Direnişçi Planlama: Gelişmekte olan ülkeler için yeni bir planlama kuramı [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-93270 | DOI: 10.14744/planlama.2021.93270  

Direnişçi Planlama: Gelişmekte olan ülkeler için yeni bir planlama kuramı

Pelin Albayrak Fakıoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, İstanbul

1970’lerin sonundan itibaren artan neoliberalizm görüşü ve ülkelerin liberal politikaları terk edip neoliberal politikalara ağırlık vermesi, özellikle gelişmekte olan ve henüz insan hakları konusunda yeterli düzeye ulaşamamış üçüncü dünya ülkelerinin demokratikleşme sürecine ket vurmuştur. Gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerinde kapitalin gücünün artması ile ülkedeki insan hakları göz ardı edilmeye başlanmış; sömürge döneminde güdülen eşitsiz ve sert politikalar bu sefer de sosyoekonomik ve sosyokültürel yönden geri planda bırakılmış halk üzerinde uygulanmaya başlamıştır. Direnişçi planlama, ezilen halkın otoriteye karşı durarak, bu eşitsiz ve sert uygulamalara direniş göstermesini ve halkın belirli yasal boşluklardan da yararlanarak kendini planlamanın bir parçası haline getirmesini savunan bir planlama teorisidir, yani bu kuram ile birey yaşadığı alanda herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan birebir söz sahibidir. Makale kapsamında özellikle Dünya Bankası’nın Küresel Güney olarak adlandırdığı bölgelerde gelişen bu kuram detaylı bir şekilde irdelenecek; ikinci kısımda ise Dominik Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsrail’deki direnişçi planlama uygulamaları olarak görülen Los Platanitos, Western Cape ve İsrail Bedevileri örnekleri hazırlanan tablolar yardımıyla özetlenecektir. Son aşamada, direnişin örgütleşme düzeyi, sürecin başarı/başarısızlık durumu ve otoriter rejimin duruşu parametreleri üzerinden kuram çıktıları araştırılarak farklı coğrafyalarda kuramın işleyişi ve kuramı etkileyen unsurlar üzerine bir tartışma ortamı oluşturularak planlama dünyasında yeni bir kuramın ne kadar mümkün olduğu tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Direnişçi Planlama, Planlama Kuramı, Radikal Planlama, Direniş, Küresel Güney


Insurgent Planning: A new planning theory for developing countries

Pelin Albayrak Fakıoğlu
Department of City and Regional Planning, Yıldız Technical University Graduate School of Science and Engineering, İstanbul, Turkey

The rise of neoliberalism that began at the end of 1970s and the countries’ abandonment of liberal policies for neoliberal policies; hindered in particular the democratization process of Third World countries that were developing and lacked in human rights. With the increase of capital’s power in developing Third World countries, human rights were becoming ignored, the unfair and harsh policies administered during the colonial ages were now being conducted on people that were socioeconomically and socioculturally left behind. Insurgent planning is a planning theory that advocates oppressed people to stand against authority by resisting harsh practices and using legal loopholes to make themselves part of the planning process; meaning that with this concept, individuals have a voice in the places they live, without any intermediaries. Within this article, this developing theory will be thoroughly investigated, particularly in regions defined by the World Bank as the Global South. In the second part, cases like Los Platanitos, Western Cape and Negev Bedouins that are seen as insurgent planning practices in their respective countries Dominican Republic, Republic of South Africa and Israel; will be compiled in table format. To conclude, the outputs of the theory using the parameters: the organization level of the resistance, the success status of the process and the stance of the authoritarian regime; will be examined, and a groundwork for discussing the practice of the theory in other places and the factors affecting the theory will be provided to ultimately discuss if a new theory in planning is possible.

Keywords: Insurgent Planning, Planning Theory, Radical Planning, Insurgency, Global South
Sorumlu Yazar: Pelin Albayrak Fakıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.