Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tasarımda Değer-Yarar İlişkisi ve Temsil Problemi Üzerine Bir İrdeleme
A Discussion on the Value-Utility Relationship and Representation Problem in Design
Murad Babadağ, Oguz Haslakoglu
doi: 10.14744/planlama.2021.64426  Sayfa 0

2.
Kültürel Mirasa Katkı Sağlayan Kültür Rotalarında Yerelin Katılımı Ve Sosyo-Ekonomik Kalkınması Üzerine Bir Yaklaşım
An Approach to the Participation of the Local Community and the Socio-Economic Development in Cultural Routes Contributing to the Cultural Heritage
Ezgi Özer, Kevser Üstündağ
doi: 10.14744/planlama.2021.90277  Sayfa 0

3.
1999 Depremlerinin ardından planlama mevzuatı üzerine bir değerlendirme
An evaluation on planning legislation following the 1999 Earthquakes
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2021.48569  Sayfa 0

4.
Kentsel Mekanın Değişimi ve Gelişme Döngüleri; Eski Keresteciler Çarşısı (İzmir) Örneği
Change of Urben Space and Redevelopment Cycle; Eski Keresteciler Carsisi (Izmir) Case Study
Seda Sakar Atçeken
doi: 10.14744/planlama.2021.93899  Sayfa 0

5.
Kentsel Güvenliğin Sağlanmasında Tasarım Rehberleri
Design Guidelines for Urban Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.14744/planlama.2021.36036  Sayfa 0

6.
Kentsel Yenileme ile ilgili Yasal Düzenlemelerde Takdir Yetkisinden Gelen Esneklikler
Flexibility from Discretion in Legal Regulations on Urban Renewal
Sezen Tarakci, SEVKIYE SENCE TÜRK
doi: 10.14744/planlama.2021.65707  Sayfa 0

7.
Türkiye’de Serbest Planlama Bürolarının Coğrafyası: Mekansal Ve Sektörel Analiz
Geography Of Private Planning Offices In Turkey: Spatial And Sectoral Analysis
Binnur Öktem, Gizem Aksümer
doi: 10.14744/planlama.2021.18942  Sayfa 0

8.
İmar Barışının Kentsel Korumaya Yönelik Olumsuz Etkilerinin İstanbul Tarihî Yarımada Perspektifinden İncelenmesi
Investigation of Negative Effects of Zoning Peace on Urban Conservation from the Perspective of Istanbul Historical Peninsula
Can Bulubay
doi: 10.14744/planlama.2021.16023  Sayfa 0

9.
Julia Kristeva’da Platonik Mekân Kavramı “Chora”
Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva
Pınar Yurdadön
doi: 10.14744/planlama.2021.03360  Sayfa 0

10.
Yok Olan Spor Yapılarının Ardından… Kentte Yıkma Eylemi ve Bellek: Trabzon Örneği
Remains of the Demolished Sports Venues… Destruction and Memory in City: An Example of Trabzon
Şengül Yalçınkaya, Ümran Sofuoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.08760  Sayfa 0

11.
Kuşak Değişimi Bağlamında Kentsel Kamusal Mekânı Yeniden Düşünmek
Rethinking Urban Public Space in the Context of Generational Change
Selin Karaibrahimoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.94899  Sayfa 0

12.
Covid-19 pandemisinin derinleştirdiği sosyo-mekânsal eşitsizlikler ve kentsel alanın yeni dinamikleri
Socio-spatial inequalities deepened by the Covid-19 pandemic and new dynamics of urban space
Hazal Pehlivan
doi: 10.14744/planlama.2021.43765  Sayfa 0

13.
İmar Planlarında Park Erişiminin Mekânsal Hakçalığı: Karabağlar ve Buca'da bir konut alanı örneği (İzmir)
Spatial Equity of Park Access at Spatial Development Plans: A case with a residential area in Karabağlar and Buca (İzmir)
Sevim Pelin Öztürk, FATMA SENOL
doi: 10.14744/planlama.2021.69772  Sayfa 0

14.
Farklı Sokak Kanyonlarında Rüzgarın Hava Kirliliği Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Erzurum Örneği
The Effect on Air Pollution Distribution of Wind in Different Street Canyons: The Case of Erzurum
Elif Nur Sarı, Sevgi Yılmaz
doi: 10.14744/planlama.2021.49368  Sayfa 0

15.
Kadıköy Örneğinde Alternatif Tiyatro Sahnelerinin Kamusallık Bağlamında Kamusal Mekân ile Etkileşimi
The Impact of Alternative Theater Stages on Public Spaces within the context of Publicness in Kadıköy
Ebru Firidin Özgür, Devran Bengü
doi: 10.14744/planlama.2021.60565  Sayfa 0

16.
Edirne Makedonya ve Sarayiçi Yerleşkelerinde Jeofizik İle Tarihin İzlerini Sürmek ve Kentin Planlama Sürecine Entegrasyonu
Tracing The Traces of History with Geophysics in Edirne Makedonya and Sarayiçi Campuses and Integration of The City Planning Process
MEHMET ALİ KAYA, Neslihan Karataş
doi: 10.14744/planlama.2021.72602  Sayfa 0

17.
Müştereklerin çitlenmesi ekseninde kadınlar: Ekofeminist perspektiften Türkiye’de çevre hareketleri
Women in the axis of the enclosure of commons: Environmental movements in Turkey from the ecofeminist perspective
Dalya Hazar Kalonya
doi: 10.14744/planlama.2021.82712  Sayfa 0 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.