Renewable Energy for Sustainable Development [Planning]
Planning. 2013; 23(1): 19-25 | DOI: 10.5505/planlama.2013.14633

Renewable Energy for Sustainable Development

Hatice Selcen Seydioğulları
Department Of City And Regional Planning, Süleyman Demirel University, Faculty Of Architecture, West Campus, Isparta

The aim of this study is to evaluate economic growth and population growth, increasing renewable energy requirement based on the sustainable development aspect. Due to this purpose; firstly, what sustainability is and what sustainable development is means are dwelled on briefly. In addition to more renewable energy sources are mentioned; secondly, the relationship between sustainable development and renewable energy is mentioned. Finally, these two topics are complementary, impressive and trigger addressed.

Keywords: Sustainability, sustainable development, renewable energy.

Sürdürülebilir Kalkınma için Yenilenebilir Enerji

Hatice Selcen Seydioğulları
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü, Batı Kampüsü, Isparta

Bu çalışmanın amacı, ekonomik büyüme ve nüfus artışı ile giderek artan yenilenebilir enerji gereksinimini sürdürülebilir kalkınma perspektifinden ele alarak değerlendirmektedir. Bu amaçla çalışmada öncelikle sürdürülebilirliğin çok kısa olarak ne olduğu, bunun paralelinde sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğu üzerinde durulmaktadır. Ayrıca devamında yenilenebilir enerji kaynaklarına değinilmekte; ikinci olarak sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji arasındaki ilişkiden bahsedilmektedir. Sonuç olarak buiki boyutun birbirini tamamlayıcı, etkileyici ve tetikleyici yönü ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji.

Hatice Selcen Seydioğulları. Renewable Energy for Sustainable Development. Planning. 2013; 23(1): 19-25

Corresponding Author: Hatice Selcen Seydioğulları, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale