Planlama Dergisi
Kentsel ve Kırsal Arasında: İl İlan Edilişinin 25. Yılında Osmaniye’de Sosyal, Mekânsal ve Ekonomik Yapının Değerlendirilmes [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 442-460 | DOI: 10.14744/planlama.2022.40427

Kentsel ve Kırsal Arasında: İl İlan Edilişinin 25. Yılında Osmaniye’de Sosyal, Mekânsal ve Ekonomik Yapının Değerlendirilmes

Sezen Savran Penbecioğlu1, Özge Erbaş2
1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Osmaniye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir

Türkiye kentlerinin gelişim sürecinde ve kır-kent ilişkileri bağlamında çeşitli ve çok sayıda mekânsal, ekonomik, toplumsal ve ekonomik belirleyici yapı bulunmaktadır. Ancak bu belirleyiciler politik süreçler ile ilişkilendirildiğinde çelişkiler yaratmaktadır. Bu çalışmanın amacı; politik yönü ağır basarak alınmış bir idari kararın, sonraki süreçte, kentleşmenin mekânsal, sosyal ve ekonomik açıdan etkilerini araştırmaktır. 1996 yılında idari statüsündeki değişimle birlikte İl ilan edilen Osmaniye, aradan geçen 25 yıllık sürecin ardından ilk defa bu bağlamda incelenmiştir. Kentin sosyal, ekonomik ve mekânsal yapılarındaki dönüşümler ve güncel durum; eleştirel bir perspektiften değerlendirilerek ortaya konulmuştur. Araştırmada, nicel ve nitel veriler bir arada incelenmiş ve karma yöntemli bir araştırma yöntemi benimsenmiştir. Sayısal ve mekânsal veriler, anket uygulaması sonuçları, uzman görüşleri, yerinde yapılan katılımcı gözlemler ve kent deneyimi; çalışmanın veri kaynaklarını oluşturmuştur. Araştırma bulgularına dayanarak, Osmaniye’nin çok yönlü olarak arada kalmış bir kentleşme deneyimine sahip olduğu ortaya konmaktadır. Bu temel iddia, sonuç bölümünde tartışmaya açılarak Osmaniye'deki kentleşmenin geleceğine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İdari statü değişikliği, kent tanımlaması; orta ölçekli kent, Osmaniye.

In-Between Urban and Rural: Evaluation of Social, Spatial and Economic Structure of Osmaniye on the 25th anniversary of the Provincial Status

Sezen Savran Penbecioğlu1, Özge Erbaş2
1Osmaniye Korkut Ata University, Faculty Of Engineering, Department Of Geomatic Engineering, Osmaniye, Türkiye
2Izmir Katip Celebi University, Faculty of Architecture, Design and Fine Arts, Department of City and Regional Planning, Izmir, Türkiye

There are various spatial, economic, social and ecological determinant structures in the development process of Turkish urban settlements and its urban-rural relations. However, all determinant factors in these structures create contradictions due to affiliation with the political processes. The study aims to investigate how a strong political decision affected the spatial, social and economic structure of the city. In this context, the last 25 years of Osmaniye is investigated for the first time after its administrative change in 1996. The current situation and the social, economic and spatial transformations of the city are studied from a critical perspective. In the study, a mixed methodological research is conducted with quantitative and qualitative data. The data consists of statistics, spatial data, survey results, expert interviews and on-site observations. Based on the research findings, it is revealed that the city of Osmaniye has a multi-faceted urbanization experience "in limbo". This main argument is discussed in the conclusion and enhanced with recommendations.

Keywords: Change in administrative status, concept of urbanization; me-dium-sized city; Osmaniye.

Sezen Savran Penbecioğlu, Özge Erbaş. In-Between Urban and Rural: Evaluation of Social, Spatial and Economic Structure of Osmaniye on the 25th anniversary of the Provincial Status. Planning. 2022; 32(3): 442-460

Sorumlu Yazar: Sezen Savran Penbecioğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale