The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon [Planning]
Planning. 2022; 32(2): 205-220 | DOI: 10.14744/planlama.2021.92259

The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon

Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem
Karadeniz Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Administration, Trabzon

The problem of zoning and planning created by urbanization is not limited to urban centers today. The re-production of the space corresponds to the expansion of the space requires changes in rural areas as well as changes in metropolises. In this context, the zoning peace regulation implemented within the scope of the Law No. 7143, which was published in the Official Journal on 11.5.2018, brought many discussions. In this study, it is aimed to discuss the zoning peace practice and the criti-cisms brought to the said application over Trabzon, which has the feature of being the most applied province in the Eastern Black Sea Region, and to support the theoretical findings in the relevant subject with practical data. Especially considering the place occupied by the illegal settlements in the plateaus in the Eastern Black Sea region on the political agenda, the study is based on the results of the fact that zoning peace practices do not exclude the places subject to private law provisions. In ad-dition, the results of excluding the municipalities from the zon-ing peace process were also included in the study. As a method suitable for the purpose of the study, numerical data on the implementation of zoning peace in Trabzon were reached by contacting Trabzon Provincial Directorate of Environment and Urbanization and the Eastern Black Sea Municipalities Union. The numerical data in question have been evaluated based on their theoretical background and the risks that may arise with zoning peace are discussed.

Keywords: “Zoning Peace”, urban space, rural area, local governments; Trabzon.

İmar Barışı Uygulamasının Değerlendirilmesi: Trabzon Örneği

Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Trabzon

Kentleşmenin yarattığı imar ve planlama problemi günümüzde yalnızca kent merkezleri ile sınırlı değildir. Mekânın yeniden üretiminin mekânın genişlemesinde karşılığını bulması kent merkezlerindeki, metropoller-deki değişimler kadar kırsal alanda meydana gelen değişimlerin de göz-lenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda, 11.05.2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-pılmasına İlişkin Kanun” kapsamında uygulamaya konulan imar barışı düzenlemesi birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma-da imar barışı uygulaması ve söz konusu uygulamaya getirilen eleş-tirilerin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde en çok başvuru yapılan il olma özelliğine sahip olan Trabzon üzerinden tartışılması ve ilgili konuda elde edilen teorik bulguların pratikteki verilerle desteklenmesi amaç-lanmıştır. Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan yaylalardaki kaçak yapılaşmaların siyaset gündeminde işgal ettiği yer düşünüldüğün-de, çalışma ağırlıklı olarak imar barışı uygulamalarının özel hukuk hü-kümlerine tabi olan yerleri bu uygulamaların kapsamı dışında bırakma-masının sonuçları üzerine kurulmuştur. Bunun yanında çalışmada imar barışı sürecinin dışında bırakılmasının ortaya çıkarabileceği sonuçlar da yer almıştır. Çalışmanın amacına uygun bir şekilde yöntem olarak, Trabzon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği (DKBB) ile iletişime geçilerek Trabzon’da imar barışı uygulamasına dair sayısal verilere ulaşılmıştır. Söz konusu sayısal veriler, teorik arka planlarına bağlı olarak değerlendirilmiş ve imar barışı ile ortaya çıkabilecek riskler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: “İmar Barışı”, kentsel mekân, kırsal alan, yerel yöne-timler; Trabzon.

Suna Ersavaş Kavanoz, Nisa Erdem. The Evaluation of Zoning Peace Application: The Sample of Trabzon. Planning. 2022; 32(2): 205-220

Corresponding Author: Suna Ersavaş Kavanoz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale