Planlama Dergisi - Planning: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - 2019
DERLEME
1.
Yerel Siyasette Yerel Demokrasiyi Geliştirme Uygulamaları: Konsensus Tabanlı İşbirliği Geliştirme Örneği
Applications of Local Democracy Development in Local Politics: Consensus Based Cooperation Development Example
Ümmühan Kaygısız
doi: 10.14744/planlama.2019.07078  Sayfalar 185 - 194

2.
Kamusal Alanın Dönüşümü ve Kentsel Mekanın İletişimsel Niteliği Üzerine Düşünmek
Thinking on the Transformation of the Public Sphere and the Communicative Nature of Urban Space
Meriç Demir Kahraman
doi: 10.14744/planlama.2019.87609  Sayfalar 195 - 201

ARAŞTIRMA MAKALESI
3.
“İmar Barışı” Düzenlemesinin Yerel Yönetimler Düzeyinde Etkilerinin Analizi
Analysis of the Regulation of “Zoning Reconciliation” in Local Governments
Zeynel Abidin Polat
doi: 10.14744/planlama.2019.04796  Sayfalar 202 - 209

4.
Desantralizasyon, Basitleştirme, Deregülasyon ve Yeniden-regülasyon Politikaları Kapsamında Planlamanın Araçsallaştırılması; Bursa’da Riskli Yapı Tespitine Dayalı Parsel Bazındaki Plan Değişikliklerinin Kentsel Mekana Etkisi
Instrumentalization of Planning Within the Scope of Decentralization, Simplification, Deregulation and Re-regulation Policies; the Impact of Parcel-scale Plan Amendments for Risky Buildings Upon Urban Space in Bursa
Zeynep Ece Güler, Levent Ünverdi
doi: 10.14744/planlama.2019.42650  Sayfalar 210 - 228

5.
Kentsel Aidiyette Meydanlar, Trabzon Belediye Meydanı Örneği
Squares in Urban Belonging, the Example of Trabzon Municipality Square
Havva Özdoğan
doi: 10.14744/planlama.2019.60251  Sayfalar 229 - 246

6.
Seka Kağıt Fabrikası Endüstriyel Mirasın Dijital Yöntemlerle Aktarılması
Digital Representation of Seka Paper Mill’s Industrial Heritage
Üftade Muşkara, Oylum Tunçelli
doi: 10.14744/planlama.2019.36002  Sayfalar 247 - 258

7.
Kentsel Mekân Organizasyonu ve Sosyo-Ekonomik Yapı: Hiyerarşik Kümeleme Analizi Kullanılan Grafik Teorisi Temelli Ampirik Bir Çalışma
The Organization of Urban Space and Socio-Economic Characteristics: A Graph Theory-Based Empirical Study Using Hierarchical Cluster Analysis
Edward Boampong, K. Mert Cubukcu
doi: 10.14744/planlama.2019.61687  Sayfalar 259 - 270

8.
‘Yeşil Alan’dan Geleneğe: Somut/Somut Olmayan Kültürel Miras Dikotomisi, Kültürel Peyzaj ve Yedikule Bostancılığını Dünya Mirası Olarak Korumak
From ‘Green Space’ to Tradition: Tangible/Intangible Cultural Heritage Dichotomy, Cultural Landscape and Protecting Yedikule Vegetable Gardening as World Heritage
Bahar Aykan, İpek Başyurt
doi: 10.14744/planlama.2019.03164  Sayfalar 271 - 287

9.
İstinat Duvarlarının Kent Kimlik Ögesi Olarak Değerlendirilmesi - Artvin Örneği
Evaluation of the Retaining Wall as Urban Identity Element -Case of Artvin
Zehra Eminagaoglu, Hilal Surat
doi: 10.14744/planlama.2019.48568  Sayfalar 288 - 298

DIĞER (YARIŞMA, ARAŞTIRMA ÖZETLERI, ODA GÖRÜŞ VE DEĞERLENDIRMELERI)
10.
Planlama Dergisi 2019 Yılı Hakem Dizini
Planlama Dergisi 2019 Yılı Hakem Dizini

Sayfa 299
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale