Planlama Dergisi
Web of Science Veri Tabanına Göre Türkiye’de Kent Çalışmaları [Planning]
Planning. 2022; 32(3): 510-518 | DOI: 10.14744/planlama.2022.91328

Web of Science Veri Tabanına Göre Türkiye’de Kent Çalışmaları

Mustafa Kahraman
İstanbul Üniversitesi, İstanbul

Bu çalışmada Web of Science veri tabanında bulunan Türkiye’de şehirleşme ve şehirler ile ilgili çalışmalar betimsel ve bibliyometrik bir analize tabi tutulmuştur. Konu ile ilgili araştırma makalesi, inceleme makalesi, kitap bölümü, tam metni yayınlanmış sunum gibi toplam 2370 adet çalışma incelenmiş ve çalışmalar yıllara, ülkelere, dergilere ve yazarlara göre sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler VOSviewer programı kullanılarak ortak yazar analizi, anahtar kelime analizi, ortak alıntı analizi gibi çeşitli analizlere tabi tutulmuştur. Tüm bu çalışmalar sonucunda Web of Science veri tabanı özelinde Türkiye’deki şehirleşme ve şehirlerle ilgili çalışmaların 1980’lerde başlamış olmakla birlikte 2010 yılından sonra çalışma sayısında ve disiplin çeşitliliğinde büyük bir artış olduğu gözlenmiştir. İlgili literatürde yayınlanan çalışmaların büyük bir kısmı Türkçe ve Türkiye’deki kurumlara mensup olan yazarlar tarafından üretilmiş olmakla birlikte 11 adet farklı dil ve 72 farklı ülkeden ilgili literatüre katkıda bulunmuştur. Bu konuda araştırma yapan başlıca kurumlar İTÜ, ODTÜ, Gazi Üniversitesidir. İlgili çalışmaların kaynak bazlı dağılımında ise Megaron, Planlama, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergileri ön plana çıkmaktadır. Ortak atıf analizinde çalışmalarında ise en sık başvurulan yazarların İlhan Tekeli, David Harwey, Çağlar Keyder olduğu tespit edilmiştir. İlgili çalışmaların anahtar kelimelerinin analizinde en çok kullanılan kelimelerin başka bir ifadeyle odaklanılan konuların başında kentsel dönüşüm, göç ve kentsel yenileme olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, Türkiye şehirleri, Türkiye’de şehir-leşme, şehir çalışmaları.

Urban Studies in Turkey According to Web of Science Database

Mustafa Kahraman
Istanbul University, Istanbul, Türkiye

In this study, the publications in the Web of Science database on urbanization and cities in Turkey were submitted to a descriptive and bibliometric analysis. A total of 2370 studies, such as research articles, review articles, book chapters, and presentations with the full text of which were published, were examined, and the studies were classified according to years, countries, journals and authors. The obtained data were subjected to various analyzes such as co-author analysis, keyword analysis, co-citation analysis using the VOSviewer package program. As a result of all the studies, it has been observed that there has been a great increase in the number of studies and in the diversity of disciplines after 2010, although the studies on urbanization and cities in Turkey, in particular on the Web of Science database, started in the 1980s. It has been with the writers' 11 different language related literature courses, as well as an academic element in most of the literature articles. The main institutions conducting research on this subject have been ITU, METU, and Gazi University. Megaron, Planning and METU Faculty of Architecture Magazines have come to the fore in the sourcebased distribution of related studies. In the co-citation analysis, it has been determined that the most frequently referenced authors are İlhan Tekeli, David Harwey, and Çağlar Keyder. In the analysis of the related studies’ keywords, it has been determined that the most used words are urban transformation, migration and urban renewal, in other words, the most focused topics.

Keywords: Bibliometric analysis, Turkish cities, urbanization in Türkiye, urban studies.

Mustafa Kahraman. Urban Studies in Turkey According to Web of Science Database. Planning. 2022; 32(3): 510-518

Sorumlu Yazar: Mustafa Kahraman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale