Adramytteion Antik Kenti Bütüncül Koruma Planı [Planning]
Planning. 2020; 30(2): 221-241 | DOI: 10.14744/planlama.2020.74046  

Adramytteion Antik Kenti Bütüncül Koruma Planı

Seher Başlık1, Mehmet Rıfat Akbulut2
1Mı̇mar Sı̇nan Güzel Sanatlar Ünı̇versı̇tesı̇, Enformatı̇k Bölümü, Enformatik Anabı̇lı̇m Dalı, İstanbul
2Mı̇mar Sı̇nan Güzel Sanatlar Ünı̇versı̇tesı̇, Mı̇marlık Fakültesı̇, Şehı̇r ve Bölge Planlama Bölümü, Kentsel Koruma ve Yenileme Bilim Dalı, İstanbul

Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi, Ören Mahallesi Adramytteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı Türkiye’de birçok örneğine rastlanan farklı dönemlere ait kültür izlerinin tabakalaştığı yerleşme alanlarından biridir. Yerleşim sürekliliği gösteren bu tür arkeolojik sitlerde kültürel mirasın korunması ve bilimsel arkeolojik araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi daha zor ve çok çeşitli koruma bileşenini değerlendirmeyi gerektirir. Ayrıca, 21. yüzyılda uluslararası düzeyde yeniden şekillenen koruma bakış açısı ile tanımlanan yeni ilkeler ve kavramlar, tarihi, doğal ve kültürel çevrelerin bütüncül şekilde ele alınmasıyla çağdaş gelişmenin miras değerlerine karşıt olmadığı vurgulanmakta, kentsel mirasın koruma hedefleri ile toplumsal ve ekonomik hedeflerini bütünleştirmektedir. Farklı dönemlere ait kültür izlerinin tabakalaştığı yerleşme alanları için önemli açılımlar getiren uluslararası düzeyde koruma anlayışındaki yeni ilke ve kavramlar makalede, Adramytteion Antik Kenti Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı amaç ve ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Makale kapsamında Ören/Adramytteion Arkeolojik Sit Alanı ve yakın çevresinde kültür mirası ile günümüz yaşamının bütünsel olarak ele alan, gerek arkeolojik araştırma ve kültür mirasının, gerekse yerleşmedeki mevcut yaşamın sürekliliğini yani sürdürülebilirliğini benimseyen koruma planlaması deneyimi paylaşılmakta ve bir örnek olması amacıyla tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adramytteion, arkeolojik sit alanları; koruma planla-ması; kültürel miras.


Adramytteion Ancient City Comprehensive Heritage Preservation Plan

Seher Başlık1, Mehmet Rıfat Akbulut2
1Mı̇mar Sı̇nan Fine Arts University, Department of Informatics, Department of Informatics, Istanbul
2Mı̇mar Sı̇nan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of Urban and Regional Planning, Department of Urban Conservation and Renewal, Istanbul

Adramytteion Ancient City is situated at the Gulf of Edremit in North Aegean, on the shoreline of Ören neighbourhood of the town of Burhaniye of Balıkesir Province. Adramytteion/Ören is one of archaeological sites and settlements where various cultures and civilisations from different historical periods are layered. Preservation of cultural heritage and permanence of archaeologic researches in such places with a continuum of habitation is highly difficult and necessities consideration of a variety of planning component. On the other hand, due to new approaches to preservation of cultural heritage in 21st century on international level and new principles and concepts particularly accentuate a comprehensive assessment of environments with historical, natural and cultural heritage values. Therefore, modern development is not always contradictory to preservation while these approaches integrates preservation of urban heritages with social and economical objectives. Here, new principles and concepts emerged from fresh approaches on international scale which brings important opportunities for places where a multitude of past cultures physically layered are tackled and discussed around the case of Adramytteion Ancient City Preservation Master Plan’s objectives and principles. This plan is discussed here in order to provide a case of its own with almost considerable differences of mainstream preservation planning in Turkey since it seeks sustainability of archaeologic researches and cultural heritages as well as existing life of present neighbourhood.

Keywords: Adramytteion, archaeological sites; preservation planning; cultural heritage.


Seher Başlık, Mehmet Rıfat Akbulut. Adramytteion Ancient City Comprehensive Heritage Preservation Plan. Planning. 2020; 30(2): 221-241

Sorumlu Yazar: Seher Başlık, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.