Planlama Dergisi
Endüstri-Sonrası Kentlerin Değişen ve Dönüşen Kamusal Mekânları [Planning]
Planning. 2016; 26(3): 193-203 | DOI: 10.14744/planlama.2016.21931

Endüstri-Sonrası Kentlerin Değişen ve Dönüşen Kamusal Mekânları

Müge Akkar Ercan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Tarih boyunca kentlerin ayrılmaz parçalarından biri olan kamusal mekânlara 1980’li yılların başlarından itibaren kamu ve özel sektör yanı sıra, farklı toplumsal kesimlerin ilgisinin hızla artmasına paralel olarak, kentsel dönüşüm projeleri, kent pazarlama ve markalaştırma programları aracılığıyla, tasarım açısından yüksek kaliteli kamusal alanlar inşa edilmeye başlanmıştır. Küreselleşme ve neo-liberal kentleşmenin etkisinde oluşan bu gelişmeler, uzun bir süredir kentlerde ihmal edilmiş olan kamusal mekânların iyileştirilmesi ve bu mekânların çok yönlü rollerini sağlıklı ve etkin olarak yerine getirebilmeleri açısından olumludur. Ancak, endüstri-sonrası kentlerde son yıllarda geliştirilen kamusal mekânlar, bazı rolleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu araştırma, 1980’lerden itibaren gelişen kentsel dönüşüm ve kamusal mekân yazınını inceleyerek, endüstri-sonrası kentlerin kamusal mekânlarının değişen ve evrilen rollerini irdelemeyi amaçlamaktadır. Makalenin birinci bölümünde, kentlerde kamusal mekânların rolleri tanımlanmaktadır; ikinci bölümde, 1980’lerin başından itibaren kamusal alanlara artan ilginin nedenleri incelenmektedir. Üçüncü bölüm, endüstri-sonrası kentlere özgü kamusal mekân tiplerinin ve özelliklerinin tanımlanmasına ayrılmıştır. Dördüncü bölümde ise, bu kamusal mekânların rollerinin nasıl değiştiği, 1980’lerden itibaren uygulanan planlama ve tasarım politikalarının bu değişime nasıl hizmet ettiği incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise, yapılan incelemelere dayalı olarak, endüstri-sonrası kentlerin kamusal mekânlarının değişen rollerine yönelik çıkarımlar yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri-sonrası kentler, kamusal mekân, kamusal mekân rolleri.

Changing and Transforming Public Spaces af Post-Industrial Cities

Müge Akkar Ercan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Public spaces have been one of the crucial components of cities for centuries. Since the early 1980s, public spaces have increasingly become subject to broad concern of the public sector, private sector and other segments of the society. Particularly under the influence of globalization and privatization policies, the resurgence of broad interest in public spaces has led to a significant improvement in the design and management qualities of contemporary public realms in cities through city-marketing and imaging programs and urban regeneration projects. The rising interest in the public spaces that were undermined, deteriorated and declined for a long time has brought about a considerable improvement in the qualities of public spaces and their effective operation in public life of post-industrial cities. Nevertheless, the public space literature has frequently hinted at the changing roles and features of the public spaces in post-industrial cities. This article aims to draw attention to the changing and evolving roles of public spaces in the post-industrial cities since the 1980s by reviewing the public space literature of the last thirty years. First, it defines the roles of public spaces in cities, and second, it explains in detail the reasons behind the increasing significance of public spaces since the 1980s. Third, the article describes new types of public spaces in the landscape of post-industrial cities, and their characteristics. Fourth, depicting the design and management features, it underlines the changes in the roles of public spaces of the post-industrial cities. In the conclusion, the article summarizes the key issues discussed in the article and seeks to give clues for urban planning and design practice.

Keywords: Post-industrial cities, public space, roles of public spaces.

Müge Akkar Ercan. Changing and Transforming Public Spaces af Post-Industrial Cities. Planning. 2016; 26(3): 193-203

Sorumlu Yazar: Müge Akkar Ercan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale