Rescaling of the State in the Context of Global-Local Relations [Planning]
Planning. 2016; 26(1): 1-6 | DOI: 10.5505/planlama.2016.98698

Rescaling of the State in the Context of Global-Local Relations

Adem Tuncer
Ankara University Faculty of Political Science Urban Environmental Sciences PhD

Capitalist geography saw dramatic changes in the last quarter of the 20th century, similar to that experienced in urban areas as a result of the influence of industrial capitalism in the late 19th and early 20th centuries. As a result, and because the re-structuring of the neo-liberal state was accelerated due to the globalization phenomenon, a new discussion was launched on the relationship between the national sovereignty of (nation) states and regions, cities and metropolitan areas, etc., both politically (sovereignty) and economically. The liquidity of international capital means that national political structures are now often seen as excessively central with bureaucratic restrictions; national borders opposing the mobility of capital are now blurred. In the last quarter of the 20th century there was much discussion of the notion of the end of the nationstate. This article discusses the scenario in 3 parts. First, new economic-political transformations that are determining the historical context are examined based on capitalism and geography. Second, the concept of scale and its effect on these relationships is discussed, and third, the article elaborates on how transformations on a local, national and global scale should be perceived within the conceptual framework drawn in the first 2 sections.

Keywords: Global scale, local scale, national scale, rescaling.

Küresel-Yerel Ölçek İlişkisellği Bağlamında Devletin Yeniden Ölçeklenmesi

Adem Tuncer
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kent ve Çevre Bilimler Doktora Programı

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında sanayi kapitalizminin etkisiyle kentsel alanlar nasıl değişim yaşadıysa, 20. yüzyılın son çeyreğinde de kapitalizmin coğrafyası benzer dramatik değişimler yaşamıştır. Bu değişimlerin sonucu ve neoliberal yeniden yapılanma süreci içerisinde hızlanan küreselleşme olgusunun da etkisiyle, (ulus) devletlerin ulusal egemenliklerinin bölgeler, kentler, metropoliten alanlar vb. yerelliklerle olan ilişkisi gerek siyasal (egemenlik) anlamda gerekse iktisadi anlamda problemli bir alan üzerinden tartışılmaya başlanmıştır. Özellikle uluslar arası sermayenin zaman ve mekanı iç içe geçiren akışkanlığı karşısında, ulusal siyasal yapılanmaları mutlak egemenliğini sağlamak yolunda aşırı merkezi ve bürokratik bulması ve ulusal sınırların sermayenin hareketliliği karşısında belirsizleşmesi durumu, “Ulus devlet’in sonu mu geldi?” sorunsalının 20. yy’ın son çeyreğinden itibaren tartışılmasına neden olmaktadır. Bu çalışma söz konusu problematiği üç başlık üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Birinci bölümde, sorunsalın tarihsel bağlamını belirleyen yeni ekonomi-politik dönüşümler kapitalizm-mekan diyalektiği bağlamında incelendikten sonra, konunun ölçekler arası ilişkiye referans vermesi nedeniyle ölçeğin bu sorunsalın neresinde durduğu ikinci bölümde tartışılacaktır. Üçüncü bölümde ise ilk iki bölümde çizilen kavramsal çerçeve bağlamında yerel-küresel-ulusal ölçeklerde yaşanan dönüşümün nasıl anlaşılması gerektiğine yönelik tespitlerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küresel ölçek, ulusal ölçek, yerel ölçek, yeniden ölçeklenme.

Adem Tuncer. Rescaling of the State in the Context of Global-Local Relations. Planning. 2016; 26(1): 1-6

Corresponding Author: Adem Tuncer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale