Planlama Dergisi
Trakya'da Lojistik Köy Yerseçimi: AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Hibrit Model Yaklaşımı [Planning]
Planning. 2023; 33(2): 251-265 | DOI: 10.14744/planlama.2023.70298

Trakya'da Lojistik Köy Yerseçimi: AHP ve TOPSIS Yöntemleriyle Hibrit Model Yaklaşımı

Senay Oğuztimur, Gizem Nur Kılçarslan, Ecem Alıcı, Kâmil Serdengeçti
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Trakya Bölgesi, İstanbul’a olan yakınlığı, güçlü sanayi altyapısı ve ülkemizin batıya açılan kapısı olması nedenleriyle, yoğun yük hareketliliğine konu olmaktadır. Bölgede karayolu taşımacılığının dengesiz hakimiyeti söz konusudur. Lojistik unsurlar plansız ve kontrolsüz gelişmekte, bölgenin plan bütünlüğünü tehdit etmekte ve lojistik performansını zayıflatmaktadır. Benzer deneyimler yaşayan bölgelerde, çözüm olarak lojistik köyleri geliştirmişlerdir. Bu bağlamda, çalışmamız Trakya'da yapılması düşünülen lojistik köy için en uygun yeri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Lojistik köy yer seçimi için; ekonomik, kolay anlaşılabilir, hızlı, kalitatif ve kantitatif verilerin birlikte kullanılabildiği esnek ve evrensel bir modelin oluşturması hedeflenmiştir. Bu modelin oluşturulması sürecinde literatür taraması ve alan çalışması verileri eş zamanlı olarak sürece katılmıştır. Literatürde, lojistik köy yerseçimi için çok kriterli karar verme teknikleri arasında yer alan AHP ve TOPSIS yöntemlerinin en çok tercih edilen iki yöntem olduğu tespit edilmiştir. Bu veriden hareketle, çalışmamız bu iki yöntemi karşılaştırmalı bir biçimde yorumlamaktadır. Literatür taramasına ek olarak alan çalışması yapılmış, yerseçimi ölçütleri, alt ölçütleri ve seçenekleri uzmanlarla derinlemesine mülakatlar geliştirilmiştir. Lojistik köy yerseçimi için erişilebilirlik, maliyetler, arazi özellikleri ve sosyal fayda ölçütleri dikkate alınmıştır. Seçenekler; Tekirdağ, Çerkezköy, Marmara Ereğlisi ve Havsa olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları, AHP ve TOPSIS uygulamalarının uyumlu ve tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: AHP, lojistik köy; çok kriterli karar teknikleri; TOPSIS; Trakya.

Logistics Center Location Optimisation in Thrace: A Hybrid Approach Using AHP and TOPSIS Methods

Senay Oğuztimur, Gizem Nur Kılçarslan, Ecem Alıcı, Kâmil Serdengeçti
Department of City and Regional Planning, Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye

The region of Thrace, its proximity to Istanbul, the strong industrial infrastructure, and road transport in the region, due to the fact that our country is the gateway to Europe, are subject to strong mobility of loads. The load transport facilities in the area have an imbalanced relationship with one another. Unplanned and uncontrolled development of logistical components compromises logistical performance and jeopardizes the region's planned integrity. As a result of similar failures with living industrial towns, logistics villages have been created. The purpose of this paper is to choose the best location for the envisaged logistics community in Thrace. The location of the logistics village should be chosen using a system that is affordable, simple to grasp, quick, qualitative, adaptable, and universal. This model was developed by combining data from field research and book reviews at the same time. According to the literature review, the two most preferred methods for multi-criteria decision-making in logistics center siting are AHP and TOPSIS. Based on this data, our study provides a comparative interpretation of these methods. Literature In addition to the survey, a field study was conducted, site selection criteria, in-depth interviews with experts on sub-criteria, and options were developed. The criteria of accessibility, costs, land characteristics, and social benefit criteria were taken into account. Tekirdağ, Çerkezköy, Marmara Ereğlisi, and Havsa were identified as options. The results of the study showed that the AHP and TOPSIS applications provided consistent and uniform results.

Keywords: AHP, logistics center; multiple criteria decision making; TOPSIS; Thrace.

Senay Oğuztimur, Gizem Nur Kılçarslan, Ecem Alıcı, Kâmil Serdengeçti. Logistics Center Location Optimisation in Thrace: A Hybrid Approach Using AHP and TOPSIS Methods. Planning. 2023; 33(2): 251-265

Sorumlu Yazar: Senay Oğuztimur, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale