Planlama Dergisi
Şehirleri Hacklemek: Mimarlık ve Siber Güvenlik Bağlantı Noktasında Şehircilik için Yeni Bir Metodoloji [Planning]
Planning. 2024; 34(1): 58-71 | DOI: 10.14744/planlama.2024.32704

Şehirleri Hacklemek: Mimarlık ve Siber Güvenlik Bağlantı Noktasında Şehircilik için Yeni Bir Metodoloji

Alp Arda1, Kenan Kural2
1Mimarlık ve Tasarım Bölümü, Politecnico Di Torino, Torino
2Mastercard, Siber Güvenlik Danışmanlığı, İstanbul

Mimarlık, kent planlama ve siber güvenlik kesişimini inceleyen bu makale, mimarları ve şehir plancılarını "urban/archi-hacker" olarak tanıtarak kentsel tasarıma yeni bir yaklaşım önermektedir. "Bir mimar ve/veya şehir plancısı bir şehri bir program olarak görse ve bir hacker gibi davransa ne olur?" sorusuyla harekete geçen bu çalışma, kentsel kimlikleri hackleme metodolojileri üzerinden yeniden hayal etmek için spekülatif mimarlığa dalmaktadır. Mimarların ve şehir plancılarının şehri bir program olarak görmeleri için sa-vunuda bulunarak, kentsel çevreleri spekülatif olarak değiştirmek için “de-code”, “encode” ve “re-code” metotlarını özetlemektedir. “De-code” aşaması, şehrin dokusunu literatür, haritalar ve veriler üzerinden analiz etmektedir. “Encode”, “de-code” bulgularına dayanarak bir taslak formüle ederken, “re-code” spekülatif hackleme müdahalelerini vizyon ederek stratejik, yaratıcı çözümler üretmektedir. Bu metodoloji, spekülatif bir çerçeve içinde sunulmuş olup, belirli kentsel bağlamlara uyarlanabilir, dinamik ve iteratif bir süreç önerir. Bu yaklaşım, sadece mimari normları sorgulamakla kalmıyor, aynı zamanda mimarlar, şehir plancıları ve kentsel alanlar arasındaki diyaloğu da zenginleştirmektedir. Makale, mimarlık ve şehir planlamasını siber güvenlikle bütünleştirerek, şehirlerin sosyal dinamiklerini—ekonomik, kültürel ve fiziksel boyutlarıyla birlikte—kapsamlı bir şekilde ele almayı teşvik eder. Sürekli kentsel yeniliklerin geleceğini hayal ederken, “urban/archi-hacker”ların sürekli olarak manzaraları dönüştürebilecek bir geleceği öngörür. Bulgular, doğası gereği spekülatif olup, bu metodolojinin dinamik ve uyarlanabilir bir kentsel geleceği teşvik etme potansiyelini vurgular, aynı zamanda mimarlık-hackleme metodolojileri için yeni olanaklar sunar.

Anahtar Kelimeler: Program olarak şehir, şehir kodlama; siber güvenlik; şehirleri hacklemek; spekülatif mimarlık; şehircilik.

Hacking Cities: A New Methodology for Urbanism at the Nexus of Architecture and Cybersecurity

Alp Arda1, Kenan Kural2
1Department of Architecture and Design, Politecnico Di Torino, Torino, Italy
2Mastercard, Cyber Security Advisory, İstanbul, Turkey

Exploring the intersection of architecture, urbanism, and cybersecurity, this paper introduces architects and urban planners as “urban/archi-hackers,” proposing a novel approach to urban design. Prompted by the question, "What if an architect and/or urban planner viewed a city as a program and acted like a hacker?", it delves into speculative architecture to reimagine urban identities through hacking methodologies. Advocating for architects, and urban planners to view the city as a program, it outlines “de-code,” “encode,” and “re-code” phases to speculatively alter urban environments. The “de-code” phase analyzes the city's fabric through literature, maps, and data. “Encode” formulates a blueprint based on the “de-code” findings, while “re-code” envisions speculative hacking interventions to generate strategic, creative solutions. This methodology, embedded in a speculative framework, proposes a dynamic, iterative process adaptable to specific urban contexts. This approach not only challenges architectural norms but also enriches the dialogue between architects, urban planners, and urban spaces. The paper introduces a new lexicon for urban engagement by integrating architecture and urban planning with cybersecurity, emphasizing a comprehensive understanding of cities' social dynamics, including socio-economic and socio-cultural, as well as physical dimensions. It envisions a future of continuous urban innovation, where “urban/archi-hackers” perpetually transform landscapes. By prioritizing curiosity and imaginative engagement, the findings, inherently speculative, underscore the potential of this methodology to foster a dynamic, adaptable urban future, opening new possibilities for archi-hacking methodologies.

Keywords: City as a program, city coding; cybersecurity; hacking cities; speculative architecture; urbanism.

Alp Arda, Kenan Kural. Hacking Cities: A New Methodology for Urbanism at the Nexus of Architecture and Cybersecurity. Planning. 2024; 34(1): 58-71

Sorumlu Yazar: Alp Arda, Italy
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale