Planlamaya Rağmen Kentte Var Olabilmek: İzmir Konak’ta Bir Kadın Dostu Kent İncelemesi [Planning]
Planning. 2020; 30(2): 273-293 | DOI: 10.14744/planlama.2020.08379  

Planlamaya Rağmen Kentte Var Olabilmek: İzmir Konak’ta Bir Kadın Dostu Kent İncelemesi

Mercan Efe Güney, Senem Tezcan, Ceren Ağın
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir, Türkiye

Bugün Dünya toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmaları yapmaktadır. Bu tartışmalarda erkeğin sosyal, ekonomik, kültürel, mekânsal vb. egemenliği yerine kadının da erkekle eşitlenebilmesini sağlayacak çözüm yolları aranmaktadır. Ancak Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) gibi kadın ve erkeğe eşit hak ve özgürlükleri sağlamaya yönelik temel metinler dahi ülkelerin ceza hukuku, medeni hukuk ve iş güvenliği gibi alanlarında görülmeye başlansa da sosyo-kültürel yapıdan kaynaklı dönüşümler konusunda doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için henüz yeterli karşılık bulunamamıştır. Durum Türkiye için de geçerlidir. Çünkü Türkiye’de de kadın toplumsal cinsiyet rolleri gereği toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşayamamaktadır. Planlama ise toplumsal değerlerden beslenerek gelecek kurgusu yaptığından kentleri kadının gerek ve önceliklerine göre mekansallaştıramamaktadır. Metin öncelikle planlamanın kadınla kurduğu ilişkiyi açıklayabilmek için planlamanın kadını görmezden geldiği noktaları tartışacak, ardından bu yapıya bir tür karşı çıkış olan kadın dostu kentler programı üzerinden bir kadın dostu kent olan İzmir kentinin merkez ilçesi sayılan Konak’ın en çok kullanılan alanlarından birinde yaptığı alan araştırmasıyla alanın kadın dostu olup olmadığını analiz edecektir. Bir başka deyişle metin, planlamanın kadın için sorun yarattığı konuları ve kadın dostu bir kentin mekânsal karşılıklarının ne olduğunu aktarırken kentin kadını görmezden geldiğini ortaya koyacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kent, kadın; kadın dostu kent; planlama.


Being Able to Exist in the City In Defiance of Planning: An Examination on a Woman-Friendly City in İzmir – Konak

Mercan Efe Güney, Senem Tezcan, Ceren Ağın
Department of City and Regional Planning, Dokuz Eylül University Faculty of Architecture, İzmir, Turkey

Today, the world is discussing gender mainstreaming. Solutions to ensure women’s equality are being sought to address male social, economic, cultural, and spatial sovereignty. However, although primary texts including treatises and legislation advocating the equal rights and freedoms of men and women have recently been composed by experts around in the world in fields such as criminal and civil law and occupational safety, or something to this effect (e.g., the European Convention on Human Rights and the United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), sufficient provision for gender mainstreaming in the context of transformations arising from socio-cultural structure have not yet been made. This is also the situation in Turkey, where women cannot experience gender mainstreaming due to social gender roles. However, since urban planning literally builds the future drawing upon social values, it has been unable to modify cities according to women’s needs and priorities. Accordingly, this paper discusses how urban planning ignores women and explains how this issue can be addressed utilizing the Womenfriendly Cities Program, which is a type of objection to this patriarchal structure. This paper then analyzes whether Konak, the central town in İzmir (known to be a “womenfriendly” city), is truly womenfriendly by performing a field study in one of Konak’s most used areas. In other words, this paper reveals the fact that urban spaces ignore women while explaining the spatial provisions of the “womenfriendly” city as well as ways in which urban planning negatively affects women.

Keywords: City, women; women friendly city; planning.


Mercan Efe Güney, Senem Tezcan, Ceren Ağın. Being Able to Exist in the City In Defiance of Planning: An Examination on a Woman-Friendly City in İzmir – Konak. Planning. 2020; 30(2): 273-293

Sorumlu Yazar: Mercan Efe Güney, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.