Julia Kristeva’da Platonik Mekân Kavramı “Chora” [Planning]
Planning. Baskıdaki Makaleler: PLAN-03360 | DOI: 10.14744/planlama.2021.03360  

Julia Kristeva’da Platonik Mekân Kavramı “Chora”

Pınar Yurdadön
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Ankara

Çağdaş feminist edebiyat eleştirisinin önde gelen isimlerinden dilbilimci ve psikanalist Julia Kristeva, kendi özgün yaklaşımını inşa ederken Platon’un mekânsala ilişkin kavramı choradan fazlasıyla faydalanmıştır. Ortaya koyduğu bağlam esasta 1970’lere kadar giden ve 1980 sonrası dönemde ivme kazanan Mekânsal Dönüş (Spatial Turn) sürecinin belki de en az dikkat çeken ancak en belirgin ve yaratıcı örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Buradan hareketle çalışmanın temel amacı, Kristeva’nın hangi motivasyonla chora kavramına yöneldiği, neden bu kavram ile analoji yaptığı ve kendi alanı ile coğrafya arasında kurduğu bu iletişimi mekânsal dönüşün bir boyutu olarak anlamlandırmaya çalışmaktır. Bu kapsamda, öncelikle Platon’un mekânsal mecazı chora kavramı üzerinde durulmakta, ardından Kristeva’nın edebiyat eleştirisi ve psiko-analitik bağlama içkin çok yönlü düşünü mekân odağında irdelenmektedir. Çalışma mekânın nasıl dili/edebiyatı, psiko-analitik içerimi, feminist bağlamı düşünmenin bir tarzı olarak geliştiğine yönelik yapılan çıkarsama ile sonlanmakta olup, feminist eleştiri, edebiyat çalışmaları, psiko-analitik çerçeve ile ilişkilenmekle birlikte esasta yeni ve farklı bir coğrafi perspektifin nasıl üretilebileceğini sorgulamaktadır. Mekân kavramının imkânları, yapısal inşacı bir yaklaşım ve tarihsel-coğrafya perspektifiyle aranırken, Kristeva’nın kendi çalışmaları ve konuya yönelik yazılmış ikincil metinlere dayalı nitel-yorumlayıcı bir araştırma deseni benimsenmiştir. Sonuç olarak, Kristeva’nın anne bedeniyle bütünleşen şiirsel dilin çocuğun dil gelişiminde etkili olduğu yönündeki izahatının, o zamana kadarki fallusçu bakışın anneliğe “oryantalist” yaklaşım olarak da ifade edilebilecek çehresini yerle bir ettiği, başlıca desteğini ise mekânsal bir metafordan, maternal bulunup tarihsel dikotomiler varlığında öteki ile buluşturulan, örtüklenen çoklu ses ve anlamların heterotopik uğrağı, kitonyen choradan aldığı vargısına ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kristeva, chora, mekânsal dönüş, annelik.


Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva

Pınar Yurdadön
Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Department of Human and Economic Geography, Ankara, Turkey

A leading feminist literary critic, linguist and psychoanalyst, Julia Kristeva has considerably benefited from Plato’s space related term chora to construct her own approach. The work she created is one of the most salient of the all produced with reference to Spatial Turn process dating back to 1970s and boomed after 1980s. As to this importance, the purposes of this paper are to show the motivation behind Kristeva’s use of the term chora, with and for what she associates this term and finally how her manipulation of her subject area into geography contributes to spatial turn process. To this end, first Plato’s use of the term chora will be analyzed and then Kristeva’s multifaceted literary and psychoanalytic approach will be scrutinized with reference to space notion. As a final conclusion, how space turns into a language with which we think on language/literature, psychoanalytical content and feminist criticism will be stated to concretize possible ways of creating a different geographical perspective. The prospects of the term space have been worked on with a structural constructivist approach and a historical geography perspective. As for Kristeva’s own works and secondary sources on her works a qualitative text-hermeneutic method has been adopted. All in all, it has been concluded that Kristeva’s notion that the poetic language coalesced with mother’s body contributes to child’s language drastically refuted long lasting alleged phallocentric and somehow orientalist notions of motherhood, and it has been stressed that the chthonian chora as a geographical metaphor, as a heterotopic latent haunt of multiple voices and meanings is at the center of all these discussions.

Keywords: Kristeva, chora, spatial turn, motherhood.
Sorumlu Yazar: Pınar Yurdadön, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
Google Scholar
 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.