Şehirleşme, Enerji Tüketimi ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki İlişki: Yeni Endüstrileşen Ülkeler İçin Panel Ardl Analizi [Planning]
Planning. 2023; 33(3): 421-431 | DOI: 10.14744/planlama.2023.82788

Şehirleşme, Enerji Tüketimi ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki İlişki: Yeni Endüstrileşen Ülkeler İçin Panel Ardl Analizi

Mehmet Akyol
Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Gümüşhane

Dünya nüfusundaki artış, teknolojik ilerlemeler ve ekonomik kaygılar şehirleşme hızını ve enerji tüketimini arttırmaktadır. Artan şehirleşme hızı ve enerji tüketimi ise çevresel sorunları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın temel hipotezi gelişmekte olan ülkelerde şehirleşme hızının ve enerji tüketiminin karbondioksit emisyonunu arttırdığı düşüncesi üzerine kurgulanmaktadır. Bu hipotezin sınanması adına çalışmada şehirleşme, enerji tüketimi ve karbondioksit emisyonu arasındaki ilişki yeni endüstrileşen ülkeler özelinde analiz edilmiştir. 1990-2018 yılları arası dönemin analiz edildiği çalışmada panel ARDL yönteminden yararlanılmıştır. Analizden elde edilen uzun dönem sonuçlar bahsi geçen ülke grubunda şehirleşmenin karbondioksit emisyonunu negatif yönde etkilediğini, enerji tüketimi ve kontrol değişkeni olan ekonomik büyümenin ise karbondioksit emisyonu üzerinde pozitif etkisi olduğunu ifade etmektedir. Kısa dönem sonuçlar ise sadece enerji tüketimin karbondioksit emisyonunu pozitif yönde etkilediğini, diğer değişkenlerin ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığını belirtmektedir. Analiz sonuçları yeni endüstrileşen ülkelerde karbondioksit salınımının azaltılması açısından akıllı şehir uygulamalarına dönük politikaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca enerji tüketiminde yenilenebilir kaynaklara yönelinmesi karbondioksit emisyonunun azaltılmasında kilit rol üstlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji tüketimi, karbondioksit emisyonu; şehirleşme.

The Relationship between Urbanization, Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions: Panel Ardl Analysis for Newly Industrialized Countries

Mehmet Akyol
Department of Economics, Gümüşhane University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gümüşhane, Turkey

An increase in the world population, technological advancement, and economic concerns bring along an increase in urbanization and energy consumption. Increasing urbanization speed and energy consumption cause environmental problems. The main hypothesis of this study is based on the idea that urbanization rate and energy consumption increase carbon dioxide emissions in developing countries. To test this hypethesis, the study analyzed the relationship between urbanization, energy consumption, and carbon dioxide emission specific to newly industrialized countries. Panel ARDL method was utilized in this study that scrutinized the years between 1990 and 2018. According to the long-term results of the analysis, urbanization negatively affects carbon dioxide emission in the country group aforementioned; energy consumption and economic growth that is control variable have a positive effect on carbondioxide emission. Regarding short-term results, only the energy consumption positively affects carbon dioxide emission while other variables are statistically insignificant. The results of the analysis reveal the necessity of policies towards smart city applications in reducing carbon dioxide emissions in newly industrialized countries. In addition, turning to renewable sources in energy consumption plays a key role in reducing carbon dioxide emissions.

Keywords: Energy consumption, carbon dioxide emissions; urbanization.

Mehmet Akyol. The Relationship between Urbanization, Energy Consumption and Carbon Dioxide Emissions: Panel Ardl Analysis for Newly Industrialized Countries. Planning. 2023; 33(3): 421-431

Sorumlu Yazar: Mehmet Akyol, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale