Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Yayalaştırma yoluyla bir belediye eliyle ticari soylulaştırma girişimine yerel dükkân sahiplerinin bakışı
Local shopkeepers’ perspectives on an attempt for municipally-led commercial gentrification via pedestrianization
Meriç Kırmızı
doi: 10.14744/planlama.2021.14238  Sayfa 0

2.
Park et-Devam et Sistemlerinin Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Kavramsal Model Önerisi
A Conceptual Model Proposal for the Applicability of Park and Ride Systems in Turkey
Hatice Gül Önder, Hülagü Kaplan
doi: 10.14744/planlama.2021.29292  Sayfa 0

3.
1999 Depremlerinin ardından planlama mevzuatı üzerine bir değerlendirme
An evaluation on planning legislation following the 1999 Earthquakes
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2021.48569  Sayfa 0

4.
Türkiye’de Akıllı Kent Olma Eğiliminin Az Gelişmişlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz
Assessment of Tendency to Become a Smart City Among Turkish Cities in the Context of Underdevelopment: An Empirical Analysis
Suat Tuysuz, Ahmet Yazar, Muge Manga
doi: 10.14744/planlama.2021.01346  Sayfa 0

5.
Kentsel Mekanın Değişimi ve Gelişme Döngüleri; Eski Keresteciler Çarşısı (İzmir) Örneği
Change of Urben Space and Redevelopment Cycle; Eski Keresteciler Carsisi (Izmir) Case Study
Seda Sakar Atçeken
doi: 10.14744/planlama.2021.93899  Sayfa 0

6.
Kentsel Güvenliğin Sağlanmasında Tasarım Rehberleri
Design Guidelines for Urban Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.14744/planlama.2021.36036  Sayfa 0

7.
Julia Kristeva’da Platonik Mekân Kavramı “Chora”
Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva
Pınar Yurdadön
doi: 10.14744/planlama.2021.03360  Sayfa 0

8.
Yok Olan Spor Yapılarının Ardından… Kentte Yıkma Eylemi ve Bellek: Trabzon Örneği
Remains of the Demolished Sports Venues… Destruction and Memory in City: An Example of Trabzon
Şengül Yalçınkaya, Ümran Sofuoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.08760  Sayfa 0

9.
Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü
Role of Local Administrations in Combating Urban Poverty
Osman Sümer
doi: 10.14744/planlama.2021.53215  Sayfa 0

10.
İmar Planlarında Park Erişiminin Mekânsal Hakçalığı: Karabağlar ve Buca'da bir konut alanı örneği (İzmir)
Spatial Equity of Park Access at Spatial Development Plans: A case with a residential area in Karabağlar and Buca (İzmir)
Sevim Pelin Öztürk, FATMA SENOL
doi: 10.14744/planlama.2021.69772  Sayfa 0

11.
Kıyı Kanunundaki Değişimlerin Kıyı Yerleşmelerindeki Arazi Kullanım Değişimine Etkisi: Kuşadası Merkez Örneği
The Effect of Changes in Coastal Law on Land Use Change in Coastal Settlements: Kuşadası Center Case
Rana Başak Serim, Neslihan Karataş, Ayşegül Altınörs Çırak, Neriman Yörür, SIBEL ECEMIS KILIÇ
doi: 10.14744/planlama.2021.98598  Sayfa 0

12.
İmar Barışı Uygulamasının Değerlendirilmesi: Trabzon Örneği
The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon
Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem
doi: 10.14744/planlama.2021.92259  Sayfa 0

13.
Kadıköy Örneğinde Alternatif Tiyatro Sahnelerinin Kamusallık Bağlamında Kamusal Mekân ile Etkileşimi
The Impact of Alternative Theater Stages on Public Spaces within the context of Publicness in Kadıköy
Ebru Firidin Özgür, Devran Bengü
doi: 10.14744/planlama.2021.60565  Sayfa 0

14.
Türkiye’de 2003-2019 Yılları Arasında Fiziki Planlamanın Kapsamı: Planlama Dergisi Üzerinden Bir Değerlendirme
The Scope of Physical Planning Between 2003-2019 in Turkey: An Evaluation Through The Journal Of Plannig
Selin Karaibrahimoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.02411  Sayfa 0

15.
Edirne Makedonya ve Sarayiçi Yerleşkelerinde Jeofizik İle Tarihin İzlerini Sürmek ve Kentin Planlama Sürecine Entegrasyonu
Tracing The Traces of History with Geophysics in Edirne Makedonya and Sarayiçi Campuses and Integration of The City Planning Process
MEHMET ALİ KAYA, Neslihan Karataş
doi: 10.14744/planlama.2021.72602  Sayfa 0

ARAŞTıRMA MAKALESI
16.
Açık Geçirgen Mahalle Kavramı ve Levent Bölgesi’nde Açık Geçirgen Mahalle Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Tasarım Kriterlerinin Tanımlanması
Definition of Open-Permeable Neighborhood Concept and Design Criteria for Development of an Open-Permeable Neighborhood System in the Levent Region
Melih Birik, Omer Devrim Aksoyak, Ozlem Caliskan
doi: 10.14744/planlama.2021.53765  Sayfa 0

17.
Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Ekoturizm: Kadın Önderliğinde Ekoturizm Sürecinde Piraziz Şeyhli Köyü (Doğu Karadeniz Bölgesi, Türkiye)
Ecotourism as a Rural Development Model: As a Women Leaded Ecotourism Process of Piraziz Şeyhli Village (the Black Sea Region of Turkey)
Neslihan Aydın Yönet, Funda Yirmibesoglu
doi: 10.14744/planlama.2021.44227  Sayfa 0

18.
Çiftçilerin gözünden tarım politikalarının dayanıklılığı
Resilience of agricultural policies through the eyes of farmers
Şerife Betül Çetinkaya, Hilal Erkuş
doi: 10.14744/planlama.2021.45477  Sayfa 0

19.
Bahçelievler Millet Bahçesi Katılımcı Tasarım Uygulamasında Bir Aktör Olarak Üniversite: Katılım Merdiveni Üzerinden Bir Değerlendirme
University as an Actor in Bahçelievler Millet Bahçesi Participatory Design Practice: An Evaluation via Ladder of Participation
Ufuk Küçükyazıcı, BERKAY OSKAY, Evrim Töre, Zeynep Ayşe Gökşin, YASEMİN Erkan Yazıcı, AYŞENUR HİLAL IAVARONE, Şeyda Şen
doi: 10.14744/planlama.2021.04875  Sayfa 0

DERLEME
20.
Kentsel Mekanın Sosyallik Durumları Üzerine Biçim Odaklı Bir Bakış
A Form-Based Perspective Towards Urban Sociality
Guzin Yeliz Kahya
doi: 10.14744/planlama.2021.77699  Sayfa 0

21.
Direnişçi Planlama: Gelişmekte olan ülkeler için yeni bir planlama kuramı
Insurgent Planning: A new planning theory for developing countries
Pelin Albayrak Fakıoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.93270  Sayfa 0 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.