Logistics center location optimisation in Trace: A hybrid approach using AHP and TOPSIS methods [Planning]
Planning. Ahead of Print: PLAN-70298 | DOI: 10.14744/planlama.2023.70298

Logistics center location optimisation in Trace: A hybrid approach using AHP and TOPSIS methods

Senay Oğuztimur, Gizem Nur Kılçarslan, Ecem Alıcı, Kâmil Serdengeçti
Yıldız Technical University City And Regional Planning, İstanbul, Turkey

The significance of Thrace Region is not only because of its being geographically gateway to Europe, also as being the most industrialized region of Turkey. So naturally, the region is subject to high cargo mobility. Yet, the region has various logistics problems such as road based transport system and lack of logistics facilities. If there were a logistics center, rapid, cost effective, environmental friendly logistics activities would have been serviced. The aim of this article is finding the optimal location for this facility. It is observed in the literature that AHP and TOPSIS are the most preferred multi criteria decision making methods for logistics center location selection. Therefore, we practiced these methods comparatively. It is aimed to create a model for logistics center location selection, qualitative and quantitative data can be used together. The criteria and options were evaluated in field study with the contribution of in-depth interviews besides detailed literature survey. Accessibility, costs, land features and social benefit criteria were taken into consideration. Each of which also has sub-criteria. Tekirdağ, Çerkezköy, Marmara Ereğli and Havsa were the options. Findings of AHP and TOPSIS methodology are consistent. In both methods, accessibility was the most prominent criterion. Tekirdağ emerged as the strongest option.

Keywords: Multiple criteria decision making, TOPSIS, AHP, logistics center, Trace

Trakya'da lojistik köy yerseçimi: AHP ve TOPSIS yöntemleriyle hibrit model yaklaşımı

Senay Oğuztimur, Gizem Nur Kılçarslan, Ecem Alıcı, Kâmil Serdengeçti
Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul

Trakya Bölgesi, İstanbul’a olan yakınlığı, güçlü sanayi altyapısı ve ülkemizin batıya açılan kapısı olması nedenleriyle, yoğun yük hareketliliğine konu olmaktadır. Bölgede karayolu taşımacılığının dengesiz hakimiyeti söz konusudur. Lojistik unsurlar plansız ve kontrolsüz gelişmekte, bölgenin plan bütünlüğünü tehdit etmekte ve lojistik performansını zayıflatmaktadır. Benzer deneyimler yaşayan sanayi odakları, çözüm olarak lojistik köyleri geliştirmişlerdir. Bu bağlamda, çalışmamız Trakya'da yapılması düşünülen lojistik köy için en uygun yeri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Lojistik köy yer seçimi için; ekonomik, kolay anlaşılabilir, hızlı, kalitatif ve kantitatif verilerin birlikte kullanılabildiği esnek ve evrensel bir modelin oluşturması hedeflenmiştir. Bu modelin oluşturulması sürecinde literatür taraması ve alan çalışması verileri eş zamanlı olarak sürece katılmıştır. Literatür taramasında, lojistik köy yerseçimi için çok kriterli karar verme teknikleri arasında yer alan AHP ve TOPSIS yöntemlerinin en çok tercih edilen iki yöntem olduğu tespit edilmiştir. Bu veriden hareketle, çalışmamız bu iki yöntemi karşılaştırmalı bir biçimde yorumlamaktadır. Literatür taramasına ek olarak alan çalışması yapılmış, yerseçimi ölçütleri, alt ölçütleri ve seçenekleri uzmanlarla derinlemesine mülakatlar geliştirilmiştir. Lojistik köy yerseçimi için erişilebilirlik, maliyetler, arazi özellikleri ve sosyal fayda ölçütleri dikkate alınmıştır. Seçenekler; Tekirdağ, Çerkezköy, Marmara Ereğlisi ve Havsa olarak belirlenmiştir. Araştırmanın bulguları, AHP ve TOPSIS uygulamalarının uyumlu ve tutarlı sonuçlar verdiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar teknikleri, TOPSIS, AHP, lojistik köy, TrakyaCorresponding Author: Senay Oğuztimur, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale