Yürüme Davranışlarının Fiziksel Aktivite Açısından İncelenmesi: Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi [Planning]
Planning. 2023; 33(3): 449-466 | DOI: 10.14744/planlama.2023.01069

Yürüme Davranışlarının Fiziksel Aktivite Açısından İncelenmesi: Gölbaşı İlçesi, Kızılcaşar Mahallesi

Leila Akbarishahabi
Kapadokya Üniversitesi, Mimarlık, Tasarım Ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Nevşehir, Türkiye

Yürüme gibi fiziksel aktivitelerin, çeşitli araştırmalarla kanıtlanmış sağlık üzerinde çok sayıda yararı bulunmaktadır. Bu bağlamda kentsel tasarım projeleri, insanları yürümeye teşvik etmeye yönelik uygulamaları içermeli ve bu projeler, yaşayanların demografik özellikleri de dikkate alınarak oluşturulmalıdır. Bu çalışma, bireylerin yürüme sıklığı ve süresini etkileyen yapılı çevre özelliklerinin belirlenmesi ve kişisel faktörlerin yürüme davranışları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmada çevresel ve bireysel özelliklerin yürüme davranışları üzerindeki önemini değerlendiren örnek araştırmalar incelenmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda bir anket tasarlanmıştır. Anket Ankara ili Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi'nde yaşayan yetişkin kadın ve erkeklerden oluşan toplam 400 mahalle sakini ile gerçekleştirilmiştir. Anketlerden elde edilen veriler betimsel istatistikler, T-testi, ANOVA ve Regresyon analizi ile incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda güvenlik, peyzaj yoğunluğu, düz arazi ve konfor, görsel çeşitlilik gibi çevresel özelliklerin katılımcıların yürüme sıklığı ve süresi ile anlamlı ilişkilere sahip olduğu görülmüştür. Ek olarak, çalışma cinsiyet, gelir ve eğitim durumu gibi kişisel faktörlerin bireylerin yürüme sıklığını ve süresini etkilediğini ispatlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapılı çevre, kişisel faktörler; yürünebilirlik; yürüme sıklığı; yürüme süresi.

Investigation of Walking Behaviours in Terms of Physical Activity: Gölbaşı District, Kızılcaşar Neighbourhood

Leila Akbarishahabi
Department of City and Regional Planning, Cappadocia University Faculty of Architecture, Design and Fine Arts, Nevşehir, Turkey

Physical activities such as walking have numerous health benefits proven by various studies. In this context, urban design projects should include implementations aimed at encouraging people to walk, and these projects should also be created considering the residents' demographic characteristics. This study aimed to determine the built environment features that affected individuals' walking frequency and duration while also looking into the impact of personal factors on walking behaviours. The study examined sample studies evaluating the importance of environmental and individual characteristics on walking behaviours, and a questionnaire was designed in line with the results obtained. The questionnaire was conducted with a total of 400 neighbourhood residents, consisting of adult women and men, living in the Kızılcaşar neighbourhood of the Gölbaşı district located in Ankara. The data obtained from the questionnaires were analysed with descriptive statistics, T-test, ANOVA, and Regression analysis. As a result of the analyses, environmental characteristics such as safety, landscape density, flat terrain and comfort, and visual diversity had significant relationships with the participants' walking frequency and duration. Additionally, the study confirmed that personal factors like gender, income and educational status impact individuals' walking frequency and duration.

Keywords: Built environment, personal factors; walkability; walking dura-tion; walking frequency.

Leila Akbarishahabi. Investigation of Walking Behaviours in Terms of Physical Activity: Gölbaşı District, Kızılcaşar Neighbourhood. Planning. 2023; 33(3): 449-466

Sorumlu Yazar: Leila Akbarishahabi, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale