Planlama Dergisi
Planlamadan Uygulamaya Yerel İklim Eyleminde Yaşanan Zorluklar: Belediyeler İçin Bir Yönetişim Modeli Önerisi [Planning]
Planning. 2024; 34(1): 22-35 | DOI: 10.14744/planlama.2024.88319

Planlamadan Uygulamaya Yerel İklim Eyleminde Yaşanan Zorluklar: Belediyeler İçin Bir Yönetişim Modeli Önerisi

Ender Peker, Anlı Ataöv
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Yerel yönetimler, iklim krizi ile mücadelede ilgili tüm kurum ve kuruluşların aktif katılımını sağlayacak, etkili bir yerel iklim eylem planlamasının başat aktörleridir. Türkiye’de yerel düzeyde iklim eylem planı hazırlayan belediyelerin sayısı oldukça sınırlı olmakla birlikte, bu planların uygulanma süreçlerinde farklı zorluklar ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle, bu makale, gündeminde iklim değişikliği konusu yer alan büyükşehir ve ilçe belediyelerinden oluşan, toplam 13 belediye ile yapılan katılımlı bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktadır. Araştırma, eylem planlarının uygulanmasında yaşanan zorluklara ve zorlukları aşmak için ihtiyaç duyulan konulara odaklanmaktadır. Araştırma süreci, grup ve telefon mülakatları, anket ve katılımlı atölye çalışmaları gibi nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yürütülmüştür. Bulgular, çalışmaya katılan belediyeler arasında ortaklaşan zorluk alanlarının beş ana grup altında toplandığını göstermektedir. Bunlar, eyleme yönelik bilgi eksikliği, kurumlar arası birlikte çalışma ve iş birliği eksikliği, kısıtlı kurum kaynağı, yasal zorluklar ve finansal zorluklar olarak sıralanmaktadır. Kolektif iklim eyleminin gerçekleşmesi için çok aktörlü bir yönetişim mekanizmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bu ihtiyaca cevap veren bir yönetişim modeli üretmiştir.

Anahtar Kelimeler: klim değişikliği, iklim eylem planı; yerel iklim eylemi; yönetişim.

Challenges in Local Climate Action from Planning to Implementation: A Governance Model for Municipalities

Ender Peker, Anlı Ataöv
Department of Urban and Regional Planning, Middle East Technical University, Faculty of Architecture, Ankara, Turkey

Local governments play a crucial role in local climate action planning, fostering the active involvement of relevant institutions and organizations in tackling local climate challenges. However, despite the preparation of climate action plans by a relatively small number of local governments, progress in implementing these plans has been sluggish. This article presents the results of participatory research conducted with 13 municipalities, including both metropolitan and district municipalities, all actively engaged in addressing climate change issues. The research delves into the challenges encountered during the implementation of these prepared action plans. Utilizing a blend of qualitative and quantitative methodologies, including group and telephone interviews, questionnaires, and participatory workshops, ensured the comprehensiveness of the research methodology. The findings underscore five common areas of difficulty faced by the participating municipalities: inadequate action-oriented knowledge, legal hurdles, staff-related and institutional challenges, financial limitations, and insufficient collaboration among institutions. Overcoming these challenges requires the establishment of a multi-actor governance mechanism to promote collective climate action.

Keywords: Climate change, climate action plan; local climate action; governance.

Ender Peker, Anlı Ataöv. Challenges in Local Climate Action from Planning to Implementation: A Governance Model for Municipalities. Planning. 2024; 34(1): 22-35

Sorumlu Yazar: Ender Peker, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale