Planlama Dergisi
Trakya’da Şehirsel Saçaklanma: Çorlu Örneği [Planning]
Planning. 2024; 34(1): 10-21 | DOI: 10.14744/planlama.2024.04557

Trakya’da Şehirsel Saçaklanma: Çorlu Örneği

Ahmet Emrah Siyavuş1, Rauf Belge2
1Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Bölümü, İstanbul
2Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Denizli

Şehirleşmenin önemli bir parçası olan şehirsel saçaklanma, genellikle şehrin kenar bölgelerinde yetersiz ve düşük yoğunluklu bir banliyöleşme süreci olarak ifade edilir. Bu süreç, farklı form ve karakterlerde oluşur. Şehrin kenarında düşük yoğunluklu, doğrusal, dağınık ve sıçramalı gelişme şeklinde kendini gösterir. Şehirsel saçaklanma şehirde nüfusun artması, gelir artışı ve sarkaç ulaşım (commuting) maliyetinin azalmasıyla gelişir. Özellikle motorlu araçların yaygınlaşmasından sonra şehir sakinleri yerleşmenin dışına doğru iskân etmeye başlamasıyla saçaklanma süreci hızlan-mıştır. Bunun sonucunda daha önce tarımsal faaliyetler için kullanılan araziler ve ormanlar, zamanla şehirsel alana dönüşmüştür. Bu çalışmada, böyle bir dönüşümü tecrübe eden Çorlu şehrinde saçaklanmanın nedenleri ve mekânsal sonuçları üzerinde durulmuştur. Şehirde saçaklanmanın tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu ortaya konulmuş, bu maksatla konuyla ilgili yazılmış çalışmalar, hava fotoğrafları, ortofotolar, uydu görüntüleri, topografya haritaları, arazi kullanım kabiliyeti ve CORINE veri tabanı kullanılmıştır. Söz konusu veriler, ArcGIS ve TerrSet programları ile analiz edilerek şehirsel saçaklanmanın yaşandığı alanlar tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, Çorlu’da şehirsel saçaklanmanın sanayileşme ve düşük yoğunluklu yerleşmelere bağlı olarak geliştiği, ulaşım güzergahları ile şekillendiği ve verimli tarım arazilerinin giderek şehirsel alanlara dönüştüğü anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çorlu, CORINE; şehirleşme; şehirsel saçaklanma; Trakya.

Urban Sprawl in Thrace: Case of Çorlu

Ahmet Emrah Siyavuş1, Rauf Belge2
1Department of Geography, Marmara University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Geography, Pamukkale University Faculty of Humanities and Social Sciences, Denizli,Turkey

Urban sprawl is usually expressed as a process of suburbanization with insufficient and low density on the city's fringes. This process takes different forms and characters. It is characterized by low-density, linear, dispersed, and leapfrogging spatial development on the city's outskirts. Urban sprawl develops in the city as the population grows, income increases and commuting costs decrease. Especially after the widespread use of motorized vehicles, the sprawl process accelerated as city dwellers settled outside the settlement. As a result, land and forests previously used for agricultural activities have been transformed into urban areas. This study focuses on the causes and spatial consequences of sprawl in Çorlu, which experienced such a transformation. The historical development and current status of sprawl in the city are presented, and for this purpose, a literature review, aerial photographs, orthophotos, satellite images, topography maps, land use capability, and the CORINE database are used. These data were analyzed with ArcGIS and TerrSet programs to identify areas of urban sprawl. As a result of the investigations, it was understood that urban sprawl in Çorlu has developed due to industrialization and low-density settlements shaped by transportation routes, and fertile agricultural lands are gradually turning into urban areas.

Keywords: Çorlu, CORINE; urbanization; urban spraw; Thrace.

Ahmet Emrah Siyavuş, Rauf Belge. Urban Sprawl in Thrace: Case of Çorlu. Planning. 2024; 34(1): 10-21

Sorumlu Yazar: Ahmet Emrah Siyavuş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale