Planning: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Türkiye’de Akıllı Kent Olma Eğiliminin Az Gelişmişlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Analiz
Assessment of Tendency to Become a Smart City Among Turkish Cities in the Context of Underdevelopment: An Empirical Analysis
Suat Tuysuz, Ahmet Yazar, Muge Manga
doi: 10.14744/planlama.2021.01346  Sayfa 0

2.
Sürdürülebilir mahalleler, COVID-19 benzeri pandemilerin etkilerini azaltmaya katkıda bulunabilir mi?: LEED-ND Sistemi bağlamında bir değerlendirme
Can sustainable neighborhoods contribute to reducing the impacts of pandemics like COVID-19?: An evaluation in the context of LEED-ND System
Serkan Yıldız, Zennure Özdemir YILDIZ
doi: 10.14744/planlama.2021.71501  Sayfa 0

3.
Park et-Devam et Sistemlerinin Türkiye'de Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Kavramsal Model Önerisi
A Conceptual Model Proposal for the Applicability of Park and Ride Systems in Turkey
Hatice Gül Önder, Hülagü Kaplan
doi: 10.14744/planlama.2021.29292  Sayfa 0

4.
1999 Depremlerinin ardından planlama mevzuatı üzerine bir değerlendirme
An evaluation on planning legislation following the 1999 Earthquakes
Ezgi Orhan
doi: 10.14744/planlama.2021.48569  Sayfa 0

5.
Kentsel Mekanın Değişimi ve Gelişme Döngüleri; Eski Keresteciler Çarşısı (İzmir) Örneği
Change of Urben Space and Redevelopment Cycle; Eski Keresteciler Carsisi (Izmir) Case Study
Seda Sakar Atçeken
doi: 10.14744/planlama.2021.93899  Sayfa 0

6.
Kentsel Güvenliğin Sağlanmasında Tasarım Rehberleri
Design Guidelines for Urban Safety
Tuba Koca, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.14744/planlama.2021.36036  Sayfa 0

7.
Julia Kristeva’da Platonik Mekân Kavramı “Chora”
Plato's Space Concept "Chora" in Julia Kristeva
Pınar Yurdadön
doi: 10.14744/planlama.2021.03360  Sayfa 0

8.
Yok Olan Spor Yapılarının Ardından… Kentte Yıkma Eylemi ve Bellek: Trabzon Örneği
Remains of the Demolished Sports Venues… Destruction and Memory in City: An Example of Trabzon
Şengül Yalçınkaya, Ümran Sofuoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.08760  Sayfa 0

9.
Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü
Role of Local Administrations in Combating Urban Poverty
Osman Sümer
doi: 10.14744/planlama.2021.53215  Sayfa 0

10.
İmar Planlarında Park Erişiminin Mekânsal Hakçalığı: Karabağlar ve Buca'da bir konut alanı örneği (İzmir)
Spatial Equity of Park Access at Spatial Development Plans: A case with a residential area in Karabağlar and Buca (İzmir)
Sevim Pelin Öztürk, FATMA SENOL
doi: 10.14744/planlama.2021.69772  Sayfa 0

11.
Kıyı Kanunundaki Değişimlerin Kıyı Yerleşmelerindeki Arazi Kullanım Değişimine Etkisi: Kuşadası Merkez Örneği
The Effect of Changes in Coastal Law on Land Use Change in Coastal Settlements: Kuşadası Center Case
Rana Başak Serim, Neslihan Karataş, Ayşegül Altınörs Çırak, Neriman Yörür, SIBEL ECEMIS KILIÇ
doi: 10.14744/planlama.2021.98598  Sayfa 0

12.
İmar Barışı Uygulamasının Değerlendirilmesi: Trabzon Örneği
The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon
Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem
doi: 10.14744/planlama.2021.92259  Sayfa 0

13.
Kadıköy Örneğinde Alternatif Tiyatro Sahnelerinin Kamusallık Bağlamında Kamusal Mekân ile Etkileşimi
The Impact of Alternative Theater Stages on Public Spaces within the context of Publicness in Kadıköy
Ebru Firidin Özgür, Devran Bengü
doi: 10.14744/planlama.2021.60565  Sayfa 0

14.
Edirne Makedonya ve Sarayiçi Yerleşkelerinde Jeofizik İle Tarihin İzlerini Sürmek ve Kentin Planlama Sürecine Entegrasyonu
Tracing The Traces of History with Geophysics in Edirne Makedonya and Sarayiçi Campuses and Integration of The City Planning Process
MEHMET ALİ KAYA, Neslihan Karataş
doi: 10.14744/planlama.2021.72602  Sayfa 0

15.
Tasarımda Değer-Yarar İlişkisi ve Temsil Problemi Üzerine Bir İrdeleme
A Discussion on the Value-Utility Relationship and Representation Problem in Design
Murad Babadağ, Oguz Haslakoglu
doi: 10.14744/planlama.2021.64426  Sayfa 0

16.
Kültürel Mirasa Katkı Sağlayan Kültür Rotalarında Yerelin Katılımı Ve Sosyo-Ekonomik Kalkınması Üzerine Bir Yaklaşım
An Approach to the Participation of the Local Community and the Socio-Economic Development in Cultural Routes Contributing to the Cultural Heritage
Ezgi Özer, Kevser Üstündağ
doi: 10.14744/planlama.2021.90277  Sayfa 0

17.
Soylulaştırmanın Güncel Dinamiklerinin Bir Analizi: Serinyol/Antakya Örneğinde “Öğrencileştirme” Süreci ve Etkileri
Analysis of the Current Dynamics of Gentrification: “Studentification” Process and Its Impact in Serinyol/Antakya Case
Ahmet Suvar Aslan, Bilge Çakır
doi: 10.14744/planlama.2021.80270  Sayfa 0

18.
Kentin organik dokusunun değişiminin yapılan planlama çalışmalarıyla karşılaştırılarak incelenmesi, Isparta örneği
Comparison between change in the organic urban fabric and urban planning studies, a case study of Isparta
Neşe Aydın, Erkan Polat
doi: 10.14744/planlama.2021.35762  Sayfa 0

19.
Çevresel Dönüm Noktaları ile Ekosistem Hizmetleri ve Ekonomik Kökenleri
Environmental Milestones and Ecosystem Services and Economic Origins
Merve Ersoy Mirici
doi: 10.14744/planlama.2021.79926  Sayfa 0

20.
Kentsel Yenileme ile ilgili Yasal Düzenlemelerde Takdir Yetkisinden Gelen Esneklikler
Flexibility from Discretion in Legal Regulations on Urban Renewal
Sezen Tarakci, SEVKIYE SENCE TÜRK
doi: 10.14744/planlama.2021.65707  Sayfa 0

21.
Türkiye’de Serbest Planlama Bürolarının Coğrafyası: Mekansal Ve Sektörel Analiz
Geography Of Private Planning Offices In Turkey: Spatial And Sectoral Analysis
Binnur Öktem, Gizem Aksümer
doi: 10.14744/planlama.2021.18942  Sayfa 0

22.
İmar Barışının Kentsel Korumaya Yönelik Olumsuz Etkilerinin İstanbul Tarihî Yarımada Perspektifinden İncelenmesi
Investigation of Negative Effects of Zoning Peace on Urban Conservation from the Perspective of Istanbul Historical Peninsula
Can Bulubay
doi: 10.14744/planlama.2021.16023  Sayfa 0

23.
Kuşak Değişimi Bağlamında Kentsel Kamusal Mekânı Yeniden Düşünmek
Rethinking Urban Public Space in the Context of Generational Change
Selin Karaibrahimoğlu
doi: 10.14744/planlama.2021.94899  Sayfa 0

24.
Covid-19 pandemisinin derinleştirdiği sosyo-mekânsal eşitsizlikler ve kentsel alanın yeni dinamikleri
Socio-spatial inequalities deepened by the Covid-19 pandemic and new dynamics of urban space
Hazal Pehlivan
doi: 10.14744/planlama.2021.43765  Sayfa 0

25.
Farklı Sokak Kanyonlarında Rüzgarın Hava Kirliliği Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Erzurum Örneği
The Effect on Air Pollution Distribution of Wind in Different Street Canyons: The Case of Erzurum
Elif Nur Sarı, Sevgi Yılmaz
doi: 10.14744/planlama.2021.49368  Sayfa 0

26.
Açık Yeşil Alan Sistemi Planlanma ve Tasarım Süreçlerinde Millet Bahçelerinin Rolü
The Role of Nation Gardens in the Planning and Design Processes of the Open Green Space System
Berfin Şenik, Osman Uzun
doi: 10.14744/planlama.2021.36043  Sayfa 0

27.
Müştereklerin çitlenmesi ekseninde kadınlar: Ekofeminist perspektiften Türkiye’de çevre hareketleri
Women in the axis of the enclosure of commons: Environmental movements in Turkey from the ecofeminist perspective
Dalya Hazar Kalonya
doi: 10.14744/planlama.2021.82712  Sayfa 0 
Copyright © 2020 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.