Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Sakin Şehir Markalaşmasının Kentsel Mekâna Etkilerinin İncelenmesi: Sığacık Örneği
Analyzing the Impacts of Slow City Branding on Urban Space: The Case of Sığacık
Aysun Aygün, Dalya Hazar Kalonya, Görkem Gülhan
doi: 10.14744/planlama.2020.64325  Sayfa 0

2.
Türkiye Kentlerinin Sürdürülebilir Yaşam Kalitesi Temel Bileşenlerinde Dağılımı ve Kümelenmesi
Distribution and Clustering of Turkish Cities on the Principle Components of Sustainable Quality of Life
Arzu Taylan Susan
doi: 10.14744/planlama.2020.48658  Sayfa 0

3.
Kentsel dönüşümün modern bir konut alanı üzerindeki etkileri: Talimhane, İstanbul örneği
Effects of urban transformation on a modern housing area: Talimhane, Istanbul example
Elifnaz Durusoy Özmen, Ebru Omay Polat
doi: 10.14744/planlama.2020.18291  Sayfa 0

4.
Çevresel Sürdürülebilirliğin Dünya ve Türkiye'deki Tarihine Dair Bir İnceleme
A Review of the Environmental Sustainability History of the World and Turkey
Ayşe Akbulut, Özlem Özçevik
doi: 10.14744/planlama.2021.42103  Sayfa 0

5.
Julia Kristeva’da Platonik Mekân Kavramı “Chora”
Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva
Pınar Yurdadön
doi: 10.14744/planlama.2021.03360  Sayfa 0

6.
Kültürel Mirasa Katkı Sağlayan Kültür Rotalarında Yerelin Katılımı Ve Sosyo-Ekonomik Kalkınması Üzerine Bir Yaklaşım
An Approach to the Participation of the Local Community and the Socio-Economic Development in Cultural Routes Contributing to the Cultural Heritage
Ezgi Özer, Kevser Üstündağ
doi: 10.14744/planlama.2021.90277  Sayfa 0

7.
Türkiye’de Serbest Planlama Bürolarının Coğrafyası: Mekansal Ve Sektörel Analiz
Geography Of Private Planning Offices In Turkey: Spatial And Sectoral Analysis
Binnur Öktem, Gizem Aksümer
doi: 10.14744/planlama.2021.18942  Sayfa 0

8.
Millet bahçelerinin çeşitli boyutları: Jane Jacobs bu projeye ne derdi?
Various aspects of public gardens: What would Jane Jacobs say for this project?
Meric Kirmizi
doi: 10.14744/planlama.2021.87049  Sayfa 0

ARAŞTıRMA MAKALESI
9.
Piyasa koşullarında kentsel sit kararının taşınmaz değeri üzerindeki etkileri: Talas (Kayseri) örneği
The effects of conservation registration status on real estate market values on Talas (Kayseri) case
Ceyhan Yücel, SAMET SAKAL
doi: 10.14744/planlama.2021.33043  Sayfa 0 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.