Planlama Dergisi - Planning: 25 (2)
Cilt: 25  Say: 2 - 2015
GR YAZISI
1.
Tarihi Kent Merkezinde Bitmeyen Bir Film; Perembe Pazar'ndan Kim Gidecek?
An Endless Film in Historical Centre of the City; Who Will Go From Persembe Pazari?
Ceren Balcan
doi: 10.5505/planlama.2015.96168  Sayfalar 81 - 84
Makale zeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Antalya Bykehir Belediyesi Plan Kararlarnn 6360 Sayl Bykehir Kanunu Kapsamnda Deerlendirilmesi
Evaluation of Antalya Metropolitan Municipality Planning Decisions under Metropolitan Law No. 6360
Levent Hansu
doi: 10.5505/planlama.2015.77487  Sayfalar 85 - 92
Kentsel yerlemelerin i ve d glerle her geen gn bymesi bykehir kavramnn ve kanunlarnn da deimesine neden olmutur. Bu byme beraberinde yerel ynetimlerin snrlarn da deimesini beraberinde getirmitir. zellikle Bykehir Belediye snrlar bu bymeye bal olarak her geen gn geniletilmitir. 2004 ylnda yrrle giren 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanunu ile snrlarn belirlenmesinde, lek ve nfus kriterleri getirilmi, bu kanunla pergel (yarap) dzenlemesi olarak adlandrlan yntemle snr geniletmeleri yaplmtr. Ancak, bu kanunun eksiklerinin giderilmesi ve yeni Bykehir Belediyelerinin kurulabilmesi iin 2012 ylnda yeni kanuni dzenlemeye gidilmitir. 6360 sayl Kanun ile Bykehir kavram ve snrlar yeniden belirlenmitir. Kanunda temel amalardan biri de planlama ve koordinasyon asndan imkanlarn en yetkin birim tarafndan ynlendirilmesi dnlmektedir. Bu ynyle en geni lekte daha verimli, hzl ve kaliteli hizmetin oluaca; imar btnl, iblm ve kaynaklarn verimli kullanm ile en uygun ekilde hizmet btnln hedeflenmektedir. lelerin ve kylerin bykehir snrlarna dahil edilmesiyle gelir art, zengin hizmet donanm, uzman personel ve btnlk hizmet anlay sayesinde Bykehirin sahip olduu imkanlara kavuturulaca dnlmektedir. Gnmzde halen devam etmekte olan tartmalar sonrasnda 6360 sayl Bykehir Kanunu Mart 2014 yerel seim sonrasnda uygulamaya girmitir. Kanununun yrrle girdii tarihten gnmze kadar geen 1 yllk sre gz nne alnarak bykehir ve ile belediye meclislerini nasl etkiledii aratrlarak, Antalya Bykehir Belediye Meclisince karara balanan imar plan konular niceliksel olarak deerlendirilmitir.
Each passing day, the growth of urban settlements due to internal and external migration has led to changes in the concepts of law and the metropolis. This growth has also caused a change in the boundaries of local governments. The boundaries of metropolitan municipalities in particular expand every day due to growth. Metropolitan Municipality Act No. 5216, which went into effect in 2004, specified scale and population criteria, expanding borders using a compass (radius) method of arrangement. However, in order to remedy the deficiencies of this act and address the establishment of new metropolitan municipalities, new legislation was adopted in 2012. With Act No. 6360, the concepts of borders and the metropolis were redefined. Regarding planning and coordination, an aim of the act was to reassign management responsibilities in an effort to provide faster, more efficient, and higher-quality service to the largest communities, ensuring the integrity of service with zoning integrity, distribution of labor, and efficient use of resources. It is believed that municipal facilities will converge owing to a growth in revenue derived from the inclusion of towns and villages, enhancements in service equipment, a more qualified workforce, and a holistic approach to service. Metropolitan Law No. 6360 went into effect after municipal elections in March 2014. Today, discussions are still ongoing. Decisions of the Antalya Metropolitan Assembly regarding zoning plans made in the year between the enactment of the law and the present are quantitatively evaluated, and their effects on metropolitan and district councils are investigated.

ARATIRMA MAKALESI
3.
Kentsel Dnm ncesi Kentsel Yaam Kalitesi Aratrmasna Ynelik Yntem nerisi ve Ataehir Barbaros Mahallesi rneklemi
A Pre-application Method For Urban Regeneration Projects By Using Qualitative and Quantitative Indicators of Urban Quality of Life in Istanbul, Atasehir Barbaros Neighborhood
Deniz Erdem Okumu, Engin Eyp Eybolu
doi: 10.5505/planlama.2015.09709  Sayfalar 93 - 106
1999 Marmara Depremi, zellikle stanbulda kentsel dnm kavramn her ynyle tartmaya am olup; 2012 tarihinde yrrle giren, 6306 sayl Afet Riski Altndaki Alanlarn Dntrlmesi Hakknda Kanun ve uygulama ynetmelikleri ise kentsel dnm faaliyetlerine hz kazandrmtr. Faaliyetler kapsamnda, kent merkezinde ilevini yitirmi, eitli ekillerde bozulmaya uram afet riski tayan alanlarn/binalarn yannda; kent eperlerinde, ounlukla 1990l yllarda imar slah planlar ile merulatrlm alanlarn da dnm sz konusu olmaktadr. Ne var ki, doal afet riski seviyesinin yksek ve kentsel yaam kalitesi seviyesinin dk olduu durumlarda, kentsel riskleri azaltarak yaam kalitesini arttrmak, kentleri yeniden canlandrmak ve yenilemek zere bavurulmas gereken kentsel dnmn, sz konusu yasa ve ynetmeliklerinden hareketle gerekletirilmeye allan uygulamalarnn, arazi gelitirme projelerinin bir arac gibi kullanld, toplumda yaygn bir kan haline gelmitir. Bunun nedeni mevcutta dahi yetersiz olan kamusal meknlar ve sosyal donat alanlarnn, sz konusu kanun erevesinde arttrlan imar haklar ile ngrlen nfus artna karlk sabit kalmas; daha da tesinde farkl fonksiyonlarda yerleime alabilmesi durumu ile daha da yetersiz hale getirilmesidir. Ayrca, yaplacak uygulamalarn kentlerdeki yaam kalitesi seviyesini ykseltmek yerine drecei; doal afet zararlarn azaltmaya alrken sosyal afet risklerini arttraca ynnde pheleri gndeme getirmitir.
Bu alma kapsamnda, dnm srecinin balangc olarak, proje alannn kentsel yaam kalitesi asndan mevcut durum incelemelerinin yaplarak sosyal ve fiziksel gerekliliklerin belirlenmesi ve kentsel dnm projelerinin buna ynelik olarak gelitirilmesi dncesi ne karlmaktadr. Buradan yola karak; 6 temel alan altnda snflandrlm, 81 adet kantitatif ve kalitatif gsterge nda dnm ncesi kentsel yaam kalitesi aratrma yntem nerisi ortaya koyulmaktadr. Ortaya konan model, afet odakl kentsel dnm proje almalarnn halen devam ettii, stanbul Ataehir lesi Barbaros Mahallesinde gerekletirilmi olup; etkili ve srdrlebilir kentsel dnm projeleri retme konusunda uygulama alanna da katkda bulunaca dnlmektedir.
The Marmara Earthquake in 1999 brought urban regeneration up for discussion, and the activities has been accelerated by the new law of urban regeneration for risky areas (Law No: 6306) since 2012, especially in Istanbul. As for the activities, not only the city centers lost their functions and the areas destroyed in several ways, the legitimated areas in the 1990s have also been regenerated at the city surroundings because of their unhealthy conditions. However, despite of the purpose of urban regeneration to increase the level of quality of life by decreasing urban risks, it is considered that the projects planned to be implemented nowadays are used as a tool for land development. For instance, within the framework of the law, upsizing the development rights of parcels may be possible to encourage investors for urban regeneration, and currently insufficient public facilities and urban services such as education, health, cultural and recreational facilities may be left constant regardless of the fact that population rise. Furthermore, facilities may be a subject of a functional transformation to yielding functions like residential and commercial units. Thus, some doubts have been raised about such applications will reduce the level of life quality instead of improving and increase the risk of social disasters meanwhile trying to reduce natural disaster risks. This paper argues that the areas or neighborhoods should be analyzed for urban quality of life, for social and physical requirements of current situations before producing the urban regeneration projects. Within this context, a sort of analyze method is propounded by 81 qualitative and quantitative indicators which are existed on intersection of urban life quality and urban regeneration. In the light of spatial values and personal assessments the current level of quality of life requirements are identified. In addition to the spatial perception of people, perceptions and expectations about the urban transformation have been questioned and satisfaction level was determined on sample applications. Proposed method has been used in Atasehir Barbaros Neighborhood, and it is going to contribute producing effective and sustainable urban regeneration projects.

4.
Mevcut Ylmalarn Kmelenmeye Dnmnde likilerin Mekansal Dalm ve Yaknlk Olgusu
The Spatial Distribution of the Relationships and the Proximity Fact, in the Transformation of Agglomerations to Clusters
Burcu Mderrisolu, Emine Ferhan Gezici Korten
doi: 10.5505/planlama.2015.40085  Sayfalar 107 - 121
ktisadi faaliyetlerin belirli bir corafyada ylmas ve bu ylmalarn yaratt meknsal etkiler kent ekonomileri iin byk nem tamaktadr. Bu nedenle, literatrde ylma ekonomileri kl birok kuramsal yaklam gelitirilmitir. Bu yaklamlar ierisinde, kmelenme, firmalarn corafi younlamasn, aktrler, derin ilikiler ve ibirlii ile birletirerek ylmalarn stratejik boyutunu n plana karmaktadr. 1990l yllardan itibaren zellikle gelimekte olan lkelerde sanayi stounun dnm srecine katk salayan etkin bir ara olarak kullanlmaktadr. Bu dnm srecinde; kme aktrleri arasnda kuvvetli sosyal, ekonomik ve teknolojik ilikilerin kurulmu olmas nemli bir rol oynamaktadr.
Bu makalenin temel amac, meknsal yaknln aktrler aras ilikilerin kuvvetlenmesinde etkisinin snanmasdr. Bu amala, stanbul Dudullu mobilya kmesinde ilikilerin meknsal rnts belirlenmitir. Bulgular kapsamnda yerel ilikilerin ibirliine olanak salayan birletirici yapsnn yan sra, teknoloji aktarmnda ve tasarm yaratmnda uluslararas ilikilerin nemi ortaya kmtr. Farkl meknsal dzeylerdeki ilikilerin belirleyicileri ve kme geliimine etkileri de tartlmtr.
The agglomeration of economic activities on a particular geography and their spatial effects has great importance for the urban economies. For this reason, many theoretical approaches are developed based on agglomeration economies in the literature. Among these approaches, clustering highlights the strategic dimension of the agglomerations combining the geographical concentration of the companies with actors, deep relations and cooperation. Beginning from the 90s, especially in developing countries its used as an efficient tool that contributes to the transformation process of the industrial stock. In this transformation process, the set of strong social, economic and technological relations between cluster actors is an important factor.
The aim of this paper is to examine the impact of spatial proximity on strengthening the relations between actors. Thus, the spatial patterns of the relations are defined in Istanbul Dudullu furniture cluster. Within the scope of findings, the importance of international relations in design creation and technology transfer comes up, besides the connective structure of local relations that allows the cooperation. The determiners of the relations at different spatial levels and their influences on cluster development are also discussed.

5.
Trkiyedeki BBS2 Blgelerini Lojistik Firmalarnn Datm Sistemleri ile Tekrar Dnmek
Rethinking Nuts2 Regions in Turkey with Logistic Firms Distribution Systems
Adem Sakarya, Glden Erkut, Yiit Evren
doi: 10.5505/planlama.2015.09719  Sayfalar 122 - 133
Bu makalede, Trkiyede mevcut kademelenme sistemi olan BBS2 yapsnn, Trkiyede yer alan lojistik firmalarnn datm sistemleri ile karlatrlmas amalanmaktadr. Bu karlatrma, kentsel kademelenme kavram temel zemin alnarak yaplmaktadr. Kentsel kademelenme kavram ile ilgili kuramlar ilk olarak neo klasik dnemde ortaya konulmu daha sonra liberal dnemde gelitirilmitir. Bu kuramlarn farkl yaklamlara, varsaymlara sahip olmasna ramen tmnde ortak olarak nfus ve alan arasnda gl, pozitif bir korelasyonun olduu grlmektedir. Bu korelasyon deeri, almada BBS2 ile nc parti lojistik firmalarnn (3PL) datm alarnn karlatrlmasnda bir ara olarak kullanlmaktadr.
almada, Avrupa Birlii uyum yasalar kapsamnda gelitirilen zelde BBS2 ve genelde statistiki Blge Birimleri Snflandrmas incelenmekte ve BBS2 yapsnn kademelenme kuram ile ilikisi kurulmaktadr. Ayrca, BBS2 yapsnn oluum sreci sorgulanarak deerlendirmeler yaplmaktadr. almann dier bir temel konusu olan lojistik sektr ile ilgili genel bir ereve izilip, lojistik kavramnn deiimi ve i dnyasndaki kullanm aklanmaktadr. Bunun yannda, lojistik sektrnde yer alan 3PL firmalarnn yapsna ve datm a zelliklerine deinilmekte ve Trkiyede yer alan 3PL firmalarnn, alma erevesinde drd ile yaplan yar yaplandrlm grmeler deerlendirilmektedir.
almann sonucunda, BBS2 ve firmalarn datm alarnn korelasyon katsaylar karlatrlmakta, kademelenme kuramna uygunluklar deerlendirilmektedir. Sonuta, firmalarn datm a yaplarnn BBS2 sistemine gre kademelenme kuramna daha uygun olduu grlmektedir. BBS2 ile firmalarn datm a arasndaki bu farklln nedenleri, oluturulan younluk haritalar ile incelenmekte ve temel farklln merkez ve etki alan snrlarnn belirlenmesinde olduu grlmektedir.
In this paper, comparison of present urban hierarchy system, NUTS2, and logistic firms distribution systems in Turkey is aimed. This comparison is made by taking urban hierarchy concept as base. The first theories about urban hierarchy concepts had been built in neo classical era and after they were developed in liberal era. Although, these theories have different approaches, assumptions, it is commonly mentioned that there is a strong positive relation between population and area. This correlation value is used in the paper as an instrument in comparison NUTS2 and third party logistic (3PL) firms distribution system.
In the study, generally NUTS and particularly NUTS2 that were developed within the context of European Union cohesion policy are examined and NUTS2 is associated with urban hierarchy theory. Moreover, some evaluations are made by investigating the establishment process of NUTS2. There is a general framework about the other concept of this study; logistic. Development, changing of logistic concept and using of logistic in business world are explained. Also, structure and distribution system of 3PL firms are mentioned and semi structured interviews with four 3PL firms in Turkey are evaluated to understand these structure and distribution system.
In conclusion, correlation coefficients of NUTS2 and firms distribution systems are compared, their suitability to urban hierarchy theories are evaluated. Eventually, it is seen that firms distribution systems are relatively suitable to urban hierarchy compared to NUTS2. Reasons of the differences between NUTS2 and firms distribution systems are examined by density maps, and it is seen that main differences originate form determination of centers and tributary area borders.

6.
Akdeniz Blgesinde Kentleme Srecinin Krsal Bileenleri: 70 Yl Sonra Erdemli
Ula Bayraktar, Burak Beyhan, Nilgn Kiper, Ali Cenap Yololu, Hakan Erkl
doi: 10.5505/planlama.2015.96977  Sayfalar 134 - 146
Bu metin erevesinde yapmay amaladmz, gnmz Trkiye krsal hayatnn kentsel boyutlarn tehis etmek. Ana savmz, son dnemin krsal gelimelerinde kentsel elerin de, en azndan belli corafyalarda, grmezden gelinemeyecek bir nem arz ettii olacak. Bu niyetle, Mersinin Erdemli ilesi zerine yrttmz almann bulgular nda zirai faaliyetlerin yani en temel krsal elerden birinin devam ve bu sektrn yeni koullara uyum salama srecinde kentsel imkanlarn byk nem tad savn snayacaz. Bunun iin ncelikle Trkiyede tarmn geirdii zellikle son 1980 sonras deiimi ksaca tartp, bu dnmn Erdemli gibi krsal yerleim yerlerinde izledii farkl seyri ele alacaz. 1940'larda 0-300 m rakmdaki ky kuanda narenciye, turfanda sebzecilik gibi emek youn ve kk aile iletmeciliine bal gelien entansif tarm faaliyetlerinin yaygnlamasyla balayan krsal nfusun kylama srecinin, zamanla ky blgelerinin kentlemesine ve giderek bu yerlemelerin ukurova kent-blgesiyle btnleme srecine dnm olduu ilk hipotezimiz olacak. Erdemli'nin tarmsal faaliyetlerinin devamnda gayr- zirai dier kentsel imkanlarn rol oynad da dier bir iddiamz tekil edecek.

7.
LGBTT Bireylerin Buluma Noktas Olarak Kullandklar Meknlarn ehir Planlama Kapsamnda ncelenmesi
Mercan Efe Gney, Funda Demirciolu
doi: 10.5505/planlama.2015.96729  Sayfalar 147 - 157
Kimliin (yeniden) oluumu, gnlk hayatn tm meknlarnda gereklemektedir. Dolaysyla meknlar sosyo-kltrel dinamiklerin srekli olarak yeniden mzakere edilmesi ile yaplandrlmaldr. Ancak Trkiyede baz gruplar tekiletirilmektedir. tekiletirilen gruplardan biri olarak LGBTT (lezbiyen, gey, biseksel, transeksel ve travesti) bireylerin de meknlar planl olarak retilmemektedir. Bu durumun nedeni, planlamann kendisinin heteroseksist bir proje (Frisch, 2002: 254) olmasnn yan sra Trkiyenin toplumsal cinsiyetinin erkek olmasdr. Trkiyede toplumun sadece kadnlardan ve erkeklerden olutuunu grmek isteyen bir anlay bulunduundan, LGBTT bireyleri de kapsayan ve onlara ynelik meknlar sunan bir kenti oluturmak zor grnmektedir. Bu nedenle, cinsiyet dinamikleri planlamann veri alanna girememektedir. Oysaki meknn ve kentin toplumsal srelerden ve beeri pratiklerden bamsz ele alnamayacak bir olgu olmas onun cinsiyet ve cinsel kimlikler temelinde yeniden dnlmesini ve tanmlanmasn zorunlu klar. Makale, tamamlanm bir projenin sonularndan birini yeni bir alma konusu olarak ele almtr. Bu kapsamda makale, zmirde LGBTT bireylerin buluma noktalar bilgisini temel veri alarak, bunlarn ortak ve ayran zellikleri zerinden LGBTT bireylerin kent ierisinde dolarken ne tr yerleri setiini ortaya koymakta ve dolaysyla LGBTT bireyleri de kapsayan kentin nasl olmas gerektiini deerlendirmeye almaktadr.

LookUs & Online Makale