Role of Local Administrations in Combating Urban Poverty [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 221-246 | DOI: 10.14744/planlama.2021.53215

Role of Local Administrations in Combating Urban Poverty

Osman Sümer
PhD in Political Science And Public Administration

Poverty is one of the most being dwelt on facts today. Moreover, it is far more complicated and comprehensive to be handled only in terms of economy. As a matter of fact, even people who has no trouble economically can descend to an indigent status. Hence the fact of poverty is a problem entwined together with social and political issues. In this point of view, individual awaits from urban environment to have a function to satisfy its physical, social and psychological needs. Also unutilization of the oppor-tunities provided by urban life fairly and equally, unhealthy envi-ronment, limited or none social protection mechanisms, limited access to income and employment opportunities, insufficient and insecure shelter services, limited or insufficient access to educa-tion and sanitary services are the ground of poverty-based urban problems. So that the purpose of this study is to display the role of municipal authorities in struggling against urban poverty in terms of finding a solution for poverty and protecting impov-erished people and to hinder disadvantages caused by poverty which would reflex as a social explosion. In this study, it is going to be focused on current roles of municipal authorities, what should this role be like and respond an answer to the question of “What is the role of Municipal Authorities in struggling process of Urban Poverty in Turkey?”

Keywords: Poverty, Urban Poverty, Local Government, Social Work, Social Assistance.

Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü

Osman Sümer
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktoru

Yoksulluk, günümüzde üzerinde en çok durulan olgulardan birisi hâline gelmiştir. Üstelik sadece ekonomik açıdan düşünülemeye-cek kadar kapsamlı ve bir o kadar da karmaşık bir olgudur. Hakika-ten maddi açıdan sorunu olmayan insanlar bile zaman zaman yok-sul statüsüne inebilmektedir. Dolayısıyla yoksulluk olgusu, sosyal ve siyasal sorunlarla iç içe geçmiş bir sorundur. Bu açıdan bakıldı-ğında birey, kentsel mekândan, hem fiziksel ihtiyaçlarını, hem de sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılama işlevi üstlenmesini ister. Keza, kentin sunduğu imkânlardan eşit ve daha adil bir düzeyde faydalanılamaması, sağlıksız çevre, sosyal koruma mekanizmala-rının sınırlılığı veya hiç olmaması, istihdam olanaklarına ve gelire sınırlı erişim, yetersiz ve güvencesiz barınma ile hizmetler, eğitim ve sağlık hizmetlerine sınırlı yetersiz erişim gibi nedenler yoksul-luk tabanlı kentsel sorunların zeminini oluşmaktadır. Bu nedenle; yoksulluğun ortaya çıkardığı olumsuzlukların bir sosyal patlama olarak yansımasının engellenmesi için yerel düzeyde yoksula sahip çıkma ve yoksulluğa çözüm yolu boyutunda; kent yoksulluğu ile mücadelede yerel yönetimlerin rolünü açığı çıkartmak, çalışma-mızın amacını oluşturmaktadır. “Türkiye’ de Kent Yoksulluğu ile Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü ve etkinliği nedir?” sorusuna cevap aradığımız bu çalışmada, yerel yönetimlerin mevcut rolünün sorgulanarak, bu rolün ne olması gerektiği üzerine odaklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Kent Yoksulluğu, Yerel Yönetim, Sosyal Hizmet, Sosyal Yardım.

Osman Sümer. Role of Local Administrations in Combating Urban Poverty. Planning. 2022; 32(2): 221-246

Corresponding Author: Osman Sümer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale