Fluctuating Transformations in the Atatürk Forest Farm and Ankara [Planning]
Planning. 2015; 25(1): 44-63 | DOI: 10.5505/planlama.2015.91300

Fluctuating Transformations in the Atatürk Forest Farm and Ankara

Deniz Kimyon1, Gencay Serter2
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Doktora Programı, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kent Ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı, Ankara

This paper aims to define the integrated, dialectical urban problems presented by the Atatürk Forest Farm (AFF) and Ankara. The formation of a new social structure in the wake of the Republican revolution coincided with the establishment of the AFF and with Ankara as the nation’s capital. From a political perspective, the transformation of Ankara’s urban spatial patterns has been reciprocally impacted by the development of the AFF as a significant urban district. This article examines the changing urban macroform of Ankara as it has encroached on the boundaries of the AFF. From the 1920s to the present, these areas have been evaluated at various legal, administrative, economic and political levels. Discussed are the ways in which practices of neoliberal urbanization have had severe effects on the land of the AFF, focusing specifically on the 2000s. Through the AFF was established as a symbol of collectivity and publicity, it has instead come to represent the exertion of political power through coercion, being the site of a milestone in the legitimization of disregard for law and order, and the subject of a new urban social opposition. In this framework, transformations of the AFF throughout history indicate changes in the urban macroform of Ankara. This paper endeavors to document the multiplicity of effects of interventions in the use of crucial public land, specifically relating to the AFF and Ankara but with implications for all urban areas.

Keywords: Ankara, Atatürk Forest Farm, publicity, space; property; reproduction

Atatürk Orman Çiftliği(AOÇ)’nin ve Ankara’nın Değişimi Dönüşümü

Deniz Kimyon1, Gencay Serter2
1Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Doktora Programı, Ankara
2Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kent Ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı, Ankara

Bu yazı AOÇ ve Ankara’nın bütünleşik, diyalektik kent sorununu tarif etmeyi amaçlamaktadır. Cumhuriyet devrimi sonrası yeni toplumsal yapının formülasyonunda AOǒnin kuruluşu ve Ankara’nın başkent oluşu tarihsel olarak kesişmekle beraber, sonrasında da önemli bir kent parçası haline gelen AOÇ ile Ankara kent bütününün mekânsal örüntülerinin değişimi ve dönüşümü de siyasal perspektif çerçevesinde birbirini izlemiş ve etkilemiştir. Bildiri Ankara kent biçeminin değişimini, bizatihi AOÇ arazileri ve çeperinde incelemekte; bu alanların 1920’lerden bugüne değişen yasal, yönetsel, ekonomik, siyasal düzlemde değerlendirilmektedir. Bu anlamda özellikle 2000’ler sonrasına yoğunlaşılarak, neoliberal kentleşme pratiğinin AOÇ arazisi üzerindeki çarpıcı etkilerinin bir değerlendirmesi yapılmıştır. AOÇ özü, tözü itibariyle bir kamusallığın, kolektifliğin simgesi olarak üretilmiş iken; siyasi otoritenin iktidarını zor ile simgeleştirdiği bir alan haline dönüşmüş, hukuk ve kural tanımazlığın meşruiyet kazandığı bir dönüm noktasına tanıklık etmiş, yeni kentsel toplumsal muhalefetin konusu haline gelmiştir.
Bu çerçevede AOǒnin değişim ve dönüşüm hikâyesi aynı zamanda Ankara kentsel mekânını, kentsel macrofromunun değişimine işaret etmektedir. Bildiri önemli bir kamu arazisi olan, AOǒdeki tumturaklı müdahalelerin Ankara kent bütününe çarpan etkisini belgeleme uğraşıdır.

Anahtar Kelimeler: AOÇ, Ankara, Mekân, Mülkiyet, Yeniden Üretim, Kamusallık

Deniz Kimyon, Gencay Serter. Fluctuating Transformations in the Atatürk Forest Farm and Ankara. Planning. 2015; 25(1): 44-63

Corresponding Author: Deniz Kimyon, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale