Türkiye’deki İBBS2 Bölgelerini Lojistik Firmalarının Dağıtım Sistemleri ile Tekrar Düşünmek [Planning]
Planning. 2015; 25(2): 122-133 | DOI: 10.5505/planlama.2015.09719  

Türkiye’deki İBBS2 Bölgelerini Lojistik Firmalarının Dağıtım Sistemleri ile Tekrar Düşünmek

Adem Sakarya1, Gülden Erkut2, Yiğit Evren1
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul, Türkiye

Bu makalede, Türkiye’de mevcut kademelenme sistemi olan İBBS2 yapısının, Türkiye’de yer alan lojistik firmalarının dağıtım sistemleri ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu karşılaştırma, kentsel kademelenme kavramı temel zemin alınarak yapılmaktadır. Kentsel kademelenme kavramı ile ilgili kuramlar ilk olarak neo klasik dönemde ortaya konulmuş daha sonra liberal dönemde geliştirilmiştir. Bu kuramların farklı yaklaşımlara, varsayımlara sahip olmasına rağmen tümünde ortak olarak nüfus ve alan arasında güçlü, pozitif bir korelasyonun olduğu görülmektedir. Bu korelasyon değeri, çalışmada İBBS2 ile üçüncü parti lojistik firmalarının (3PL) dağıtım ağlarının karşılaştırılmasında bir araç olarak kullanılmaktadır.
Çalışmada, Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında geliştirilen özelde İBBS2 ve genelde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması incelenmekte ve İBBS2 yapısının kademelenme kuramı ile ilişkisi kurulmaktadır. Ayrıca, İBBS2 yapısının oluşum süreci sorgulanarak değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmanın diğer bir temel konusu olan lojistik sektörü ile ilgili genel bir çerçeve çizilip, lojistik kavramının değişimi ve iş dünyasındaki kullanımı açıklanmaktadır. Bunun yanında, lojistik sektöründe yer alan 3PL firmalarının yapısına ve dağıtım ağı özelliklerine değinilmekte ve Türkiye’de yer alan 3PL firmalarının, çalışma çerçevesinde dördü ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler değerlendirilmektedir.
Çalışmanın sonucunda, İBBS2 ve firmaların dağıtım ağlarının korelasyon katsayıları karşılaştırılmakta, kademelenme kuramına uygunlukları değerlendirilmektedir. Sonuçta, firmaların dağıtım ağı yapılarının İBBS2 sistemine göre kademelenme kuramına daha uygun olduğu görülmektedir. İBBS2 ile firmaların dağıtım ağı arasındaki bu farklılığın nedenleri, oluşturulan yoğunluk haritaları ile incelenmekte ve temel farklılığın merkez ve etki alanı sınırlarının belirlenmesinde olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İBBS2, lojistik, kentsel kademelenme, 3PL, korelasyon


Rethinking Nuts2 Regions in Turkey with Logistic Firms’ Distribution Systems

Adem Sakarya1, Gülden Erkut2, Yiğit Evren1
1Yıldız Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, İstanbul, Turkey
2İstanbul Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, İstanbul, Turkey

In this paper, comparison of present urban hierarchy system, NUTS2, and logistic firms’ distribution systems in Turkey is aimed. This comparison is made by taking urban hierarchy concept as base. The first theories about urban hierarchy concepts had been built in neo classical era and after they were developed in liberal era. Although, these theories have different approaches, assumptions, it is commonly mentioned that there is a strong positive relation between population and area. This correlation value is used in the paper as an instrument in comparison NUTS2 and third party logistic (3PL) firms’ distribution system.
In the study, generally NUTS and particularly NUTS2 that were developed within the context of European Union cohesion policy are examined and NUTS2 is associated with urban hierarchy theory. Moreover, some evaluations are made by investigating the establishment process of NUTS2. There is a general framework about the other concept of this study; logistic. Development, changing of logistic concept and using of logistic in business world are explained. Also, structure and distribution system of 3PL firms are mentioned and semi structured interviews with four 3PL firms in Turkey are evaluated to understand these structure and distribution system.
In conclusion, correlation coefficients of NUTS2 and firms’ distribution systems are compared, their suitability to urban hierarchy theories are evaluated. Eventually, it is seen that firms’ distribution systems are relatively suitable to urban hierarchy compared to NUTS2. Reasons of the differences between NUTS2 and firms’ distribution systems are examined by density maps, and it is seen that main differences originate form determination of centers and tributary area borders.

Keywords: NUTS2, logistic, urban hierarchy, 3PL, correlation


Adem Sakarya, Gülden Erkut, Yiğit Evren. Rethinking Nuts2 Regions in Turkey with Logistic Firms’ Distribution Systems. Planning. 2015; 25(2): 122-133

Sorumlu Yazar: Adem Sakarya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.