Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tasarımda Değer-Yarar İlişkisi ve Temsil Problemi Üzerine Bir İrdeleme
A Discussion on the Value-Utility Relationship and Representation Problem in Design
Murad Babadağ, Oguz Haslakoglu
doi: 10.14744/planlama.2021.64426  Sayfa 0

2.
1999 Depremlerinin ardından planlama mevzuatı üzerine bir değerlendirme
An evaluation on planning legislation following the 1999 Earthquakes
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2021.48569  Sayfa 0

3.
Kentsel Mekanın Değişimi ve Gelişme Döngüleri; Eski Keresteciler Çarşısı (İzmir) Örneği
Change of Urben Space and Redevelopment Cycle; Eski Keresteciler Carsisi (Izmir) Case Study
Seda Sakar Atçeken
doi: 10.14744/planlama.2021.93899  Sayfa 0

4.
Kentsel Güvenliğin Sağlanmasında Tasarım Rehberleri
Design Guidelines for Urban Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.14744/planlama.2021.36036  Sayfa 0

5.
Kentsel Yenileme ile ilgili Yasal Düzenlemelerde Takdir Yetkisinden Gelen Esneklikler
Flexibility from Discretion in Legal Regulations on Urban Renewal
Sezen Tarakci, SEVKIYE SENCE TÜRK
doi: 10.14744/planlama.2021.65707  Sayfa 0

6.
İmar Barışının Kentsel Korumaya Yönelik Olumsuz Etkilerinin İstanbul Tarihî Yarımada Perspektifinden İncelenmesi
Investigation of Negative Effects of Zoning Peace on Urban Conservation from the Perspective of Istanbul Historical Peninsula
Can Bulubay
doi: 10.14744/planlama.2021.16023  Sayfa 0

7.
Yok Olan Spor Yapılarının Ardından… Kentte Yıkma Eylemi ve Bellek: Trabzon Örneği
Remains of the Demolished Sports Venues… Destruction and Memory in City: An Example of Trabzon
Şengül Yalçınkaya, Ümran Sofuoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.08760  Sayfa 0

8.
Kuşak Değişimi Bağlamında Kentsel Kamusal Mekânı Yeniden Düşünmek
Rethinking Urban Public Space in the Context of Generational Change
Selin Karaibrahimoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.94899  Sayfa 0

9.
Covid-19 pandemisinin derinleştirdiği sosyo-mekânsal eşitsizlikler ve kentsel alanın yeni dinamikleri
Socio-spatial inequalities deepened by the Covid-19 pandemic and new dynamics of urban space
Hazal Pehlivan
doi: 10.14744/planlama.2021.43765  Sayfa 0

10.
Rüzgârdan enerji üretiminin sosyo-mekânsal duyarlılık alanları: İzmir örneği
Socio-spatial sensitivity areas in wind energy transition: The case of İzmir
Başak Demir, Anlı Ataöv
doi: 10.14744/planlama.2021.09226  Sayfa 0

11.
İmar Planlarında Park Erişiminin Mekânsal Hakçalığı: Karabağlar ve Buca'da bir konut alanı örneği (İzmir)
Spatial Equity of Park Access at Spatial Development Plans: A case with a residential area in Karabağlar and Buca (İzmir)
Sevim Pelin Öztürk, FATMA SENOL
doi: 10.14744/planlama.2021.69772  Sayfa 0

12.
Farklı Sokak Kanyonlarında Rüzgarın Hava Kirliliği Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Erzurum Örneği
The Effect on Air Pollution Distribution of Wind in Different Street Canyons: The Case of Erzurum
Elif Nur Sarı, Sevgi Yılmaz
doi: 10.14744/planlama.2021.49368  Sayfa 0

13.
Kadıköy Örneğinde Alternatif Tiyatro Sahnelerinin Kamusallık Bağlamında Kamusal Mekân ile Etkileşimi
The Impact of Alternative Theater Stages on Public Spaces within the context of Publicness in Kadıköy
Ebru Firidin Özgür, Devran Bengü
doi: 10.14744/planlama.2021.60565  Sayfa 0

14.
Edirne Makedonya ve Sarayiçi Yerleşkelerinde Jeofizik İle Tarihin İzlerini Sürmek ve Kentin Planlama Sürecine Entegrasyonu
Tracing The Traces of History with Geophysics in Edirne Makedonya and Sarayiçi Campuses and Integration of The City Planning Process
MEHMET ALİ KAYA, Neslihan Karataş
doi: 10.14744/planlama.2021.72602  Sayfa 0

15.
Müştereklerin çitlenmesi ekseninde kadınlar: Ekofeminist perspektiften Türkiye’de çevre hareketleri
Women in the axis of the enclosure of commons: Environmental movements in Turkey from the ecofeminist perspective
Dalya Hazar Kalonya
doi: 10.14744/planlama.2021.82712  Sayfa 0

16.
Kültürel Mirasa Katkı Sağlayan Kültür Rotalarında Yerelin Katılımı Ve Sosyo-Ekonomik Kalkınması Üzerine Bir Yaklaşım
An Approach to the Participation of the Local Community and the Socio-Economic Development in Cultural Routes Contributing to the Cultural Heritage
Ezgi Özer, Kevser Üstündağ
doi: 10.14744/planlama.2021.90277  Sayfa 0

17.
Türkiye’de Serbest Planlama Bürolarının Coğrafyası: Mekansal Ve Sektörel Analiz
Geography Of Private Planning Offices In Turkey: Spatial And Sectoral Analysis
Binnur Öktem, Gizem Aksümer
doi: 10.14744/planlama.2021.18942  Sayfa 0

18.
Julia Kristeva’da Platonik Mekân Kavramı “Chora”
Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva
Pınar Yurdadön
doi: 10.14744/planlama.2021.03360  Sayfa 0

19.
Çevresel Sürdürülebilirliğin Dünya ve Türkiye'deki Tarihine Dair Bir İnceleme
A Review of the Environmental Sustainability History of the World and Turkey
Ayşe Akbulut, Özlem Özçevik
doi: 10.14744/planlama.2021.42103  Sayfa 0

20.
Sakin Şehir Markalaşmasının Kentsel Mekâna Etkilerinin İncelenmesi: Sığacık Örneği
Analyzing the Impacts of Slow City Branding on Urban Space: The Case of Sığacık
Aysun Aygün, Dalya Hazar Kalonya, Görkem Gülhan
doi: 10.14744/planlama.2020.64325  Sayfa 0

21.
Türkiye Kentlerinin Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi Temel Bileşenlerinde Dağılımı ve Kümelenmesi
Distribution and Clustering of Turkish Cities on the Principle Components of Sustainable Quality of Life
Arzu Taylan Susan
doi: 10.14744/planlama.2020.48658  Sayfa 0

22.
Kentsel dönüşümün modern bir konut alanı üzerindeki etkileri: Talimhane, İstanbul örneği
Effects of urban transformation on a modern housing area: Talimhane, Istanbul example
Elifnaz Durusoy Özmen, Ebru Omay Polat
doi: 10.14744/planlama.2020.18291  Sayfa 0

23.
Endüstriyel - Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi: Almanya Zollverein Maden Ocağı Kompleksi Örneği
Evaluation of Industrial - Cultural Heritage: The Case of Zollverein Mine Complex in Germany
Yaren Şekerci, İlknur Akıner
doi: 10.14744/planlama.2021.03274  Sayfa 0

24.
Kentsel kentsel alanının büyümesinde kentsel saçaklanma ve nedenleri
Urban sprawl and its reasons in the growth process of Konya urban area
Hale Öncel, Mehmet Çağlar Meşhur
doi: 10.14744/planlama.2021.04127  Sayfa 0

25.
Millet bahçelerinin çeşitli boyutları: Jane Jacobs bu projeye ne derdi?
Various aspects of public gardens: What would Jane Jacobs say for this project?
Meric Kirmizi
doi: 10.14744/planlama.2021.87049  Sayfa 0

ARAŞTıRMA MAKALESI
26.
Piyasa koşullarında kentsel sit kararının taşınmaz değeri üzerindeki etkileri: Talas (Kayseri) örneği
The effects of conservation registration status on real estate market values on Talas (Kayseri) case
Ceyhan Yücel, SAMET SAKAL
doi: 10.14744/planlama.2021.33043  Sayfa 0 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.