The Development of Rural Turism in Ankara, Beypazarı and Its Impact on Local Development [Planning]
Planning. 2017; 27(2): 115-128 | DOI: 10.14744/planlama.2017.26349

The Development of Rural Turism in Ankara, Beypazarı and Its Impact on Local Development

Ferdağ Tatar1, Bilge Armatlı Köroğlu2
1Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Dairesi Başkanlığı, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Rural tourism is seen as a new type of tourism in order to strengthen the economic structure by evaluating the cultural, natural and historical potentials in rural areas. On the rise of tourism, individuals’ quest for new life experiences, departure from the crowd of metropolitan areas, and the desire to being closer to nature and experience different forms of culture and life are influential. Rural areas have a great potential to satisfy these demands. Furthermore, rural tourism development contributes to local development, and to local potential based on human capital. The aim of this study is to analyze the basic structure of tourism enterprises that are the main actors of economic development in Beypazarı District, which stands out among the surrounding districts of Ankara province with the potential of rural tourism, and to discuss the possible effects of the emergence of rural tourism perception among entrepreneurs on local development. A survey was conducted with 62 tourism enterprises in the Beypazarı District. The results of the research reveal that female labor force in Beypazarı has an important part as an entrepreneur and that the number of female that shifted from being housewife to entrepreneur isn’t low. In Beypazari, the entrepreneurs of rural tourism enterprises agree on the positive effects of rural tourism on local development. It is also seen that in Beypazarı, the entrepreneurs have a perception that although there is possibilities in tourism, local potentials are not used enough, and the evaluation of the social effects of rural tourism differs according to the gender and educational status of the entrepreneur. The findings of the research can provide clues as to the place and the importance of rural tourism in local development studies, and beyond that, they can guide the improvement of local development strategies.

Keywords: Beypazarı, entrepreneurship, rural tourism, tourism firm, local development.

Ankara İli Beypazarı İlçesi Kırsal Turizm Gelişimi ve Yerel Kalkınmaya Etkisi

Ferdağ Tatar1, Bilge Armatlı Köroğlu2
1Ankara Büyükşehir Belediyesi, İmar Dairesi Başkanlığı, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara

Kırsal turizm, kırsal alandaki kültürel, doğal ve tarihi potansiyelleri değerlendirerek ekonomik yapıyı güçlendirmek için yeni bir turizm türü olarak görülmektedir. Turizmin yükselişinde bireylerin yeni yaşam deneyimi arayışı, metropoliten alanların kalabalığından uzaklaşma, doğaya yakın olma, farklı kültür ve hayat şekillerini deneyimleme isteği etkili olmaktadır. Kırsal alanlar bu talebe büyük oranda yanıt verecek potansiyeli içermektedir ve kırsal turizm gelişimi yerel potansiyellere, insan sermayesine dayalı olarak yerel kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Makalenin amacı Ankara İli’nin çevre ilçeleri arasında kırsal turizm potansiyelleri ile öne çıkan Beypazarı İlçesi’nde ekonomik kalkınmanın ana aktörleri olan turizm işletmelerinin temel yapısının çözümlenmesi, bu alandaki girişimcilerin kırsal turizm algısının ortaya konması ile yerel kalkınmaya olası etkilerinin tartışılmasıdır. Alan araştırmasında Beypazarı İlçesi’nde 62 turizm işletmesi ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları Beypazarı’nda kadın işgücünün girişimci olarak önemli bir varlık gösterdiğini ve ev kadınlığından girişimciliğe atılan kadın sayısının az olmadığını ortaya koymaktadır. Beypazarı’nda kırsal turizm işletmelerinin girişimcileri kırsal turizmin yerel kalkınma üzerindeki olumlu etkilerinde hemfikir olduklarını belirtmektedirler. Ayrıca Beypazarı’nda girişimcilerin turizm yapabilirliğinin yüksek olduğu ancak yerel potansiyellerin yeterince kullanılmadığı algısına sahip olduğu ve kırsal turizmin sosyal etkilerinin değerlendirilmesinin girişimcinin cinsiyetine ve eğitim durumuna göre farklılaştığı görülmektedir. Araştırma bulguları yerel kalkınma çalışmalarında kırsal turizmin yeri ve önemi hakkında ipucu verebilecek, bunun da ötesinde yerel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde yol gösterici olabilecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Beypazarı, girişimcilik, kırsal turizm, turizm işletmesi, yerel kalkınma.

Ferdağ Tatar, Bilge Armatlı Köroğlu. The Development of Rural Turism in Ankara, Beypazarı and Its Impact on Local Development. Planning. 2017; 27(2): 115-128

Corresponding Author: Bilge Armatlı Köroğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale