Planlama Dergisi - Planning: 28 (3)
Cilt: 28  Say: 3 - 2018
GR YAZISI
1.
40 Yl Sonra Foa Koruma Plan zerine Bir Sylei
Foa Conservation Plan, an Interview After 40 Years
mer Hamdi Kral, Seluk Yener
doi: 10.14744/planlama.2018.63497  Sayfalar 253 - 260
Makale zeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Bir Planlama rnei Olarak Ky Enstitleri Deneyimi
The Village Institutes Experience of Turkey as a Planning Case Itself
Gul Simsek, CANSIN MERCANOLU
doi: 10.14744/planlama.2018.32548  Sayfalar 261 - 281
Ky Enstitleri, Cumhuriyetin ilannn ardndan modernleme srecine giren Trkiyenin tarihinde, krdan balayan bir kalknma vizyonuna sahip planl bir eitim hamlesinin en etkin zneleridirler. Uzun yllar sren bir ulusal savan ardndan, lkenin yksek oranda bir krsal nfusa ve dk bir eitim dzeyine sahip olduu gz nnde bulundurularak, kra ncelik veren eitim odakl bir kalknma planlanmtr. O dnemin aydnlanma ruhu ile ky enstitleri vizyonu bir araya gelerek lke sathnda 1940-1948 yllar arasnda 21 blgede ky enstitleri kurulmutur. Ky enstitleri kurulu kararnn arkasnda, bu yorgun fakat kararl lkenin iinde bulunduu koullarn geni bir analizinin izleri bulunmaktadr. Tm ky enstitleri; ada kltrel, bilimsel ve uygulamal bilgilerin saland ortamlar olmalarnn yansra yere zg isel kaynaklardan beslenmeleri ile kalknmann lokomotiflerinden olmulardr. Ky enstitleri; ibirlii ile gerekleen yapm sreleri, teorinin yansra uygulamaya ve retime verdikleri yer, kamps organizasyonlar, zgn eitim modelleri, planl geliim sreleri, bulunduklar yreye ve lkeye olan katklar gibi nitelikler ile, allm eitim kurumlarndan farkllaan bir yere sahiptirler. lkesel ve blgesel planlamadan sorumlu bir kuruluun olmad bir dnemde, dnemin eitimden sorumlu bakanl; dnya iin ok yeni bir eitim anlayn lkeye tantm olmann yansra, eitim kurumlarnn yer seimlerinde blgesel bazl bir ngry gelitirmitir. Bu noktada almann temel amac; ky enstitlerini, enstitlerin kuruluunda gzetilmi olan planl yaklam zerinden deerlendirmektir. Aratrma; o dneme ait belgeler ile ky enstitleri zerine yaplm almalardan derlenen yazl ve grsel kaynaklar nda srdrlmektedir. Ortaya kan sonular; yere zg dinamiklerinin ortaya karlmasn bekleyen blgeler ncelikli olmak zere, ulusal ve blgesel lekte bir planlama vizyonuna sahip eitim yaklamlar iin bugn de yol gsterici niteliktedir.
Village institutes are the active subjects of planned education movement having development vision that rose from villages in the history of Turkey, which entered in the process of modernism with the proclamation of the Republic. After a national war extended for many years, a development giving precedence to the villages and focusing on education was planned by taking into consideration of high level of rural population and low level of education in the country. The spirit of enlightenment and the vision of rural institutes came together, and 21 village institutes were founded throughout the country between 1940 and 1948. On the background of founding village institutes, there are the marks of a comprehensive analysis of the conditions of this exhausted but determined country. All the village institutes were the locomotives of development by virtue of the fact that feed by endogenous resources alongside the contemporary cultural, scientific, and applied knowledge they provided. Village institutes have unique features in comparison with the usual educational institutions such as their collaborative construction processes, emphasis on practicing and producing they placed besides theoretical information, spatial organization of campuses, precious education models, planned development processes, their contributions to the locality and the country as well. When there was no public institution responsible for national and regional planning, the ministry responsible for education developed a regional-based vision while deciding the locations of these institutions, besides it introduced an education approach to the country that was very new for the world. At this point, the main purpose of this research is to evaluate the village institutes regarding the planned approach that had been taken into consideration in their establishment process. The research is conducted through the records concerning that period, and the written and visual documents compiled from the studies carried on about the village institutes. The results reached have a guiding role even for today for the regions primarily waiting for their local-specific dynamics to be revealed, and also for educational approaches those have a planning vision at national and regional levels.

ARATIRMA MAKALESI
3.
Tarihi, Kltrel ve Doal Deerlerin Korunmas ve Ynetiminde Yeni Bir Yaklam: anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan
A New Approach for Conservation of Historical, Cultural and Natural Assets and Management: anakkale Battles Gallipoli Historical Site
Dilek Erden Erbey
doi: 10.14744/planlama.2018.40469  Sayfalar 282 - 301
Kentsel, ekonomik ve politik dinamiklerin basks karsnda tarihi ve doal alanlarn hassasiyeti ve korunmalarnn nemi gn getike artmaktadr. Buna bal olarak koruma yaklamlar da geliim gstermekte ve etkin koruma iin yeni yaklamlar gelitirilmektedir. lkemizde koruma alanndaki uygulamalar, uluslararas kurum ve kurulular tarafndan da tavsiye edilen ilkelere paralellik gsterse de halen, doal ve kltrel mirasn korunmas ve ynetiminde btncl ve etkin olmayan paracl yaklamlarn yaratt sorunlar devam etmektedir.
Doal ve kltrel mirasn korunmas ve ynetiminde nemli bir planlama arac haline gelen alan ynetimi, giderek artan sayda ve eitlilikte oluturulan alan ynetim planlar ile koruma mevzuatmzda ve uygulamalarnda yerini almtr. Alan ynetimi mevzuatna ek olarak, 19.06.2014 tarihinde yrrle giren 6546 sayl anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanl Kurulmas Hakknda Kanun kapsamnda; anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan Bakanlnn kurulmas ile tarihi alan ynetimi ile lkemizde koruma alannda mevzuat ve yaklam asndan yeni bir dnem balamtr.
Alan ynetimi ve tarihi alan ynetiminin genel yaklam ile erevesi UNESCO tarafndan belirlenmitir. Ancak, tarihi alan ynetimi yaklam, alann zgn nitelikleri nedeni ile 2863 sayl yasaya bal oluturulmu olan 26006 sayl Ynetmelikin salad ynetimsel aralardan farkl bir yasa ve yaklam niteliindedir. rgtsel yaplanma ve yetkiler balamnda karlatrldnda, anakkale Savalar Gelibolu Tarihi Alan ynetimi mevzuatnn getirdii en nemli farkllk; alan bakanlnn tzel bir kiilik olmas, alann yerinden ynetilmesi, kendisine zg bir mevzuat, rgtlenme modeli ve btesinin bulunmasdr. Alan Ynetimi ile Ant Eser Kurulunun Kurulu ve Grevleri ile Ynetim Alanlarnn Belirlenmesine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelike bal alan ynetimi yaklamnda ise; alan bakan, danma kurulu ve egdm denetleme kurulunun atanmas yetkisi Kltr ve Turizm Bakanlndadr. Bakanlk tarafndan belirlenen ynetim alanlarnn mevzuat ortaktr ve alana zg bir bte yoktur.
Alan ynetim planlarnn hazrlanmas ve uygulanmas sreleri asndan karlatrldnda ise; tarihi alan ynetim plan, Tarihi Alan Bakanl tarafndan hazrlanr veya hizmet alm yolu ile hazrlattrlr, Bakanlk tarafndan onaylanr, alan bakanl bnyesindeki birimler tarafndan uygulamas yaplr ve denetlenir. Alan ynetim planlar ise; Kltr ve Turizm Bakanl tarafndan veya hizmet alnarak yaptrlr.
Korumann etkinlii balamnda deerlendirildiinde; tarihi alan ynetimi btncl koruma yaklam temellidir; doal, arkeolojik, tarihi ve kentsel kltr varlklarnn korunmas ve ynetilmesine ynelik olarak tarihi alan bir btn olarak ele almaktadr. Bu adan, lkemizde bugne dek gelitirilmi olan koruma yaklamlarndan farkl olarak; kendine zg rgtlenme, bte ve mevzuat ile yerinden, etkin, ve btncllk balamnda deerlendirilmesi gereken nemli bir yeni yaklam olarak ortaya kmaktadr.
Tarihi alann korunmas, iyiletirilmesi ve gelitirilmesine ynelik olarak gelitirdii spesifik ilkeler, mevcut koruma mevzuat iindeki yasal dzenlemelerin dna kan yeni bir koruma yaklamn tanmlamaktadr. Bu yeni yaklam, tarihi alanlarn korunmas ve srekliliinin salanmas alarndan mevcut koruma mevzuatn tamamlayc niteliktedir.
lkemizde oluturulan tm ynetim plan rneklerinin salad deneyim ile tarihi alan ynetimi yaklam, koruma ve ynetilmeyi bekleyen dier tarihi alanlara ynelik zgn ve btncl yaklamlarn gelitirilmesinde nemli bir model oluturacaktr.
Facing the pressure of urban, economic and political dynamics, the importance of conserving the historical and natural areas is increasing. Consequently, conservation approaches are also developing and new approaches for effective conservation are being developed. Although the practices in the conservation field in our country are parallel to the principles recommended by international institutions and organizations, there are still problems arising from integrated and ineffective particle approaches in the protection and management of natural and cultural heritage.
Site management, which has become an important planning tool in the conservation and management of natural and cultural heritage, has taken place in our conservation legislation and practices with an increasing number and diversity of field management plans.
In addition to the field management legislation, Law on the Establishment of Gallipoli Historical Area Presidency of the Gallipoli Wars No. 6546, which entered into force on 19.06.2014, The Establishment of the Gallipoli Historical Area Presidency of the Gallipoli Wars has begun for management of heritage.
Although the general approach and framework of the site management is defined by UNESCO, the historical area management approach, is a different law and approach than the administrative tools provided by the Regulation No. 26006, which was established in accordance with the law No. 2863 based on the specific characteristics of the area. When compared to organizational structure and administration, the most important difference brought by the Gallipoli Historical Site Management Legislation of the Gallipoli Wars; the Historical Area Presidency is a legal entity, in-place manage, has its own legislation, organizational model and own budget.
According to the site management approach, which is related to the law No. 2863; the president of the field, the advisory board and the authority to appoint the coordinating board are commissioned by Ministry of Culture and Tourism. The legislation of the management areas defined by the Ministry, not differentiated and there is no specific budget determined for the area.
When the preparation and implementation of field management plans are compared in terms of their processes; the historical site management plan shall be prepared by the Historical Area Presidency of the historic area or by means of service procurement, be approved by the Ministry and shall be implemented and supervised by the units within the field presidency. Site management plans are made by the Ministry of Culture and Tourism.
When assessed in terms of the effectiveness of conservation; historical area management is based on holistic conservation approach; deals with the historical area as a whole for the conservation and management of natural, archeological, historical and urban cultural assets. In this respect, unlike the conservation approaches that have been developed so far in our country, it emerges as an important new approach that should be evaluated with its own organization, budget and legislation, and in-place governance, effectiveness and integrity.
The specific principles developed for the conservation, improvement and development of the historic site define a new conservation approach that goes beyond the legal regulations in the existing protection legislation. This new approach is complementary to the existing conservation legislation in terms of the conservation and continuity of historic sites.
With the experience provided by all the management plan cases established in our country up until now, the new approach of the historic area administration will become an important model in the development of holistic approaches towards conservation and other historic areas waiting to be managed.

4.
Meknn retimi ve Lefebvrein Meknsal l Kavramsallatrmasnn Grnrl: Taksim Gezi Park rnei
The Production of Space and the Visibility of Lefebvres Spatial Triad: The Case of Taksim Gezi Park
Pnar Yurdadn Aslan, NUR YAVAN
doi: 10.14744/planlama.2018.25338  Sayfalar 302 - 314
Bu almada sosyal gerekliin bir paras ve (yeniden) retim dayanaklarndan olan mekn unsurunun, gereklii aklama ve deiim dinamiklerini besleme olanaklarnn gsterilmesi amalanmaktadr. almann yasland temel perspektif Lefebvrenin l mekn kavramsallatrmas ve bu ereve etrafnda rlen mekn felsefesi balamdr. Bu erevede Gezi Park Olay; park ve yakn evresini gsterir imar planlar, uydu grntleri ve fotoraflar yoluyla tarihsel sreteki deiim ortaya konularak, mekn praksisi temas ile ele alnmaktadr. Parkta yaanan srecin farkl faillerin mekn retim etkinlii zerine kurulu, mdahale ve kartn retme biiminde gelien tarihsel ve meknsal bir sreklilii barndrd grlmtr. Bu durum alma bakmndan, ikin bir gerilime sahip olduu kabul edilen mekn temsilleri ve temsil meknlarna odaklanmay anlaml klmaktadr. 2013 ylnda yaanan protestolardan bu yana konuya ynelik ok ynl ve ok boyutlu almalar yaplm olup, bu alma ile konunun sosyo-meknsal ieriminin derinletirilecei dnlmektedir.
In this paper, it is aimed at demonstrating how space, as a part of the social reality and as a tool for reproduction, may contribute to the forces of social change and to the explanation of social reality. The theoretical background of the study is basically composed out of Lefebvres spatial triad conceptualization together with general philosophy of space. Within this frame, Gezi Park Event are handled with reference to the theme of spatial praxis and with reference to its historical development depicted via various master plans exhibiting its vicinity, satellite imaging and pictures. It has been seen that recent incidents experienced in Gezi Park can be better understood taking into consideration its past reproduction processes which mostly depend on the struggle between the actors interventions and counter-interventions. Such a view point necessitates focusing on the alleged immanent tension between the space representations and representations of space. Paying due interest to the rich oeuvre of Gezi Park protests, this paper will hopefully provide a socio-spatial perspective for a more comprehensive understanding of the issue.

5.
Su Korkusu Konusunda Bir nceleme: Kadky rnei
An Examination of Fear of Crime: Kadky Example
Nilgn olpan Erkan, Beril SEVN
doi: 10.14744/planlama.2018.82787  Sayfalar 315 - 327
Su korkusu, kiinin bir suun maduru olacana ilikin yaad korku veya endie olarak tarif edilmektedir. Bireyin yaam biimini etkiledii gibi toplumsal dzeni de bozan bir durum olan su korkusu bu nedenle geni kapsaml, karmak ve bir o kadar da nemli bir sorundur. zellikle kalabalk kentlerde su korkusu meknsal kaynakl olmasnn yan sra sosyal, psikolojik pek ok faktre baldr. Birey tehlike ve tehdit altnda olmasa bile su korkusu hissedebilmektedir. Bu da su korkusu kavramn kentsel bir fenomen haline getirmektedir.
Su korkusu kentlerdeki gvenli yaam tehdit eden su ile ilikili ama ksmen de sutan bamsz bir olgudur. Yaplan aratrmalara gre su oranlarnn art ile su korkusunda art saptanrken, su oranlarndaki azalma, su korkusunda ayn paralelde bir azalmaya neden olmamaktadr. Bu sre de su korusu konusunda etkili baka faktrlerin olduunu gstermektedir.
Bu almada stanbulun en gvenli ilk ilesinden bir olan Kadkyn merkezinde Kadkyde yaayanlar, alanlar ile ziyaretilerin su korkusu aratrlmtr. zellikle hangi zaman dilimi, ne tr meknsal zellikler ve durumlarn su korkusuna neden olduu saptanmaya allmtr. Bunlar saptayabilmek adna alma alannda farkl zamanlarda gzlem yaplm ve meknn kullanclar ile 387 anketten oluan bir alma yrtlmtr. Bu almada katlmclara Kadkyde hangi amala ve hangi zaman aralnda bulunduklar sorulmu, devamnda kendilerinde korku oluturan durumlar ve meknlar deerlendirmeleri istenmitir.
Elde edilen sonularn byk blm uluslararas yaznda sz edilen yaklamlarla rtmektedir. Kullanclarn iinde bulunduklar meknsal koullar yorumlayarak algya dayal bir risk deerlendirmesi yaptklar ve buna bal karanlk ve sszln su korkusunu arttrd grlmektedir. Ayrca gvensizlik duygusunun ziyaretiler tarafndan daha ok hissedildii gibi konular dorulanrken, duvar yazlar gibi baz meknsal zelliklerin Kadkyde su korkusuna ok da fazla etki etmedii saptanmtr. Bu sonulara ek olarak anket almasndan elde edilen verilere gre Kadkyde su korkusu konusunda tedbir alnmas gereken yerler belirlenmi, bu konudaki Kadkyller ile ziyaretilerin farkl hissedip hissetmedikleri ve nedenleri anlalmaya allmtr.
Fear of crime is described as a fear or anxiety of becoming a victim of a crime. The fear of crime affects the way of life of the individual, is therefore a comprehensive, complicated and an important problem. It is not only a spatial matter but is also connected to social and psychological factors. This makes the concept of fear of crime an urban phenomenon. Fear of crime is associated with crime that threatens the safe life in cities, but is also partly independent of the crime itself. According to researches, the decrease in crime rates do not lead to a decrease in fear of crime in the same parallel. This process shows that there are other factors influencing the fear of crime.
In this study, fear of crime has been researched on people who live, work or are visiting Kadky, one of the top three safest districts in Istanbul. The study focuses on the time zone, spatial features and situations to determine causes of fear of crime. In order to be able to identify that, observations were made in the field of study and a study of 387 survey was conducted with the users of the site. In this study participants were asked what purpose and what time interval they were in Kadky, and they were desired to evaluate the situations and places that create fear in them.
Most of the results are confirmed the issues mentioned in the international literature. By the interpreting the spatial conditions in which the users exist, its seen that they make a risk assessment based on perception and that darkness and despair related to it increase the fear of crime. While issues such as feeling of insecurity are confirmed more by visitors, a few spatial measures were found not to have much effect on the fear of crime in Kadky. In addition to these, according to the results obtained from the questionnaire survey, places where measures should be taken about the fear of crime in Kadky have been determined and it has been tried to understand if the residents and visitors feel differently.

6.
Komuluk Birimi leinde Yapl evreyi Biimlendiren Planlama Kararlarna likin Sonularn llmesine Ynelik ok Deikenli Bir Yntem nerisi
Proposal of a Multivariate Method to Measure the Results of Planning Decisions Which Shape the Built Environment on the Neighborhood Unit Scale
Kadriye Burcu Yavuz Kumlu, ule Tde, Ruen Kele
doi: 10.14744/planlama.2018.07379  Sayfalar 328 - 347
Kentler, gnlk yaantnn temellerini oluturan sosyoekonomik etkinliklerin sregeldii yap, evre ve insandan oluan sistemler btndr. Kenti oluturan sistemlerin btnlnn salanmas, gnlk yaamn devamllnn da salanabilmesi iin gerekletirilmesi gereken sosyoekonomik etkinliklerin srekliliinin salanmas iin nemlidir. Bu erevede, sz geen sosyoekonomik etkinlikler, kentlerin yapl evresi kapsamnda gerekletirilir. Kent planlamas da kentin yapl evresini biimlendiren en nemli aralardandr. Planlama yoluyla mekna ilikin olarak alnan arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarmna ilikin kararlar, iinde yaadmz yapl evreyi biimlendiren kararlardr. Yaadmz yapl evre de insanlarn gnlk yaantsn dorudan etkileyebilme kabiliyetine sahiptir. Bu etkinin derecesini tespit edebilmek amacyla gerekletirilecek almalarda yapl evrenin biimlenmesinde rol olan planlama kararlarna ilikin sonularn llmesi gerekmektedir. Dolaysyla bu almayla; arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarmna ilikin planlama kararlaryla biimlenen yapl evrenin mevcut durumunun; srasyla kullanm eitlilii, younluk durumu ve belirlenen komuluk birimi tasarm ltlerinin salanp-salanmadna ynelik sonularnn ele alnarak llmesine ilikin bir yntem nerisi gelitirilmitir. Gelitirilen yntem, komuluk birimi leindeki yapl evrenin arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarm erevesinde niceliksel balamda analizinin nasl yaplabileceine ilikin varsaymsal (hypothetical) bir rnek zerinde aklanmtr. Bu yntem, esnek bir yapya sahip olduundan farkl komuluk birimlerinde, farkl alt-ltler ele alnarak uygulanabilir. Bylelikle yapl evrenin arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarm dorultusundaki mevcut durumu tespit edilerek, yapl evreyle kentlilerin ulam tercihleri, salk durumlar (obezite, ruh sal vb.), konut yer seimi, toplumsallk bilinci ve aidiyeti gibi olduka geni bir yelpazede yer alan eitli olgular arasndaki iliki belirlenebilecei gibi arazi kullanm, younluk ve komuluk birimi tasarm erevesinde yapl evrenin sosyal, evresel ve ekonomik srdrlebilirlie etkisi de tespit edilebilir.
Urban areas are considered as the integrated systems which are consisted of structures, environment and people, as well as they are holding the socio-economic activities that constitute the fundamentals of the everyday life. Providing the integration of the systems, which constitute the urban areas is significant in the sense that providing the maintenance of the daily life. In this context, the places, where aforesaid socioeconomic activities going on are the components of the built environment in the urban areas. Urban planning within this sense is conceived as the most important tool, which shape the components of the urban built environment. Land use, density and neighbourhood design decisions related with the urban space have a crucial role in structuring the built environment where we are living in and the built environment has the ability of directly affecting the daily life of its inhabitants. In order to determine these effects, it is required to measure the components, which shape the built environment. In this context, a method on the neighbourhood unit scale has been proposed to enable researchers to analyse numerically the built environment within the scope of land use diversity, density situation and whether the certain neighbourhood design criteria are provided, which are the results of the planning decisions related with land use, density and neighbourhood design, respectively. This proposed method could be applied to different neighbourhoods, by considering various sub-criteria. Hereby, existing situation of the built environment, in the context of land use diversity, density and neighbourhood design could be analysed numerically. Therefore, it would be possible to determine whether there is a correlation among the obtained results with the travel behaviour, medical condition (as obesity, mental health etc.), household residential choice, sense of community and place attachment etc. of the inhabitants. As well, it would be possible to confirm if there is a relation between the results of the planning decisions in the sense of land use, density and neighbourhood design characteristics of the built environment with social, environmental and economical sustainability.

7.
Site ve Mahalle Yerleimlerinde Ak Alan Oyunlarnn Karlatrlmas: Tekirda rnei
A Comparision of Childrens Outdoor Games in Gated Communities and Non-Gated Residential Neighbourhoods: The Case of Tekirda
Okan Tandoan
doi: 10.14744/planlama.2018.24008  Sayfalar 348 - 365
Gnmzde bahe, bo alanlar ve zellikle sokak gibi ak alanlarda oyun oynayan ocuk says, ocuk oyunlar ve oyun sresi azalm, ocuk oyunlar deimitir. ocuklar nceki kuaklara gre bata sokak olmak zere ak alanlarda daha az oyun oynamaktadr. Bunun nedenleri ocuklarn televizyon ve dijital medyaya bamll, ebeveynlerin kentsel mekanda su ve gvenlik konusundaki endieleri olarak sralanabilir. Ancak kentlerde konut-sokak btnlnn bozulmas bahsedilen bu olumsuz deiimin en nemli nedenlerinden birisidir. Kentlerde otomobil odakl kentsel tasarmlar yannda youn olarak gvenlikli sitelerin inas ile mahalle dokusundan giderek uzaklalmakta, sokaklar ortadan kaldrlmaktadr.
Bu almann amac sokak dokusunun olmad gvenlikli siteler ve geleneksel sokak dokusunu koruyan mahalle yerleimlerinde yaayan ocuklarn ak alanda oyun oynamak iin geirdikleri srenin, oyun oynamak iin seilen mekanlarn ve oynanan oyunlarnn farkllap farkllamadnn belirlenmesidir.
alma alan olarak Tekirdaa odaklanlmtr. alma kapsamnda, Tekirdada gvenlikli sitelerin youn olduu bir mahalle olan Hrriyet Mahallesi ve mahalle ve geleneksel sokak dokusunu yaatan blge olan narl Mahallesi seilmi bu mahallelerde yer alan birer ilkokulda ocuklarla anket almas yaplmtr.
almann sonucunda yaanlan yerleme alanna gre ak alanda oyun oynamak iin geirilen srenin, oyun oynamak iin tercih edilen alann farkllat grlmtr. Mahalle yerleiminde yaayan ocuklar sitede yaayan ocuklardan daha fazla darda oyun oynamak iin zaman geirmektedir. Mahalle yerleimlerinde yaayan ocuklar oyun oynamak iin en ok soka tercih etmektedirler. Gvenlikli sitelerde yaayan ocuklarn ulaamadklar mekanlarn banda ise sokak gelmektedir. Gvenlikli sitelerde yaayan ocuklar oyun oynamak iin evin bahesi, sitenin iinde yer alan ocuk oyun alan ve sitenin iinde yer alan yeil alanlar tercih etmektedir. Yerleme trne gre ocuklarn oyun trleri yalnzca atlama, srama, sekme ve denge oyunlarnda farkllamakta, bu tr oyunlar mahalle yerleimlerinde yaayan ocuklarca tercih edilmektedir.
In todays world, the number of children playing in open outdoor spaces like gardens, open spaces and especially streets, and childrens games and playing time have shrunk drastically and childrens games have changed. Compared to previous generations, children spend less time playing in open areas, particularly, in streets. Reasons like television and digital media addictions, parents fear of crime and security in urban spaces repress children from open outdoor spaces. However, the most significant reason is loss of integrity between residences and streets. Due to the growth in the construction of gated communities along with automobile-oriented urban planning, the culture of traditional neighborhood and street texture have almost disappeared.
The objective of the present study is to identify whether the time children spent in open spaces, childrens play areas and childrens games differentiate according to the types of settlements children live in, namely, gated communities where the traditional street texture no longer exists and non-gated residential neighborhoods where the traditional street texture still lives.
Tekirda province was selected as study area. In the context of the study, Hrriyet Neighborhood, where large number of gated communities take place, and narl Neighborhood, where neighborhood and traditional street textures still live, were chosen. In the study, a survey was conducted and correspondingly one primary school from each neighborhood was included to the study and students studying in these schools participated the survey.
As a result of the study, it was observed that the time spent in open spaces and childrens play areas differentiated according to the types of settlements. Children living in neighborhoods spend more time playing outdoors when compared to children living in gated communities. Children living in neighborhoods mostly prefer playing in the street. On the other hand, street is one of the leading spaces that children cannot access. Children living in gated communities prefer playing in their own gardens or playgrounds and green spaces in gated communities.

DIER (YARIMA, ARATIRMA ZETLERI, ODA GR VE DEERLENDIRMELERI)
8.
Planlama Dergisi 2018 Yl Konu Dizini - Planlama Dergisi 2018 Yl Yazar Dizini
Planlama Dergisi 2018 Yl Konu Dizini - Planlama Dergisi 2018 Yl Yazar Dizini

Sayfalar 366 - 369
Makale zeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale