Planlama Dergisi - Planning: 32 (3)
Cilt: 32  Say: 3 - 2022
DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
1.
n Sayfalar
Frontmatters

Sayfalar I - IX

EDITRYAL
2.
Editryal
Editorial

Sayfa X

ARATIRMA MAKALESI
3.
Buras Eskiden Evimizdi! Kentsel Dnmden Kaynakl Yerinden Edilmelerin Sonularna Ampirik Bir Bak
It Used to be Our Home! An Empirical Aftermath of Displacements Caused by Urban Regeneration
Uurcan Ayk
doi: 10.14744/planlama.2022.14471  Sayfalar 329 - 344
Trkiyede kentsel dnm projeleri 2000li yllardan sonra aktif bir kentsel mdahale arac olarak tercih edilmektedir. Gerek Trkiye gerekse de dnyada projelere dair yaplan aratrmalar uygulamalarn en yaygn etkilerinden birinin ilk kullanclarn yerinden edilmesi olduunu ortaya koymaktadr. Fakat yerinden edilme sreleri sonrasna dair bilgi eksiklii literatrde kendisini hissettirmektedir. Bu alma Gaziantep Yazck Mahallesi kentsel dnm projesinden hareket ederek yerinden edilme sonras hanehalklarnn izini srmektedir. almann temel amac yerinden edilmi hanehalklarnn kent ii hareket kalplarnn ve yeni yer seim tercihindeki nedenselliklerin aa karlmasdr. almann amacna ulamak iin nicel ve nitel veri setleri beraber deerlendirilmitir. Kentsel dnm projesi gerekletirilen Yazck mahallesindeki yerinden edilmeyi tespit etmek amacyla alann yeni kullanclarna anket uygulanmtr. Proje sonrasnda mahalleden gitmek zorunda kalan 14 hanehalkyla yar-yaplandrlm mlakatlar gerekletirilerek yeni yer seim tercihindeki nedensellikler aa karlmtr. Sonular kentsel dnm projesinin yerinden edilme srelerini dourduunu ortaya koymutur. Yerinden edilmi hanehalklarnn yeni yer seim tercihinde ise snma tercihleri, konutlarn fiziksel durumlar, gelir dzeyi gibi farkl parametrelerin rol oynad anlalmtr. Bu durum yerinden edilme sonras konut ve mahalle seiminde yaam artlarnn iyiletirilmesi ierisine girildiini gstermektedir.
In Turkey, urban regeneration is being utilized as a tool for actively manipulating cities, especially after the 2000s. Even though studies on both Turkey and the world reveal that one of the most common effects of such practices is the displacement of residents, follow-up studies on the impact of displacement on the lives of displaced residents lack in literature. This study pursues the residents of Yazck Neighborhood of Gaziantep who were displaced due to an urban regeneration project. The main purposes of the study are to discover the patterns of movement of displaced residents within the city and to find out the factors contributing to the choice of new neighborhoods. Quantitative and qualitative data sets were co-evaluated to fulfil the goals of the study. A questionnaire was applied to the post-regeneration residents of the Yazck area to determine the scale of the displacement. With this strategy, the percentage of residents who remained in Yazck after the regeneration was estimated. Semi-structured interviews were conducted with 14 households who were found to be displaced from the neighborhood after renewal, and the factors that shaped their preference for new neighborhoods were discovered. The outcomes of the study confirmed that the urban regeneration project indeed resulted in displacement. Moreover, various parameters such as the income level of the displaced household, heating infrastructure, and overall quality of housing in the area were found to play a role in the decision of the neighborhood. These results showed that improvement in the quality of life was a shared motive amongst displaced residents for the decision of new neighborhoods.

4.
Yayalatrma Yoluyla Bir Belediye Eliyle Ticari Soylulatrma Giriimine Yerel Dkkn Sahiplerinin Bak
Local Shopkeepers Perspectives on an Attempt for Municipally-led Commercial Gentrification Via Pedestrianization
Meri Krmz
doi: 10.14744/planlama.2021.14238  Sayfalar 345 - 360
Bu makale Trkiyede Samsun'da alveri caddesi yeniden canlandrlmas ve yayalatrlmasnn karlkl etkileimini almaktadr. stiklal Caddesininyerelde iftlik Caddesi olarak tannyoryayalatrma yoluyla yeniden canlandrlmas, belediyenin projesini desteklemek iin ticari bir dernek kuran yerel dkkn sahiplerince bata olumlu karlanmtr. Ancak yayalatrma yoluyla yeniden canlandrmann fiziksel sonucu betonlatrma ve cadde boyunca apartman cephelerinin trdeletirilmesi olmutur. Proje caddede toplumsal ortamn yitirilmesine ve bir ekonomik gerilemeye neden olmutur. Caddedeki aile iletmelerinin miraslar bu olumsuz sonucun ana nedeni olarak, yukardan aaya uygulamay eletirmilerdir. Bu eletiriyi yantlamak ve Samsunun sosyete caddesinin yeniden canlandrlmasnda neyin yanl yapldn anlamak iin, bu alma yerel dkkn sahiplerinin eletirilerini zmlemitir. On be derinlemesine yerel dkkn sahibi grmesi, bir ulus ar gmen yaayan grmesi ve dkkn saymlar nemli sorunlar aa karmtr. Bunlar sanayisizleme, banliyleme ve yakn uzaklklarda alveri merkezlerinin almas ve ek olarak, 2010lardan sonra Ortadoulu gmenlerin geliiyle sonulanan kent merkezindeki sosyo-demografik deiimlerdir. Bu aratrma yaknda alveri merkezlerinin e zamanl almasnn marka dkknlar ve mterileri oradan uzaklatrarak, caddenin bozulmasn arttrdn ileri srmektedir. Yayalatrma yalnzca buzdann tepesi olsa da, gnah keisi yaplm ve tersine evrilmitir. Bu alma grnte iyi olan kentsel planlama uygulamalarnn balama bal olarak, beklenmedik sonular yaratabileceini gstererek, planlanan meknlarn gerekte yaanan meknlarla her zaman rtmeyebilecei dncesini vurgulamay amalamaktadr.
This paper studies the interplay between shopping street revitalization and pedestrianization in Samsun in Turkey. The revitalization via pedestrianization of stiklal Streetknown in the vernacular as iftlik Streetwas first welcomed by the local shopkeepers who formed a merchants association to support the municipal project. Yet the physical outcome of pedestrianizationled revitalization was the concretization and homogenization of facades throughout the street. The project caused a loss of social atmosphere and an economic downturn on the street. The successors of family businesses on the street criticized the top-down implementation as the main cause of this negative outcome. To answer this criticism and to understand what was done wrong in the revitalization of Samsuns high street, this study analyzed local shopkeepers criticisms. Fifteen in-depth local shopkeeper interviews, one transnational migrant resident interview, and walking censuses revealed significant issues. These were deindustrialization, suburbanization, and opening of shopping malls in close distances as well as the sociodemographic changes in the city centre finalized by the arrival of Middle Eastern migrants after the 2010s. This research suggests that the simultaneous opening of shopping malls nearby heightened the streets deterioration by pulling away branded shops and customers. Pedestrianization, while being only the tip of the iceberg, was used as a scapegoat, and reversed. This study aims to emphasize the idea that conceived spaces might not always overlap with the lived spaces by showing that urban planning practices that are good at face value might create unexpected outcomes depending on the context.

5.
Deniz Seviyesinin Ykselmesi ve Taknlara Kar Kentsel Ky Alanlarnn Analizi ve Adaptasyon Stratejileri in Bir Yaklam: zmir rnei
An Approach for The Analysis of Urban Coastal Areas and Adaptation Strategies Against The Sea Level Rise and Flooding: The Case of Izmir
ala Ercanl, Gkeiek Savar
doi: 10.14744/planlama.2022.19480  Sayfalar 361 - 382
klim deiikliine bal deniz seviyelerindeki artlarn uzun vadede ky kentleri zerinde oluturaca basknn yan sra, youn ve sk aralkl yalar sonucu ani frtna kabarmalar da su seviyelerinde ykselmelere neden olarak ky kentlerinin dk kotlu alanlarnda tehdit oluturabilmektedir. Dolaysyla, ky kentlerinde adaptasyon odakl kentsel tasarm ve yaplama srelerinin gelitirilmesi nemlidir. Makale, iklim deiikliine bal deniz seviyesindeki ykselmenin ve ar yalar sonucu ortaya kan taknlarn etkilerini temel almakta; bu sorunlara kar kentsel ky alanlar iin uyum stratejileri neren bir yaklama atfla, zmir kenti iin mevcut durum analizlerini yaparak projektif bir deerlendirme yapmay amalamaktadr. Makalede aratrma yntemi iki aamaldr. nce, kentsel ky alanlarnn yerel zelliklerinin analizi iin parametreler corafi/morfolojik, meknsal/ilevsel ve ynetsel olmak zere dzeyde belirlenmitir. Literatrde yer alan olas etkiler ve adaptasyon stratejileri parametre ile makro lekten mikro lee kresel, blgesel, ulusal, kentsel ve mimarlk olmak zere snflandrlmtr. Bu ereve ile, kapsam zellikle kentsel tasarm leindeki uyum stratejilerine odaklanarak zmir'in kentsel ky alan ile snrlandrlmtr. Bulgular, kentsel lekteki analizlerin takn riskiyle ilgili mevcut ve gelecekteki yerel koullara kar etkili ve doru stratejilerin belirlenmesinde nemli olduu ynndeki temel sav desteklemektedir. almann sonular, hem zmir'in kentsel ky kesimindeki takn riskinin ok boyutlu olarak deerlendirilmesine olanak tanmakta hem de konunun farkl senaryolar iin farkl leklerde tartlmasna zemin hazrlamaktadr.
Increase in sea levels due to climate change and sudden floods as a result of heavy rainfalls can pose a threat especially in low-elevation areas of coastal cities. Therefore, it is important to develop adaptation-oriented urban planning and construction processes in coastal cities. This article focuses on the impacts of sea level rise due to climate change and flooding caused by excessive precipitation; it aims to make a projective assessment, with reference to an approach that proposes adaptation strategies for urban coastal areas against these problems, by analysing present conditions for the city of Izmir. The research method is twofold: First, analysis parameters for the local characteristics of urban coastal area are grouped in three --geographical/morphological, spatial/functional and administrative levels. According to these three parameters, possible impacts and adaptation strategies in the literature are classified from macro to micro, in five scales of global, regional, national, urban and architecture. After this framework is dwelled on, the scope was limited to the urban coastal areas of the city of Izmir focusing specifically on the adaptation strategies in urban design scale. The findings support the main argument in this study that the analyzes in urban scale have a significant role for determining effective and correct strategies against the present and future local circumstances regarding the flood risk. The results obtained both enable to assess multi-dimensionally the flooding risk in the urban coastal areas of zmir, and lay a ground for discussing the issue in different scales for different scenarios.

6.
Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesi
Research and Development Project of Conservation and Revitalization Model for Mersin Historic City Center
Meltem Uar, Fikret Zorlu, Tuba Akar, Zleyha Sara Belge
doi: 10.14744/planlama.2022.16769  Sayfalar 383 - 407
Mersin tarihi kent merkezi tarihi kimliini byk oranda kaybederek gnmze ulamtr. Mevcut durumda kltr varl nitelii tayan yaplarn byk ounluu uygunsuz kullanmlar ve terkler ile tahrip olmaya devam etmektedir; yeni yaplarn nemli bir blm ise tarihi dokuya uyumsuzdur ve fiziki sorunlar tamaktadr. 1998 ylnda hazrlanm olan Koruma Amal mar Plan, alann korunmasn ve kullanmn devamlln salayamamtr. 2015 ylnda kentsel sit alan ve etkileme gei alann da iine alan 59.47 HA alann Yenileme Alan olarak ilan edilmesi, tarihi kent merkezinde fiziki mdahale srelerini daha karmak hale getirmitir. Tarihi kent merkezinde, kltr varlklarnn korunabilmesi ve salkl bir yapl evrenin oluturulabilmesi iin koruma ve kullanma ynelik fiziksel ve ilevsel mdahalelerin acilen planlanmas gerekmektedir.
Mersin tarihi kent merkezi tarihi kimliini byk oranda kaybederek gnmze ulamtr. Mevcut durumda kltr varl nitelii tayan yaplarn byk ounluu uygunsuz kullanmlar ve terkler ile tahrip olmaya devam etmektedir; yeni yaplarn nemli bir blm ise tarihi dokuyla uyumsuzdur ve fiziki sorunlar tamaktadr. 1998 ylnda hazrlanm olan Koruma Amal mar Plan, alann korunmasn ve kullanmnn devamlln salayamamtr. 2015 ylnda kentsel sit alan ve etkileme gei alann da iine alan 59.47 hektar alann Yenileme Alan olarak ilan edilmesi, tarihi kent merkezinde fiziki mdahale srelerini daha karmak hale getirmitir. Yeni statnn gerektirdii mevzuat, alanda ihtiya duyulan mdahalelerin yaplmasn zorlatrmtr. Tarihi kent merkezinde, kltr varlklarnn korunabilmesi ve salkl bir yapl evrenin oluturulabilmesi iin koruma ve kullanma ynelik fiziksel ve ilevsel mdahalelerin acilen planlanmas gerekmektedir. Bu alma, Mersin Bykehir Belediyesi talebi ile Mersin niversitesinde gerekletirilen Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesinin yntem, tespit ve sonu nerilerini sunmaktadr. almayla, Mersin tarihi kent merkezi gibi farkl koruma ve mdahale statleri tanmlanan ve tarihi kimliini kaybederek alan baznda fiziksel ve ilevsel mdahalelerin yaplmas gereklilii olan alanlarn korunmas ve canlandrlmasna ynelik almalara yntemsel bir rnek oluturarak katk salamak amalanmaktadr.
Bu alma, Mersin Bykehir Belediyesi talebi ile Mersin niversitesinde gerekletirilen Mersin Tarihi Kent Merkezi Koruma ve Canlandrma Modeli Aratrma Gelitirme Projesinin yntem, tespit ve sonu nerilerini sunmaktadr. almayla, Mersin tarihi kent merkezi gibi farkl koruma ve mdahale statleri tanmlanan ve tarihi kimliini kaybederek alan baznda fiziksel ve ilevsel mdahalelerin yaplmas gereklilii olan alanlarn korunmas ve canlandrlmasna ynelik almalara yntemsel bir rnek oluturarak katk salamak amalanmaktadr. Bu erevede projenin gerekliliklerinin akland giri blmnden sonra ikinci blmde tarihi kent merkezleri kentsel koruma almalar rnekleri yer almaktadr. nc blmde proje yntemi ve bulgular aklandktan sonra koruma ve canlandrmaya ynelik belirlenen prensip ve stratejiler ile uygulamaya ynelik neriler sunulmaktadr. Sonu blmnde Mersin tarihi kent merkezi iin nerilen ok paydal, alann ncelikli sorunlarna gre etaplama ve ilevlere gre katlm sreci neren uygulama modeli deerlendirilmektedir.
Mersin historic city center has reached the present day by losing its historical identity to a great extent. Currently most of the heritage buildings are in danger by the effects of improper use and abandonment; most of the new buildings are incompatible with the historical texture and have physical problems. The Conservation Master Plan prepared in 1998 could not ensure the protection of the area and the continuity of its use. Declaring the 59.47-hectare area as the Renewal Area in 2015, including the urban conservation area and the conservation area transition zone, made the physical intervention processes in the historic city center more complex. The legislation required by the new status has made it difficult to make the necessary interventions in the area. Physical and functional interventions for conservation and use should be urgently planned in the historic city center. This study presents the method, survey outcomes and results of the "Research and Development Project of Conservation and Revitalization Model for Mersin Historic City Center" carried out at Mersin University with the request of Mersin Metropolitan Municipality. With this study, it is aimed to present a methodological framework to contribute the protection and revitalization of areas in the historic city center of Mersin, where different protection and intervention statuses are defined and where area based physical and functional interventions are required due to loses on historical identity.

7.
Kent Merkezlerinde Otopark Talebinin Belirlenmesine ve Ynetilmesine likin Bir Deerlendirme Yntemi, zmir Alsancak
An Assessment Method for Determination and Management of Parking Demand in City Centers, zmir Alsancak
Deniz Cinki, Hilmi Evren Erdin
doi: 10.14744/planlama.2022.67984  Sayfalar 408 - 423
Trkiyede hzla artmakta olan kentleme ve tat sahiplilii, kentlerde ulam sorunlarnn yaanmasna yol amaktadr. Kentlerde ulam ve imar planlar otomobil odakl olmasna karn otopark ihtiyac gz ard edilmitir. Kentin her yerinden yolculuk eken kent merkezlerinde talebin yksek olmasna bal olarak otopark alanlar ihtiyac karlayamamtr. Bu durum geleneksel ynetim stratejileri erevesinde yeni yol d genel otopark alanlarnn oluturulmasna sebep olmutur. Literatrde otopark arzn verimli ynetmek amacyla talebin belirlenmesine ilikin farkl yntemler ele alnmtr. Bu almada rnek alan zmirin kent merkezi Alsancaktaki yol d genel otoparkn (ok katl otopark, tam otomatik otopark ve yeralt otopark) yrme mesafesi zerinden tanmlanan etki alannda otopark talebinin belirlenmesine ilikin arazi kullanm, yol nitelikleri ve alternatif ulam parametreleri kullanlarak bir deerlendirme yntemi uygulanmtr. ArcGIS program ile uygulanan yntemde; sekiz farkl parametre kullanlarak alandaki otopark talep dalm hesaplanmtr. Parametrelerin farkl arlklarna gre deerlendi-rilen otopark talep olaslklar ierisinden arazi kullanmlarla ilgili parametrelerin arlkta olduu olaslk seilerek deerlendirmeler yaplmtr. Sonuta talebin Alsancakn gney blgelerinde younlat tespit edilmitir. Bu kapsamda yol d otopark incelendiinde hem yer seimi hem de tasarm asnda tam otomatik otoparknn avantajl olduu sonucuna varlmtr. Ayrca yol d otoparklarn yer seimi, tasarm ve talep ynetim stratejilerine ilikin deerlendirmeler yaplm ve neriler gelitirilmitir.
Increasing urbanization and car ownership in Turkey cause to transportation problems in cities. In zoning and transportation plans, parking demand has been ignored. Due to the high demand in city centers that attract trips from all over the city, parking demand could not meet the supply. This situation has led to the building new parking facilities within the scope of traditional management strategies. Different methods of determining the demand are discussed in the literature in an attempt to manage the parking supply efficiently. Accordingly, in this study, determining parking demand method has been applied with using land use, road qualities and alternative transportation criterions in area defined over walking distance of three off-street parking facilities in Alsancak, the city center of zmir. This method applied with ArcGIS program and demand density was calculated using eight different parameters. The probability of parking demands has been evaluated with different weights and the probability that land use is first priority has been evaluated. As a result, it has been determined that the demand is condensed in the southern regions of Alsancak. In this context, when three off-street parking facilities are examined, its concluded that fully automated car parking facility is advantageous with regards to both site selection and design. In addition, evaluations were made regarding the location and design of off-road parking lots and demand management strategies and suggestions were developed.

8.
Zonguldaktaki Endstriyel Peyzajn Kent Kimliine Etkisi
The Effect of Industrial Landscape on the Urban Identity in Zonguldak
Saadet Gndodu, Fuat Fidan
doi: 10.14744/planlama.2022.78055  Sayfalar 424 - 441
Ayrt edici zellii tanmlayan/ vurgulayan kimlik kavramna kent kimlii asndan bakldnda kent kimliinin; kente deer ve anlam kazandran, kenti dierlerinden ayran ve kente zg unsurlardan oluan bir olgu olduu grlmektedir. Kentlerde kimlik unsurlarn insanlarn deneyimlemesi o kente ait ortak bir kimliin olumasn ve aidiyet duygusunun gelimesini salamaktadr. Kresellemeyle birlikte yere zg olmayan ayn tipte/ slupta retilen eitli yaplar kentlerin kimliksizlemesine ve tektiplemesine neden olmaktadr. Endstri devrimi kentlere yeni yap tipolojileri ve sosyal yaamla birlikte yeni kimlik ve imajlar kazandrmtr. Trkiyenin Bat Karadeniz Blgesinde yer alan Zonguldak ili de kmr endstrisi ile kimlik kazanm bir kenttir. Zonguldak kentinin kimliini oluturan bu deerlerin zaman ierisinde insan ve doal kaynakl tehlikelerle zarar grmesi/ yok olmas kent imajnn ve z kimliinin srdrlebilirliini riske atmaktadr. Bu almada, Zonguldaktaki kent kimliini oluturan endstri miras deerleri analiz edilerek srdrlebilirlik ve endstriyel peyzaj kavram balamnda tartlacaktr.
When the concept of identity that defines/emphasizes the distinctive feature is considered from the urban identity standpoint, the urban identity consists of elements that are particular to the city, and that give value and meaning to the city, distinguishing it from others. Experiencing these identity elements of the city by the people enables the formation of a common identity belonging to that city and the development of a sense of belonging. With globalization, various structures of the same type/style, which are not unique to the place, cause the cities to become disidentification and uniform each other. The industrial revolution brought new building typologies to the cities and new identities and images together with the social life. Zonguldak province, located in the Western Black Sea region of Turkey, is also a city that has gained its identity shaped with the coal industry. The fact that these values, which constitute the urban identity of Zonguldak province, are damaged/destroyed by human and natural factors over time puts the sustainability of the city's image and selfidentity at risk. In this study, the industrial heritage values that constitute the urban identity of Zonguldak will be analyzed and discussed in the context of sustainability and industrial landscape concept.

9.
Kentsel ve Krsal Arasnda: l lan Ediliinin 25. Ylnda Osmaniyede Sosyal, Meknsal ve Ekonomik Yapnn Deerlendirilmes
In-Between Urban and Rural: Evaluation of Social, Spatial and Economic Structure of Osmaniye on the 25th anniversary of the Provincial Status
Sezen Savran Penbeciolu, zge Erba
doi: 10.14744/planlama.2022.40427  Sayfalar 442 - 460
Trkiye kentlerinin geliim srecinde ve kr-kent ilikileri balamnda eitli ve ok sayda meknsal, ekonomik, toplumsal ve ekonomik belirleyici yap bulunmaktadr. Ancak bu belirleyiciler politik sreler ile ilikilendirildiinde elikiler yaratmaktadr. Bu almann amac; politik yn ar basarak alnm bir idari kararn, sonraki srete, kentlemenin meknsal, sosyal ve ekonomik adan etkilerini aratrmaktr. 1996 ylnda idari statsndeki deiimle birlikte l ilan edilen Osmaniye, aradan geen 25 yllk srecin ardndan ilk defa bu balamda incelenmitir. Kentin sosyal, ekonomik ve meknsal yaplarndaki dnmler ve gncel durum; eletirel bir perspektiften deerlendirilerek ortaya konulmutur. Aratrmada, nicel ve nitel veriler bir arada incelenmi ve karma yntemli bir aratrma yntemi benimsenmitir. Saysal ve meknsal veriler, anket uygulamas sonular, uzman grleri, yerinde yaplan katlmc gzlemler ve kent deneyimi; almann veri kaynaklarn oluturmutur. Aratrma bulgularna dayanarak, Osmaniyenin ok ynl olarak arada kalm bir kentleme deneyimine sahip olduu ortaya konmaktadr. Bu temel iddia, sonu blmnde tartmaya alarak Osmaniye'deki kentlemenin geleceine ynelik neriler gelitirilmitir.
There are various spatial, economic, social and ecological determinant structures in the development process of Turkish urban settlements and its urban-rural relations. However, all determinant factors in these structures create contradictions due to affiliation with the political processes. The study aims to investigate how a strong political decision affected the spatial, social and economic structure of the city. In this context, the last 25 years of Osmaniye is investigated for the first time after its administrative change in 1996. The current situation and the social, economic and spatial transformations of the city are studied from a critical perspective. In the study, a mixed methodological research is conducted with quantitative and qualitative data. The data consists of statistics, spatial data, survey results, expert interviews and on-site observations. Based on the research findings, it is revealed that the city of Osmaniye has a multi-faceted urbanization experience "in limbo". This main argument is discussed in the conclusion and enhanced with recommendations.

10.
Plan kararlarnn geleneksel merkez dokusuna etkileri-Bergama rnei
The effects of plan decisions on traditional center pattern-The case of Bergama
Elif zel Grc, Naime Hlya Berkmen
doi: 10.14744/planlama.2022.80388  Sayfalar 461 - 487
Geleneksel merkezler, ticaret, ynetim, finans, eitim, kltr, elence ve toplanma meknlarnn youn olduu, bir dnemin ve/veya dnemlerin corafya, tarih, kltr ve yaam biimlerine gre doal olarak olumu, antsal yaplar, sivil mimarlk rnekleri, yaanmlk ve kltr zellikleri ile zgn dokulara sahip odak noktalardr. ar olarak da tanmlanan geleneksel merkezlerde zgnl salayan etmenler, kullanclarn, dokuyu oluturan ticari yaplar ve dini kurumlar ile ilikisi, bu yaplar arasnda oluan akslar, yaplarn birbirlerine gre konumlar ve ynelileri olmaktadr. Akropol, Asklepion, Kzl Avlu gibi kltrel miras alanlar ile UNESCO Dnya Miras Listesine girmi bir yerleme olan Bergamann zgn geleneksel merkez dokusu, Osmanl Dneminde birbirine eklemlenerek ina edilen ticari ve dini geler ile olumu ve tarihsel sre iinde gelierek gnmzdeki haline gelmitir. Ancak bu srete uzun sre koruma amal imar planndan yoksun kalm, koruma amal olmayan imar plan kapsamna alnm ve fiziksel olarak bozulmalara maruz kalmtr. Bu almada 2009 ve 2018 yllarnda geleneksel merkezde belirlenen snrlar ierisinde tm sokaklarda yaplan tespit ve fotoraflama almalar ile 2018 ylnda zmir II. Numaral Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu Mdrl arivinde yaplan aratrma dorultusunda, Bergama geleneksel merkez dokusunu zgn klan nitelikler, dokunun tarihsel sre iindeki oluum-geliim-deiim sreleri, koruma amal uygulama imar plan onaylanana kadar olan zaman zarfnda dokunun bozulmasna neden olan kararlar ve 2012 tasdik tarihli 1/1000 lekli Bergama Kentsel + III. Derece Arkeolojik Sit Alan Koruma Amal Uygulama mar Plannn geleneksel merkezi ieren plan kararlar ile plan notlar aktarlmaktadr. Yaplan inceleme ve tespitler sonucunda geleneksel merkezlerin korunmas ve srdrlebilirliinin salanmas iin yaplan uygulamalarn etkinlii tartlarak nerilerde bulunulmutur.
Traditional centers have unique patterns where trade, administration, finance, education, culture, entertainment and meeting places are located, naturally formed according to the geography, history, culture and life styles of a period and/or periods with monumental structures, examples of civil architecture, experiences and cultural features. The factors that ensure authenticity in traditional centers are the relations between the users and the commercial-religious structures, the positions, the orientations and the axes formed between these structures. The traditional center of Bergama, which was named in the World Heritage List with its historical and cultural identity,was formed in line with the commercial and religious elements that were built in the Ottoman period and developed in the historical process. However, Bergama traditional center was deprived of the conservation plan for a long time and was included in the non-conservation plan and it was exposed to physical deterioration. In this study, the characteristics of traditional central pattern, the formation-development-change processes of the pattern, decisions that cause the deterioration, the 2012 approval dated 1/1000 scale Bergama Urban+III. Archaeological Site Conservation Plan decisions and plan notes were presented in line with the determinations in the traditional center in 2009 and 2018 and the researches carried out in the archives of the Directorate of Izmir 2nd Regional Cultural Heritage Conservation Board. As a result of the researches and determinations made, the effectiveness of the practices for the conservation and sustainability of traditional centers were discussed and suggestions were presented.

11.
Ankara'da Kentsel Byme: Kent eperinde Bymenin Kontrolne Ynelik Planlama ve Politika Aralar
Urban Growth in Ankara: Planning and Policy Tools For Controlling Growth at the Urban Fringe
Fulya Snac zfndk
doi: 10.14744/planlama.2022.37880  Sayfalar 488 - 509
Kentlerin kontrolsz ve plansz bymesi kentsel yaylmaya neden olmakta ve kontrolsz yaylma, enerji tketiminin artmas, altyap ve ulam gereksinimlerinin fazlalamas, ekosistemler zerinde bask olumas gibi ekolojik ve sosyo-ekonomik sorunlara yol amaktadr. Kontrolsz ve plansz bymeye yol aan politik, ekonomik ve sosyal faktrlerin olumsuz sonular ise arlkla kent eperlerindeki yaam etkilemektedir. Trkiye'de birok kent bu faktrlerden etkilenmesine ramen, kent eperinde kontrolsz bymeden kaynaklanan gerilimleri inceleyen snrl sayda alma bulunmaktadr. Bu makale, Trkiyenin bakenti Ankarada yaanan kentsel byme srecinin ve bymenin kontrol iin uygulanan planlama ve politika aralarnn arkasnda yer alan gerekeleri tanmlamay amalamaktadr. Aratrma, bymenin kontrol konusunda gerekleen ve gereklemeyen politikalar ile planlama aralarn tartarak bu erevede teorik ve pratik dzeyde katkda bulunmaktadr. Kent eperindeki deiime vurgu yaparak, kentsel bymeyi kontrol etmek iin daha etkili planlama ve politika aralarna ihtiya olduunu belirtmektedir. Makalenin nemli sonularndan biri, Ankarada 19.yzyldan gnmze kadar bymenin kontrolne ilikin birok strateji ve ara gelitirildiidir. Ancak, Ankara kenti iin oluturulan meknsal planlarda bymenin kontrolne dair kamulatrma, yeil kuak, yerleme snr belirleme, yerleimi blgelere ayrma, kentsel younluu arttrma, desantralizasyon, koridorlar zerinde byme, karma kullanmn tevik edilmesi ve entegre kent formu stratejileri nerilmesine ramen, aratrma zellikle 1980lerden sonra artan piyasa odakl ve parac planlama uygulamalarnn kent eperindeki gerilimleri arttrdn ortaya koymaktadr.
Uncontrolled and unplanned growth of cities causes urban sprawl, leading to various ecological and socio-economic problems such as increasing energy consumption, infrastructure and transportation requirements and stress on ecosystems. The negative results of political, economic and social factors causing uncontrolled and unplanned growth impacts mostly on life at the urban fringe. The cities in Trkiye have been also influenced from these factors, nevertheless, there are only a limited number of studies examining the tensions at the fringe arising from uncontrolled growth. This article aims to identify the rationales behind urban growth process and the implementations of planning and policy instruments for growth control in Ankara, the capital of Trkiye. This research contributes at both theoretical and practical levels, investigating the realized and unrealized policies and planning tools for growth control, reveals the need for more effective planning and policy instruments, with emphasis on the change in fringe. One of the important results of the research is that many strategies and tools have been produced for the control of urban growth since the 19th century up until the present day in Ankara. However, although the growth control strategies have been proposed in urban plans of Ankara as expropriation, greenbelt, creation of a boundary for the settlement, separating the settlement into districts, increasing building densities in city, decentralization, growth along the corridors, encouraging mixed-use development and integrated urban form strategy, the research reveals that the tensions at the fringe have increased particularly after the 1980s due to the markedled and partial planning implementations.

DERLEME
12.
Web of Science Veri Tabanna Gre Trkiyede Kent almalar
Urban Studies in Turkey According to Web of Science Database
Mustafa Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.91328  Sayfalar 510 - 518
Bu almada Web of Science veri tabannda bulunan Trkiyede ehirleme ve ehirler ile ilgili almalar betimsel ve bibliyometrik bir analize tabi tutulmutur. Konu ile ilgili aratrma makalesi, inceleme makalesi, kitap blm, tam metni yaynlanm sunum gibi toplam 2370 adet alma incelenmi ve almalar yllara, lkelere, dergilere ve yazarlara gre snflandrlmtr. Elde edilen veriler VOSviewer program kullanlarak ortak yazar analizi, anahtar kelime analizi, ortak alnt analizi gibi eitli analizlere tabi tutulmutur. Tm bu almalar sonucunda Web of Science veri taban zelinde Trkiyedeki ehirleme ve ehirlerle ilgili almalarn 1980lerde balam olmakla birlikte 2010 ylndan sonra alma saysnda ve disiplin eitliliinde byk bir art olduu gzlenmitir. lgili literatrde yaynlanan almalarn byk bir ksm Trke ve Trkiyedeki kurumlara mensup olan yazarlar tarafndan retilmi olmakla birlikte 11 adet farkl dil ve 72 farkl lkeden ilgili literatre katkda bulunmutur. Bu konuda aratrma yapan balca kurumlar T, ODT, Gazi niversitesidir. lgili almalarn kaynak bazl dalmnda ise Megaron, Planlama, ODT Mimarlk Fakltesi Dergileri n plana kmaktadr. Ortak atf analizinde almalarnda ise en sk bavurulan yazarlarn lhan Tekeli, David Harwey, alar Keyder olduu tespit edilmitir. lgili almalarn anahtar kelimelerinin analizinde en ok kullanlan kelimelerin baka bir ifadeyle odaklanlan konularn banda kentsel dnm, g ve kentsel yenileme olduu tespit edilmitir.
In this study, the publications in the Web of Science database on urbanization and cities in Turkey were submitted to a descriptive and bibliometric analysis. A total of 2370 studies, such as research articles, review articles, book chapters, and presentations with the full text of which were published, were examined, and the studies were classified according to years, countries, journals and authors. The obtained data were subjected to various analyzes such as co-author analysis, keyword analysis, co-citation analysis using the VOSviewer package program. As a result of all the studies, it has been observed that there has been a great increase in the number of studies and in the diversity of disciplines after 2010, although the studies on urbanization and cities in Turkey, in particular on the Web of Science database, started in the 1980s. It has been with the writers' 11 different language related literature courses, as well as an academic element in most of the literature articles. The main institutions conducting research on this subject have been ITU, METU, and Gazi University. Megaron, Planning and METU Faculty of Architecture Magazines have come to the fore in the sourcebased distribution of related studies. In the co-citation analysis, it has been determined that the most frequently referenced authors are lhan Tekeli, David Harwey, and alar Keyder. In the analysis of the related studies keywords, it has been determined that the most used words are urban transformation, migration and urban renewal, in other words, the most focused topics.

ARATIRMA ZETI
13.
Yerlemeler ve Karmaklk Kuram
Settlements and Complexity Theory
Emine Yetikul
doi: 10.14744/planlama.2022.20053  Sayfalar 519 - 526
1980li yllardan itibaren kreselleme, teknolojik ilerlemeler, ekonomik, sosyal ve demografik deiimle birlikte corafi ve siyasi gelimelerin de etkisiyle Trkiyede mekansal rnt deimitir. Bu deiim srecinde yerleme sistemindeki il, ile merkezi kademelenmesi, kentsel, krsal alan veya tarm, tarm d gibi ikilemler giderek ortadan kalkmtr. Krsal alann olmad bir yap ve ynetim biimi ile bykehirler yeniden tanmlanmtr. Yerlemeler artk snrlar belirgin olan yaplar btn olarak deil eitli younluklardaki ve ilevlerdeki alarn btn olarak grlmektedir. Bu dorultuda, Trkiyede deien yerleme rntsnn irdelenmesi ve bu deiimin ana belirleyicilerinin ortaya karlmas iin TBTAK Kentleme Program ars kapsamnda niversite-kamu ibirliiyle ok ortakl bir aratrma projesi gelitirdik. zmir rnei ile Trkiye'de Deien Yerleme rntsnn Yorumlanmas balkl Projemizi 15 Nisan 2018 15 Ekim 2021 tarihleri arasnda yrterek tamam-ladk. Projede, yerlemeleri ve yerleme rntsn anlamak ve yorumlamak iin Karmaklk Kuramnn hem nicel hem de nitel aratrma yntemleri ieren mikro-makro kavramsallatrma temelli bir yaklam izledik. Bu yazda, zmir rnei zerinden yerlemelere ilikin gelitirdiimiz bu Aratrma Projesinin ana hedefleri ile genel aratrma erevesi aklanmtr. zmir kent blgesi ve metropoliten alann farkl mekansal ve zamansal leklerde inceleyen Projenin, kentsel temalar (kentsel evre, kentsel altyap, krsal evre, kentsel ulam ve kentsel dnm), kavramlar ve bulgular ana hatlaryla verilmitir. Buna ek olarak, planlama alannn/kurumunun nasl ve ne ekilde dnmesi gerektii tartmas da yaznn sonunda yer almaktadr.
From 1980s, globalization and technological advances, and demographic, economic and social changes, together with effects of geographical and political developments, have transformed the settlement pattern in Turkey. Traditional settlement hierarchy as well as dichotomies between urban and rural or agricultural and non-agricultural areas has become obsolete. With legislative and institutional arrangements that includes rural areas but disregard them, greater (metropolitan) municipality definition has changed too. Now, instead of being a totality with clearly defined borders, settlements have also become a totality of networks with various densities and functions. In this context, a multi-partner Research Project within the scope of TBTAK Urbanization Program Call was developed in university-public agency cooperation. The Project titled Interpretation of Settlement Pattern Changes in Turkey: The Case of zmir was carried out between April 15, 2018 and October 15, 2021. It was aimed to examine the settlement pattern changes in Turkey and reveal the main determinants of the transformation. In the project, an approach based on micro-macro level conceptualization of Complexity Theory, which includes both quantitative and qualitative research methods, was followed. This article represents main targets and general research framework of the Research Project, which exemplifies Izmir city region and metropolitan area at different spatial and temporal scales. Various urban themes (urban environment, urban infrastructure, rural environment, urban transportation and urban transformation), concepts and main findings of the project are outlined. The final section discusses how and in what ways the planning discipline/institution should be transformed in respect to Complexity Theory thinking.

GR YAZISI
14.
Kamusal Mekan Tasarmn Katlma Sunmak
Presenting Public Space Design to Participation
Ahmet Kvan Kutluca, nci Olgun, Meliz Akyol Alay
doi: 10.14744/planlama.2022.24654  Sayfalar 527 - 535
Makale zeti | Tam Metin PDF

15.
Otoriter Kentlemeyi Atatrk Havaliman zerinden Berlin - Tempelhofa Bakarak Okumak
Reading Authoritarian Urbanization through Atatrk Airport by looking at Berlin - Tempelhof
Tayfun Kahraman, Tuba Inal-Cekic, Meri Demir Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2022.75875  Sayfalar 536 - 541
Makale zeti | Tam Metin PDF

KITAP NCELEME
16.
Kentsel heterotopya: zgrleme mekn olarak eikler kentine doru
Urban heterotopia: Towards the city of thresholds as a space of emancipation
Demet Deryanur eker
doi: 10.14744/planlama.2022.83584  Sayfalar 542 - 545
Makale zeti | Tam Metin PDF

DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
17.
Hakem Indeksi
Reviewer List

Sayfa 546
Makale zeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale