Planlama Dergisi
Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri [Planning]
Planning. 2017; 27(1): 38-56 | DOI: 10.14744/planlama.2016.43534

Türkiye’deki Çoklu Spor Organizasyonlarının Kentlerin Gelişimine Etkileri: Erzurum, Trabzon ve Mersin Örnekleri

Servet Karaca, Burak Beyhan
Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mersin

Günümüzde, dünyanın başka bölgelerinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük ölçekli etkinliğe ev sahipliği yapma eğilimi, özellikle markalaşma, tanıtım, pazarlama ve yatırım fonlarını, yerel ve bölgesel kalkınmanın bir aracı olarak kullanılmasıyla artmıştır. Bu strateji sanayisizleşme sorunu yaşayan ülkelerde kentsel ve bölgesel kalkınmanın önemli bir aracı haline gelmiştir ve ilgili ülkelerde son 30 yıldır ekonomik kalkınmayı tetiklemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de kentlerin bazıları, 2000’li yılların ortasından itibaren bu uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Bu kapsamda, bu çalışma Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen Erzurum, Trabzon ve Mersin çoklu-spor etkinliklerinin etkilerini irdelemektedir. Genel olarak, bu çalışmada, bu büyük etkinliklerin düzenlendikleri kentlerde yarattıkları etkilere odaklanılarak, merkezi ve yerel yönetimlerce söz konusu etkinlikler yardımıyla yaratılması istenilen hızlı kentsel gelişme ve dönüşümün kapsamının ve gerçekleşme düzeyinin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Çalışma, oyunlar öncesinde, boyunca ve sonrasında kent dokusundaki ve mekanındaki fiziksel, ekonomik ve sosyo-kültürel değişim ve dönüşümleri resmetmektedir. Etkinlikleri gerçekleştirmek için yapılan projelerin planlama ve yönetimine odaklanılarak, etkinliklere ev sahipliği yapan şehirlerin gelişimi için yaratılan fırsatlar eleştirel bir bağlam içinde ele alınacaktır. Bu tür büyük organizasyonların kentsel değişim üzerindeki etkisi, sadece projelerin planlanması ve yönetimi değil aynı zamanda bu olayların bir parçası olarak inşa edilen altyapıların doğru kullanımı ve yönetimi açısından da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Büyük etkinlikler, çoklu spor organizasyonları, spor eksenli yenileme, Türkiye (Trabzon, Erzurum ve Mersin), kentsel-bölgesel gelişim.

The Impact of Multi-Sport Events on the Developmental Dynamics of Cities: the Case of Erzurum, Trabzon and Mersin in Turkey

Servet Karaca, Burak Beyhan
Mersin University Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, Mersin

Nowadays, in Turkey as well as in other parts of the world the tendency of hosting mega events has increased owing to the employment of particularly branding promotion, marketing, and attracting investment funds as a tool for the local and regional development. This strategy has become an important tool of urban and regional development in the countries suffering from de-industrialization, and it has been widely used in the respective countries to trigger the economic development for the last 30 years. Some of the cities in Turkey have been hosting some of these international events since the mid 2000s. Within this context, this study elaborates the impacts of Erzurum, Trabzon and Mersin multi-sport events recently hold in Turkey. Overall, in this paper, it is aimed to unveil the extent of the rapid urban development and transformation desired by the central and local governments with the help of the mega events by focusing on the effects of the events concerned in the respective cities. The study portrays the physical, economical and socio-cultural change and transformations in urban fabric and space before, during, and after the Games period. By focusing on the planning and management of the projects realized in order to hold the events, the opportunities created for the development of the cities hosting the events will be examined within a critical context. The impact of such mega-events on the urban change are explored in terms of not only planning and management of the projects, but also the proper use and management of the infrastructures built as part of these events.

Keywords: Mega events, multi-sport events, sports-led regeneration, Turkey (Trabzon, Erzurum and Mersin), urban-regional development.

Servet Karaca, Burak Beyhan. The Impact of Multi-Sport Events on the Developmental Dynamics of Cities: the Case of Erzurum, Trabzon and Mersin in Turkey. Planning. 2017; 27(1): 38-56

Sorumlu Yazar: Servet Karaca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale