A Geographical Information System Based Urban Sustainability Evaluation Model Proposal In Neighbourhood Scale [Planning]
Planning. 2017; 27(2): 193-204 | DOI: 10.14744/planlama.2017.62207

A Geographical Information System Based Urban Sustainability Evaluation Model Proposal In Neighbourhood Scale

Gökçer Okumuş, Handan Türkoğlu
Department of Urban And Regional Planning, Istanbul Technical University, İstanbul, Turkey

The concept of sustainability has been an important research topic on built environment related fields as well as other scientific fields in whole world. Urban sustainability which is mentioned in international documents such as Habitat 3 New Urban Agenda and Paris Aggreement, has been investigated in such topics as planning, urban design and policy development. At the same time, the measurement methods of the concept has been researched. As well as being for the whole city, there are many studies for a part of the city or a group of building in terms of measurement area size. The most effective unit emerges as neighbourhood unit for providing sustainability of urban areas. In this field there are many measurement and evaluation systems developed worldwide with having a unit of neighbourhood. However, it is also seen that the subjects that are emphasized by each one are different and the issues specific to the place are overlooked. For this reason, there is a need for a measurement and evaluation model that takes into account both local characteristics and all components of urban sustainability. For this purpose, “Urban Sustainability Evaluation Model” is developed. In this study, the existing approaches developed within the scope of measuring urban sustainability are evaluated within the framework of urban sustainability components. In the original part of the study, the Urban Sustainability Evaluation Model developed within the scope of this study is presented. The proposed model is compared with the existing systems and the evaluation results of the models application made within the scope of a neighborhood unit in the city center of Eskişehir are transmitted.

Keywords: GIS, Eskişehir, urban sustainability, measurement and evaluation.

Komşuluk Birimi Ölçeğinde, Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Bir Kentsel Sürdürülebilirlik Değerlendirme Modeli Önerisi

Gökçer Okumuş, Handan Türkoğlu
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlaması Bölümü, İstanbul

Sürdürülebilirlik konusu son yıllarda, çeşitli bilim alanlarında olduğu gibi yapılaşmış çevre ile ilgilenen bilim alanlarında da önemli bir araştırma alanı olarak görülmektedir. Habitat 3 Yeni Kentsel Gündem, Paris Antlaşması gibi uluslararası birçok belgede konu edilen kentsel sürdürülebilirlik, planlama, tasarım, politika geliştirilmesi gibi başlıklarda incelenirken aynı zamanda kavramın nasıl ölçüleceği de yapılan çalışmalar ve geliştirilen yöntemler ile araştırılmaktadır. Sürdürülebilirliğin ölçülmesinde kentlerin tamamı için yapılan çalışmalar olduğu gibi bir parçası ya da bir ya da birkaç bina için yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışma birimlerinden en dikkat çekeni ve kentsel alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için en etkili birim komşuluk birimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu alanda dünya çapında geliştirilen birçok ölçme ve değerlendirme sistemi bulunmaktadır. Ancak her birinin ağırlık verdiği konular farklı olmakla birlikte yerele özgü konuların göz ardı edildiği durumlar da görülmektedir. Bu nedenle hem yerel özellikleri dikkate alan hem de kentsel sürdürülebilirliğin tüm bileşenlerini içeren, kolay uygulanabilir ve bütünleşik bir ölçme ve değerlendirme modeline ihtiyaç vardır. Bu amaçla “Kentsel Sürdürülebilirlik Değerlendirme Modeli” geliştirilmiştir. Bu çalışmada öncelikle kentsel sürdürülebilirliğin ölçülmesi kapsamında geliştirilmiş mevcut yaklaşımlar, ortaya konulan kentsel sürdürülebilirlik bileşenleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmanın özgün kısmında, bu çalışma kapsamında geliştirilen Kentsel Sürdürülebilirlik Değerlendirme Model önerisi sunulmaktadır. Önerilen modelin mevcut sistemler ile karşılaştırılması yapılmakta ve modelin Eskişehir kent merkezinde bulunan bir komşuluk birimi kapsamında uygulaması ve değerlendirme sonuçları aktarılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: CBS, Eskişehir, kentsel sürdürülebilirlik, ölçme ve değerlendirme.

Gökçer Okumuş, Handan Türkoğlu. A Geographical Information System Based Urban Sustainability Evaluation Model Proposal In Neighbourhood Scale. Planning. 2017; 27(2): 193-204

Corresponding Author: Gökçer Okumuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale