Evaluation of Ankara Esenboğa and Konya Urban Entrance Gates in the Context of Aesthetic Welfare [Planning]
Planning. 2016; 26(1): 32-39 | DOI: 10.5505/planlama.2016.92063

Evaluation of Ankara Esenboğa and Konya Urban Entrance Gates in the Context of Aesthetic Welfare

Ayşe Tekel, Sezen Aslan
Gazi University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, Ankara, Turkey

The concept of aesthetic welfare is directly related to aesthetic judgment. Aesthetic judgments are the result of interaction between object and subject. The properties of and meanings given to objects play a decisive role in the process of aesthetic judgment. Objects evaluated with positive aesthetic judgments create a satisfying aesthetic experience and provide a special kind of welfare to individuals. That welfare is defined here as aesthetic welfare. Providing aesthetic welfare in the urban built environment increases the quality of urban life. This study examines how physical properties and meanings of the Esenboğa and Konya entrance gates to Ankara affect aesthetic judgments. In addition, it is discussed whether or not the gates create a positive aesthetic experience or have the potential to provide aesthetic welfare. The results of the study reveal that objective characteristics of the gates have negative values in the context of attained meaning given to the gates, produce negative aesthetic judgments, and demonstrate no provision of welfare or aesthetic potential. It is emphasized that each element in the public space should be capable of providing aesthetic welfare, a condition that is only possible when physical properties and meanings of objects create positive aesthetic judgments.

Keywords: Aesthetic experience, aesthetic welfare, urban entrance gates in Ankara.

Estetik Refah Kavramı Bağlamında Ankara Esenboğa ve Konya Kent Giriş Kapılarının Değerlendirilmesi

Ayşe Tekel, Sezen Aslan
Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Ankara

Estetik refah kavramı estetik yargı kavramı ile doğrudan ilintili bir kavramdır. Estetik yargılar nesne ve öznenin etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Estetik yargılama sürecinde nesnenin özellikleri ve bireyin nesneye yüklediği anlam belirleyici rol oynamaktadır. Pozitif estetik yargılar ile değerlendirilen nesneler, bireyde tatmin edici estetik deneyimler oluşturmakta; bireye özel bir tür refah sağlamaktadır. Bu refah da estetik refah olarak tanımlanmaktadır. Kentsel yapılı çevre içerisinde estetik refahın sağlanması, kentsel yaşam kalitesini arttırmaktadır. Çalışmada nesnenin özellikleri ve nesneye yüklenen anlamın estetik yargıları nasıl etkilediği, Esenboğa ve Konya kent giriş kapıları örneğinde irdelenmektedir. Ayrıca; kent giriş kapılarının pozitif estetik deneyim yaratıp yaratmadığı, estetik refah sağlama potansiyelinin bulunup bulunmadığı tartışmaya açılmaktadır. Çalışmanın sonuçları kent giriş kapılarının nesnel özellikleri, kapılara yüklenen anlam açısından negatif değer taşıdığını; negatif estetik değer yargıları ürettiğini, dolayısı ile estetik refah sağlama potansiyellerinin bulunmadığını ortaya koymaktadır. Kamusal mekânda yer alan her bir öğenin estetik refah sağlayacak nitelikte olması gereği ve bunun ancak nesnenin fiziksel özellikleri ve nesneye yüklenen anlamın ürettiği pozitif estetik yargılar ile oluşacağı vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Estetik refah, estetik deneyim, Ankara kent kapıları.

Ayşe Tekel, Sezen Aslan. Evaluation of Ankara Esenboğa and Konya Urban Entrance Gates in the Context of Aesthetic Welfare. Planning. 2016; 26(1): 32-39

Corresponding Author: Sezen Aslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale