and Visualization of Spatio-Temporal Change in Built Environments: Beyazıt Square Case Study Area in Istanbul
Harun Ekinoglu, Ayşe Sema Kubat
doi: 10.14744/planlama.2017.35744  Sayfalar 362 - 374

LookUs & Online Makale