Edirne Makedonya ve Sarayiçi Yerleşkelerinde Jeofizik ile Tarihin İzlerini Sürmek ve Kentin Planlama Sürecine Entegrasyonu [Planning]
Planning. 2022; 32(1): 90-113 | DOI: 10.14744/planlama.2021.72602

Edirne Makedonya ve Sarayiçi Yerleşkelerinde Jeofizik ile Tarihin İzlerini Sürmek ve Kentin Planlama Sürecine Entegrasyonu

Mehmet Ali Kaya1, Neslihan Karataş2
1Trakya Üniversitesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Edirne
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İzmir

Birkaç on santimetreden birkaç metreye kadar olan derinlikleri araştıran tahribatsız jeofizik araştırmaları yakın yüzey (/sığ) jeofizik olarak tanımlanmaktadır. Kültürel mirasın korunmasına yönelik jeofizik araştırmalar, restorasyon amaçlı jeofizik araştırmalar, yeraltındaki arkeolojik yapı kalıntılarını belirlemeyi amaçlayan arkeoloji jeofiziği araştırmaları, yakın yüzey jeofizik araştırmalara örnek oluşturmaktadır. Yeraltında bulunan arkeolojik yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması ve günümüz kent planlama sürecine eklenmesi konusunda arkeoloji jeofiziği araştırmaları ile elde edilen veriler değerli katkılar sağlamaktadır. Edirne’de Osmanlı dönemine ait yapılardan Makedonya Yerleşkesi ve Yeni Sarayın etrafındaki Sarayiçi Yerleşkesi sığ jeofizik araştırmalar için örnek alan seçilmiştir. Her iki yerleşke de tarihsel öneminin yansıra bugün de kentsel alan içinde aktif olarak kullanılan önemli yerleşmelerdir. Dolayısıyla bu yerleşimlere ait yeraltındaki arkeolojik yapı kalıntılarının ortaya çıkarılması alanın yerleşim planının tasarlanmasında önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır. Hem Makedonya Yerleşkesi hem de Sarayiçi yerleşkesinin tasarımına altlık olmak üzere yüksek çözünürlüklü hasarsız jeofizik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Makedonya Yerleşkesi bahçesinde mümkün olduğunca sık doğrultular üzerinde 1m aralıklarla elektriksel özdirenç tomografi (EÖT) uygulanarak Osmanlı dönemine ait yeraltındaki yapı kalıntıları belirlenirken Sarayiçi Yerleşkesinde ise yer radarı (GPR) yöntemi ile 1m aralıklı paralel profiller üzerinde 5 cm aralıklarla 500 MHz korumalı anten kullanılarak yaklaşık 20.000 m2'lik bir alan araştırılmıştır. Bu bilgilerle varlığı belirlenmiş fakat arkeolojik kazılarla henüz ortaya çıkarılamayan alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar planlama sürecine dahil edilerek kentin kültürel ve tarihi mirası korunup gelecek nesillere aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Edirne, EÖT; GPR; jeofizik; kültürel miras; Osmanlı dönemi; planlama; tarih; Trakya.

Tracing the Traces of History with Geophysics in Edirne Makedonya and Sarayiçi Campuses and Integration of the City Planning Process

Mehmet Ali Kaya1, Neslihan Karataş2
1Trakya University, Department of Architecture and Urban Planning, Edirne
2Dokuz Eylul University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Izmir

Non-destructive geophysical surveys exploring depths from a few tens of centimeters to several meters are described as near-surface geophysics. Geophysical surveys for the protection of cultural heritage, geophysical surveys for restoration, archaeological geophysical surveys are examples of near-surface geophysical surveys. The data obtained by archaeological geophysical surveys provide valuable contributions to the discovery of cultural heritage) remains underground and their inclusion in today's urban planning process. Two of the Ottoman period buildings in Edirne, the Macedonian campus and the Sarayiçi campus were selected as sample sites for geophysical surveys. Both settlements are important settlements that are actively used within the urban area today. Therefore, the unearthing of the underground archaeological remains of these settlements constitutes an important database in the design of the site's settlement plan. High-resolution Geophysical applications were carried out as underlining the design of both the Macedonian campus and the Sarayiçi campus. In the Macedonia campus garden as often as possible at intervals of 1m in line with the campus electrical resistivity tomography (ERT) when determining the underground ruins of the Ottoman period by applying, in the Sarayiçi campus georadar (GPR) with 500 MHz shielded antenna using parallel profiles 1m spaced at 5 cm intervals on method 20.000 m2 was investigated. There are areas that have been identified with this information but have not yet been uncovered by archaeological excavations. These areas will be included in the planning process and the cultural and historical heritage of the city will be preserved and transferred to future generations.

Keywords: History, Geophysics, Ottoman Period, ERT, GPR, Cultural Heritage, Planning, Edirne, Thrace.

Mehmet Ali Kaya, Neslihan Karataş. Tracing the Traces of History with Geophysics in Edirne Makedonya and Sarayiçi Campuses and Integration of the City Planning Process. Planning. 2022; 32(1): 90-113

Sorumlu Yazar: Neslihan Karataş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale