Türkiye için Mahalle Ölçeğinde bir Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi Önerisi: SEEB-TR Mahalle [Planning]
Planning. 2023; 33(1): 105-122 | DOI: 10.14744/planlama.2022.35683

Türkiye için Mahalle Ölçeğinde bir Sürdürülebilirlik Değerlendirme Sistemi Önerisi: SEEB-TR Mahalle

Sema Ergönül1, İnci Olgun2, Çiğdem Tekin1, Nazire Papatya Seçkin1, Mustafa Özgünler1, Cem Baççıoğlu1, Esra Turgut3, Özge Boso Hanyalı4
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul
2Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İstanbul
3İşbirliği ve İletişim Daire Başkanlığı, BİMTAŞ Boğaziçi Peyzaj Yapım Müşavirlik Teknik Hizmetler San. tik. A.Ş., İstanbul
4Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Yüksekokulu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul

Tüm sektörlerde enerji verimliliğinin artırılması ve doğal kaynakların korunması, özellikle yenilenebilir ürünler, binalar, süreçler, teknolojiler ve hizmetler ile çevre kirliliğinin önlenmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması son derece önemlidir. Bina geliştirme sürecinde bilgi ve teknolojinin ekonomik değere dönüşümünün göstergeleri, çevre dostu binaların yaşam döngüleri boyunca enerji verimli olmaları ve mekânsal kalitenin sertifika sistemleri ile denetlenmesi nedeniyle işletme maliyetlerinin düşeceğidir. Bu bağlamda direktifler ve yönergeler, enerji, planlama ve konut alanlarında üst ölçekte bütüncül bir yaklaşımı öngörmektedir. Ulaşım, enerji ve teknoloji altyapılarının oluşturulması özellikle şehir, bina ve ürün ölçeğinde üzerinde durulması gereken konulardır. Teknolojik çözümlerin toplum odaklı çözümlerle birlikte değerlendirilmesi yapılı çevrenin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Bu anlamda kentsel ölçekte sürdürülebilir değerlendirme sistemleri bazı dönüşüm konularına çözüm getirmekte ve birçok aktörü bir araya getirerek ortak bir vizyon elde edilmesine zemin hazırlamaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki planlama politikalarının yansıması olan böyle bir sistem Türkiye'de henüz mevcut değildir. Bu çalışma, Türkiye’ye özgü bir ölçme ve izleme aracı geliştirilmesinin ilk adımı olarak SEEB-TR Mahalle değerlendirme sistemini tanıtmaktadır. Geliştirilen sistemin inşaat sektöründe kentsel mekân için bir kalite değerlendirme kriteri olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil mahalle, sürdürülebilirlik; sürdürülebilir değerlen-dirme sistemleri.

Development of A Neighborhood Sustainability Assessment System for Turkey: SEEB-TR Neighbourhood

Sema Ergönül1, İnci Olgun2, Çiğdem Tekin1, Nazire Papatya Seçkin1, Mustafa Özgünler1, Cem Baççıoğlu1, Esra Turgut3, Özge Boso Hanyalı4
1Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Istanbul
2Department of City and Regional Planning, Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture, İstanbul
3Department of Cooperation and Communications, BİMTAŞ Bosphorus Landscape Build Consultancy Technical Services San. Tic. A.Ş., İstanbul
4School of Conservation and Restoration of Cultural Property, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul

It is extremely important to improve energy efficiency in all sectors and to spread the use of renewable energy resources to protect natural resources, especially to prevent environmental pollution with renewable products, buildings, processes, technologies, and services. Indicators of the transformation of knowledge and technology into economic value in the building development process are that the operating costs will decrease since environmentally friendly buildings are energy efficient throughout their life cycle and spatial quality is audited by certification systems. In this context, directives and directions foresee a holistic approach in the fields of energy, planning, and housing at an upper scale. The establishment of transportation, energy, and technology infrastructures is the issues that need to be emphasized especially in the city, building, and product scale. The evaluation of techno-logical solutions together with communityoriented solutions may help to improve the built environment. In this sense, sustainability assessment systems at urban scale provide solutions to some transformation matters and also set ground to obtain a shared vision by bringing together many actors. This kind of system, which is the reflection of planning policies in developed countries, is not yet available in Turkey. This paper introduces SEEB-TR Neighborhood assessment system which is developed specifically for Turkey as a new measurement and monitoring tool. It is considered that the developed system will be a quality assessment criterion for urban space in the construction sector.

Keywords: Green neighborhood, sustainability; sustainability assessment systems.

Sema Ergönül, İnci Olgun, Çiğdem Tekin, Nazire Papatya Seçkin, Mustafa Özgünler, Cem Baççıoğlu, Esra Turgut, Özge Boso Hanyalı. Development of A Neighborhood Sustainability Assessment System for Turkey: SEEB-TR Neighbourhood. Planning. 2023; 33(1): 105-122

Sorumlu Yazar: İnci Olgun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale