Planlama Dergisi
Zonguldak’taki Endüstriyel Peyzajın Kent Kimliğine Etkisi [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 424-441 | DOI: 10.14744/planlama.2022.78055

Zonguldak’taki Endüstriyel Peyzajın Kent Kimliğine Etkisi

Saadet Gündoğdu1, Fuat Fidan2
1Mimarlık Bölümü, Samsun Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Samsun, Türkiye
2Mimarlık Bölümü, Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Karabük, Türkiye

Ayırt edici özelliği tanımlayan/ vurgulayan kimlik kavramına kent kimliği açısından bakıldığında kent kimliğinin; kente değer ve anlam kazandıran, kenti diğerlerinden ayıran ve kente özgü unsurlardan oluşan bir olgu olduğu görülmektedir. Kentlerde kimlik unsurlarını insanların deneyimlemesi o kente ait ortak bir kimliğin oluşmasını ve aidiyet duygusunun gelişmesini sağlamaktadır. Küreselleşmeyle birlikte yere özgü olmayan aynı tipte/ üslupta üretilen çeşitli yapılar kentlerin kimliksizleşmesine ve tektipleşmesine neden olmaktadır. Endüstri devrimi kentlere yeni yapı tipolojileri ve sosyal yaşamla birlikte yeni kimlik ve imajlar kazandırmıştır. Türkiye’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Zonguldak ili de kömür endüstrisi ile kimlik kazanmış bir kenttir. Zonguldak kentinin kimliğini oluşturan bu değerlerin zaman içerisinde insan ve doğal kaynaklı tehlikelerle zarar görmesi/ yok olması kent imajının ve öz kimliğinin sürdürülebilirliğini riske atmaktadır. Bu çalışmada, Zonguldak’taki kent kimliğini oluşturan endüstri mirası değerleri analiz edilerek sürdürülebilirlik ve endüstriyel peyzaj kavramı bağlamında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel mirasın korunması, endüstriyel miras, endüstriyel peyzaj; sürdürülebilir miras; kent kimliği.

The Effect of Industrial Landscape on the Urban Identity in Zonguldak

Saadet Gündoğdu1, Fuat Fidan2
1Department of Architecture, Samsun University Faculty of Architecture and Design, Samsun, Türkiye
2Department of Architecture, Karabük University Faculty of Architecture, Karabük, Türkiye

When the concept of identity that defines/emphasizes the distinctive feature is considered from the urban identity standpoint, the urban identity consists of elements that are particular to the city, and that give value and meaning to the city, distinguishing it from others. Experiencing these identity elements of the city by the people enables the formation of a common identity belonging to that city and the development of a sense of belonging. With globalization, various structures of the same type/style, which are not unique to the place, cause the cities to become disidentification and uniform each other. The industrial revolution brought new building typologies to the cities and new identities and images together with the social life. Zonguldak province, located in the Western Black Sea region of Turkey, is also a city that has gained its identity shaped with the coal industry. The fact that these values, which constitute the urban identity of Zonguldak province, are damaged/destroyed by human and natural factors over time puts the sustainability of the city's image and selfidentity at risk. In this study, the industrial heritage values that constitute the urban identity of Zonguldak will be analyzed and discussed in the context of sustainability and industrial landscape concept.

Keywords: Cultural heritage preservation, industrial heritage, industrial landscape; sustainable heritage; urban identity.

Saadet Gündoğdu, Fuat Fidan. The Effect of Industrial Landscape on the Urban Identity in Zonguldak. Planning. 2022; 32(3): 424-441

Sorumlu Yazar: Saadet Gündoğdu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale