Bölge Planlamada Kırsal Alanların Önemini Yeniden Keşfetmek: Yeni Bölgecilik Perspektifinde Kuramsal Tartışmalar [Planning]
Planning. 2018; 28(1): 42-51 | DOI: 10.14744/planlama.2018.16870  

Bölge Planlamada Kırsal Alanların Önemini Yeniden Keşfetmek: Yeni Bölgecilik Perspektifinde Kuramsal Tartışmalar

Özer Karakayacı
Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Konya

Küresel ve post-modern akımların etkisiyle birlikte ortaya çıkan yeni kurumsal ve örgütsel yapı, ağ temelli mekânsal ve ekonomik organizasyonlar, sosyo-kültürel süreçlerle ilişkilendirilmiş dinamik mekânsal yapı küresel ağlarla bütünleşerek stratejik, sosyal, ekonomik ve politik merkezlerin ortaya çıkışı ve yeni üretim örgütlenmesi gibi yeni dinamikleri ortaya çıkararak bölgesel kalkınma ve politikalarına ilişkin stratejilerin değişimini zorlamıştır. Bu değişim bölgesel ekonomik kalkınmanın içerik ve kapsamı boyutunda olduğu kadar, bölgesel ekonomik kalkınmada yerleşmelerin ve aktörlerin rol ve önemlerine yönelik tartışmaları gündeme getirmiştir. Bir başka deyişle, geleneksel paradigmalar tarafından göz ardı edilen ya da önemsiz olarak görülen kırsal yerleşmeler, yere-özgü ve içsel dinamiklere dayalı kalkınma modelleri yanı sıra mekansal-iktisadi ve sosyo-kültürel yapısındaki avantajlarıyla bölgesel gelişmenin önemli unsurları olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.
Bu çerçevede, çalışmada kırsal alan yaklaşımlarının paradigma kaymalarıyla birlikte nasıl bir değişim süreci geçirdiği ve günümüz bölgesel gelişme politikaları açısından nasıl bir önemi olduğunu kuramsal çerçevede tartışmak hedeflenmiştir. Dolayısıyla, kırsalın sosyo-kültürel altyapısının geliştirilmesi/canlandırılması, yenilikçi/rekabetçi üretim biçimlerinin benimsenmesi ve çeşitlenmesi, mekânsal ve sosyal açıdan gömülü potansiyellerinin diğer bölgeler için üstünlüğe dönüşümüne katkı sağlaması, bölgesel ekonominin motoru haline getirilmesine yönelik tartışmaların kırsala yeni anlam kazandırması, yer odaklı ilişkilerin ortaya konulması ve kır-kent gerilimi yerine işlevsel-alansal/konumsal ilişkiler bağlamında yeni rollerin değerlendirilmesi özelinde politikaları gündemine gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bölge planlama, kırsal bölge, yeni bölgecilik, yerel yetenekler.


Re-Thinking the Importance of Rural Areas in Regional Planning: Theoretical Discussions in the context of New Regionalism

Özer Karakayacı
Department of City and Regional Planning, Selcuk University, Faculty of Architecture, Konya, Turkey

Dynamic and network-based spatial structure associated with the social-cultural processes, new institutional and organizational structure, which emerges from global and post-modern movements, have forced to the change of strategies about regional development and politics revealing new paradigms such as new production organization and the emergence of strategic, social, economic and politics centers by concreted with global networks. This change has proposed an item for the discussions oriented the importance and role of actors and settlement in regional economic development as well as context and content of regional economic development. In other words, the rural settlements, which have been ignored or seen as insignificant by traditional paradigms, begin to be evaluated as important factors of economic development with the advantages in their spatial-economics and socio-cultural structure alongside the development models based on space and internal dynamics.
In this frame, the main aim of the study is to discuss how a change process the rural area approaches are undergoing and what kind of importance it is in terms of present regional development policies, with the new paradigm shifts in rural area approaches. That new meaning to rural has been gained by discussions about for being an engine of regional economics of rural, for being the resilience to other regions by spatial and social embeddedness in rural, for adopting and diversifying the innovative/competitive production types in rural and for developing the socio-cultural infrastructure of rural, thus, has been on the agenda of politics especially in the evaluation to present new roles in the context of functional-territorial connection instead of rural-urban tension and to reveal the place-based relationships.

Keywords: Local capabilities, new regionalism, regional planning, rural region.


Özer Karakayacı. Re-Thinking the Importance of Rural Areas in Regional Planning: Theoretical Discussions in the context of New Regionalism. Planning. 2018; 28(1): 42-51

Sorumlu Yazar: Özer Karakayacı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.