Reorganization of Local Governments within the Context of Urban Growth and Political Fragmentation [Planning]
Planning. 2016; 26(2): 81-92 | DOI: 10.5505/planlama.2016.92005

Reorganization of Local Governments within the Context of Urban Growth and Political Fragmentation

Ali Cenap Yoloğlu
Department of City and Regional Planning, Mersin University, Mersin, Turkey

Until the legislation of the law no 6360, urban growth and political fragmentation triggered by this growth was one of the most important problems in metropolitan regions in terms of management of local governments. It is controversial topic that to what extent the law no 6360 is formulated with reference to political fragmentation in metropolitan areas or to what extent the law no 6360 can provide solutions to problems experienced in metropolitan regions. However it is a fact that the number of municipality was reduced from 1977 in 2013 to 397 in 2014 by the legislation of the law and these municipalities became the districts of county municipalities. The aim of this study is to contribute to discussions in Turkey by summarizing literature on the problem of political fragmentation in metropolitan regions.

Keywords: Consolidation of municipalities, Urban growth, political fragmentation, annexation in local governments; reorganization of local governments.

Kentsel Büyüme ve Siyasi Bölünme Bağlamında Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması

Ali Cenap Yoloğlu
Mersin Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mersin

Kentsel büyüme ve onun tetiklediği siyasi bölünme 6360 sayılı yasa çıkana kadar Türkiye metropoliten alanlarında kentsel yönetim açısından en önemli sorunlardan biriydi. 6360 sayılı yasanın ne ölçüde metropoliten alanlardaki siyasi bölünme sorununu dikkate alarak şekillendirildiği veya metropoliten alanlardaki sorunlara ne ölçüde çözüm ürettiği tartışmalı bir konudur. Ancak 2013 yılında 1977 olan belde belediyesi sayısının söz konusu yasa ile 397’ye düşmüş olması ve bu belediyelerin yeniden yapılandırılan ilçe belediyelerinin birer mahallesine dönüşmüş olması bir vakadır. Bu çalışmanın amacı metropoliten alanlarda siyasi bölünme sorunsalı ve ona ilişkin geliştirilen siyasi bütünleştirme siyasasına ilişkin yazın taramasının bir özetini sunarak Türkiye’deki tartışmalara bir katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Belediyelerin birleştirilmesi, kentsel büyüme, siyasi parçalanma, yerel yönetimlerde katma; yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması.

Ali Cenap Yoloğlu. Reorganization of Local Governments within the Context of Urban Growth and Political Fragmentation. Planning. 2016; 26(2): 81-92

Corresponding Author: Ali Cenap Yoloğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale